👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En orättvis värld åk 9

Skapad 2016-04-14 12:56 i Förslövs skola F-9 Båstad
Ungefär 80 procent av alla människor i världen bor i länder som kallas utvecklingsländer. Dessa människor oroar sig varje dag för mat, vatten, sjukdomar och konflikter. Att få gå i skolan, lära sig att läsa och skriva och på så sätt kunna påverka sin framtid är långtifrån verklighet för barnen. De behövs i hushållet och för familjens försörjning och kan därför tvingas istället att jobba hemma, i jordbruket eller fabriker. År 2000 tog FN fram åtta utvecklingsmål med syftet att minska fattigdomen och se till att världens mest utsatta människor får leva ett bättre liv. Detta har varit lyckosamt och det ser bättre ut idag än tidigare, men fortfarande finns mycket arbete kvar att göra.
Grundskola 9 Geografi

Ungefär 70 procent av alla människor i världen bor i länder som kallas utvecklingsländer. Dessa människor oroar sig varje dag för mat, vatten, sjukdomar och konflikter. Att få gå i skolan, lära sig att läsa och skriva och på så sätt kunna påverka sin framtid är långtifrån verklighet för barnen. De behövs i hushållet och för familjens försörjning och kan därför tvingas istället att jobba hemma, i jordbruket eller fabriker. År 2000 tog FN fram åtta utvecklingsmål med syftet att minska fattigdomen och se till att världens mest utsatta människor får leva ett bättre liv. Detta har varit lyckosamt och det ser bättre ut idag än tidigare, men fortfarande finns mycket arbete kvar att göra.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

För att söka information om hur människors förutsättningar ser ut och påverkas utifrån var man bor använder du olika kartor. Vid en Denverövning resonerar du kring olika miljöer och hur dessa bidrar till eller försvårar människors möjlighet att försörja sig.

Vid muntliga diskussioner visar du kunskaper om vad olika länder huvudsakligen producerar och konsumerar, vad de importerar och exporterar och hur detta orsakar rikedom respektive fattigdom.

Vid olika övningar resonerar du kring hur man på olika sätt skulle kunna lösa en del av världens fattigdom. 

Vid diskussioner och skriftliga uppgifter använder du dig av geografiska begrepp.

I arbetet visar du kunskaper om världsdelarnas namngeografi.

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Din förmåga att använda dig av kartor för att söka information om människors förutsättningar.

Din förmåga att resonera kring hur olika miljöer påverkar människors möjlighet att försörja sig.

Din förmåga att använda dig av information/fakta för att dra slutsatser kring detta.

Din förmåga att resonera kring (se orsaker och konsekvenser av) handelsmönster. produktion/konsumtion.

Din förmåga att resonera kring och se lösningar på världens fattigdom.

Din förmåga att använda geografiska begrepp.

Dina kunskaper om världsdelarnas namngeografi.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi går igenom begreppen i-land och u-land och vad som kännetecknar dem.

Vi går igenom orsaker till länders fattigdom respektive rikedom och tittar även på den historiska utvecklingen, framförallt imperialism och efterkrigstid.

Vi tränar på att titta och jämföra förutsättningarna för människorna i i-länder respektive u-länder.

Vi använder oss av kartböcker för att få information om länder och jobbar utifrån Denvermetoden.

Vi tittar på och resonerar kring hur man idag har löst u-landsproblemen i vissa länder.

Vi går igenom geografiska begrepp.

Dokumentation

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge

Matriser

Ge
Geografi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Resonera
Beskriva och förklara
Beskriver händelser och företeelser på ett enkelt sätt
Beskriver och förklarar händelser och företeelser
Beskriver och förklarar händelser och företeelser på ett tydligt sätt
Beskriver och förklarar händelser och företeelser på ett tydligt och detaljerat sätt
Orsak och konsekvens
Ger exempel på orsaker och konsekvenser
Ger exempel på orsaker och konsekvenser och förklarar i mer än ett led
Ger tydliga exempel på orsaker och konsekvenser och förklarar dessa i flera led
Ger flera och tydliga exempel på orsaker och konsekvenser i flera led
Perspektiv
Ser konsekvenser ur olika perspektiv
Ser konsekvenser ur olika perspektiv och drar paralleller till andra sammanhang
Samband
Behöver hjälp med att se samband mellan olika delar eller händelser och företeelser
Beskriver enkla och konkreta samband mellan händelser och företeelser och ger enkla förklaringar till dessa
Beskriver samband mellan händelser och företeelser och kan tydligt förklara i flera led och resonera kring dem ur olika perspektiv
Beskriver samband mellan händelser och företeelser och kan tydligt förklara i flera led och resonera kring dem ur olika perspektiv Ser och beskriver detaljer och får ihop helheter. Förklarar hur delar hänger ihop
Begrepp
Kan några begrepp som hör till ämnet. Behöver hjälp för att sätta in det i ett sammanhang
Använder och känner till några begrepp
Använder och känner till flera begrepp
Använder och känner till flera begrepp och använder dessa i olika sammanhang
Ny aspekt
Undersöka
Behöver stöd för att genomföra undersökningar Behöver stöd för att sammanställa resultatet
Genomför undersökningar för att söka svar på givna frågeställningar Reflekterar kring resultatet på ett enkelt och konkret sätt
Formulerar frågeställningar och genomför undersökningar för att söka svaret på dessa Reflekterar kring resultatet, förklarar och kopplar resultatet till frågeställningen
Formulerar öppna frågeställningar där svaret kräver en egen slutsats utifrån undersökningar och kunskaper i ämnet Reflekterar kring sin egen slutsats och dess rimlighet. Förklarar och kopplar tydligt resultatet till den egna frågeställningen
Namngeografi
Behöver stöd av lärare eller karta för att beskriva länders läge och förhållande till varandra.
Känner till och beskriver lägen för några olika geografiska objekt. Beskriver länders yta i förhållande till andra länder. Förklara lägen med hjälp av väderstreck.
Känner till och beskriver lägen för olika geografiska objekt. Beskriver några olika lägen med hjälp av andra länder och geografiska platser. Beskriver länders yta och andra geografiska platser i förhållande till varandra. Förklara lägen med hjälp av väderstreck.
Känner till och beskriver lägen för flera olika geografiska objekt. Beskriver flera olika lägen med hjälp av andra länder och geografiska platser. Beskriver länders yta och andra geografiska platser i förhållande till varandra. Förklara lägen med med säkerhet utifrån väderstrecken.
Jämföra
Gör enkla jämförelser och ger exempel på t.ex. likheter och/eller skillnader
Gör jämförelser och förklarar vad t.ex. likheter och/eller skillnader beror på
Gör jämförelser och förklarar tydligt vad t.ex. likheter och skillnader beror på Drar slutsatser av jämförelserna med hjälp av enstaka fakta
Gör jämförelser och förklarar tydligt och detaljerat vad t.ex. likheter och skillnader beror på Drar slutsatser av jämförelser med hjälp av relevant fakta Sätter in jämförelserna i andra sammanhang och drar paralleller
Reflektera och värdera lösningar
Ger exempel på lösning. Behöver stöd för att reflektera över konsekvenserna av lösningen.
Ger exempel på lösning och kan se konsekvensen av lösningen.
Ger exempel på lösning och kan redogöra för för- och nackdelar med lösningen. Resonemangen innehåller förklaringar och slutsatser som underbyggs av relevant fakta.
Redogör och förklarar för för- och nackdelar med förslag på flera olika lösningar. Resonemangen är detaljerade och underbyggs av relevant fakta. Förklara hur olika lösningar påverkar helheten.
Hantera källor
Söka, välja och använda
Behöver stöd för att söka lämpliga källor samt för att välja lämplig samhällsvetenskaplig information
Söker, väljer och använder oftast lämpliga källor för att söka samhällsvetenskaplig information Använder främst kända källor, exempelvis läroböcker
Väljer och använder flera källor för att söka samhällsvetenskaplig information
Väljer och använder flera olika slags källor för att söka samhällsvetenskaplig information Anpassar dess lämplighet till ämnet och söker nya och fler efter behov
Dra slutsatser
Behöver stöd för att dra slutsatser från källornas information
Drar enklare slutsatser utifrån källornas information Underbygger slutsatser med enkla förklaringar
Sammanställer information från källor och drar slutsatser utifrån dessa Underbygger slutsatser med tydliga förklaringar
Sammanställer information från fler och olika källor och drar slutsatser utifrån dessa Underbygger slutsatser med tydliga och detaljerade förklaringar
Källkritik
Behöver stöd för att skilja fakta från värderingar Motiverar genom att tycka och känna
Skiljer fakta från värderingar och motiverar med enstaka aspekter för källkritik
Är medveten om att det finns olika tolkningar och förklarar och motiverar med hjälp av olika aspekter för källkritik
Är medveten om att det finns olika tolkningar och förklarar och motiverar med hjälp av flera olika aspekter för källkritik Jämför de olika källorna utifrån de aspekter som lyfts fram