Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kalla kriget - händelser då och nu

Skapad 2016-04-14 14:45 i Gullstensskolan äldre Gullspång
Koppla nutida händelser till konflikter under kalla kriget
Grundskola 9 Historia

1945 var världskriget över, men läget var allt annat än fredligt i Europa och stora delar av världen. Perioden kom att kallas "det kalla kriget". 

Vi kommer under det här arbetsområdet att börja med en kort introduktion av kalla kriget för att sedan gå in djupare på vissa konflikter. Vi kommer att koppla de historiska händelserna till nutida konflikter.

Innehåll

Ur läroplan och kursplan

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Hi  7-9
  Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya makt förhållanden i världen.
 • Hi  7-9
  Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.

Konkretisering av arbetsområdet

Detta ska du kunna:

Förklara vad som menas med uttrycket "kalla kriget":
Bakgrund, orsak, skeende, resultat och konsekvens.

Arbetssätt:

Vi kommer att arbeta med området på följande sätt:

 

Prata/diskutera/skriva om aktuella konflikter i världen och koppla det till händelser och konflikter under kalla kriget. 

Det kommer att vara både genomgångar, diskussioner och skriftliga uppgifter.


 

Presentation av uppgift/uppgifter

Dessa uppgifter ska alla göra:

Delta i muntliga diskussioner.

Lämna in en skriftlig redogörelse av en händelse under kalla kriget med kopplingar till nutiden.

Presentation av utmanande uppgift

Om du blir klar med ordinarie uppgifter, gör följande uppgift, där du har möjlighet att visa dina förmågor på högre nivå.  

Ta reda på Sveriges roll i kalla kriget, samt ta reda på vilka efterverkningar det kalla kriget haft i världen. Hur ser läget ut i världen idag? Upprepar stormakterna sina misstag eller har de lärt sig av kalla kriget?

 

Bedömning

Du kommer att få flera tillfällen att visa dina förmågor inom arbetsområdet, både muntligt och skriftligt.

Tänk på att alltid visa dina kunskaper och förmågor inom arbetsområdet.

Utvärdering

När vi avslutat arbetsområdet kommer du få utvärdera det genom en anonym enkät. Du får då möjlighet att påverka arbetsområdet för kommande elever, men du får även möjlighet att påverka nästa arbetsområde som du själv kommer att arbeta med.

Matriser

Hi
So 7-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Faktaurval och förklaringar
Du väljer ur fakta om det kalla kriget. Förklaringar förekommer men är bitvis otydliga.
Faktaurvalet om det kalla kriget är geomtänkt och du har förklarat dem.
Du har tänkt igenom faktaurvalet om det kalla kriget och förklaringarna är tydliga.
Begreppslig kunskap
Viktiga begrepp används, men förklaras bara ibland eller ofullständigt.
Viktiga begrepp används i rätt sammanhang. Du förstår innebörden och plockar ut det viktiga i innehållet.
Du förklarar viktiga begrepp och använder dem i rätt sammanhang så att det tydligt framgår att du förstår.
Analys och reflektion
Du visar att du förstår hur saker hänger ihop och försöker förklara dem.
Du ser samband och gör jämförelser mellan det kalla kriget och andra historiska händelser. Du visar egna resonemang och/eller slutsatser.
Du drar logiska slutsatser som du motiverar med genomtänkta resonemang och fakta och påvisar konsekvenser. Du gör genomtänkta jämförelser.
Argumentation
Du påstår saker om det kalla kriget som du har åsikter om och kan förklara varför du tycker så.
Du har åsikter om det kalla kriget och kan förklara varför du tycker så. Du kan också se saker från olika perspektiv.
Du kan argumentera för dina påståenden utifrån lämpliga argument och har en god förmåga att se olika ståndpunkter.Alla åsikter motiveras.
Jämförelser
Du gör enkla jämförelser mellan händelser under det kalla kriget. Du kan göra enkla jämförelser med nutida händelser.
Du gör utvecklade jämförelser mellan händelser under det kalla kriget och andra historiska händelser, samt kopplar till nutid.
Du gör väl utvecklade jämförelser mellan händelser under det kalla kriget och andra historiska händelser, samt kopplar till nutid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: