Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nallens plan för fokusområdet NVT

Skapad 2016-04-17 11:38 i Bosgårdens förskola/Toralla Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitets detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola

För att barn skall få så bra kunskap som möjligt inom naturvetenskap behöver de skapa sig ett förråd av begrepp och lära sig olika sätt att samla information och pröva idéer. Det underlättar för dem att ta beslut och lösa problem i sin vardag. Harlen (1996)

Innehåll

Varför? Koppling till läroplan. Varför ska vi välja just detta innehåll? (Utifrån barnens förmågor, förståelse och intressen.)

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

Vad? Vad är barnen intresserade av? Vilka kunskaper/erfarenheter har de idag? Lärandeobjekt: vad riktar vi barnens intresse mot, utvecklar deras förståelse för och undervisar om?

Utifrån barnens intresse och önskan kommer vi att tillsammans med Pippi och hens vänner fokusera på de experiment som barnen röstade fram när fokusområdet presenterades.

Vi kommer att arbeta med:

Flyter- sjunker ( densitet)

Vi gör en lava lampa. ( löslighet)

Vi målar med salt ( avdunstning)

utifrån barnens frågor och funderingar kommer vi också att lyfta en livscykel.

Vi kommer att arbeta med barnens hypoteser och frågor.

 

 

Vad ska barnen få erfara/lära på utbildningen? Till exempel pedagogiska miljöer.

Vi kommer att göra miljöer där det finns möjlighet för barnen att fortsätta med olika experiment.

Dokumentationen blir grund för barnens fortsatta lärprocesser.

Begrepp vi lyfter:

Fysik densitet

Kemi löslighet avdunstning

Hypoteser och livscykel.

Hur? Vilken metod ska jag använda för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande? Koppling till teorier och beprövad erfarenhet. Vilka kunskaper behöver jag skaffa mig? Hur gör vi det möjligt för barnen att nå målen? Hur skapar vi/ser lärmiljön ut? Hur utvärderar vi/tar vi reda på om målen uppfylls?

Vi delar upp barnen i mindre grupper vid undervisningstillfällena. Det är en pedagog närvarande vid varje undervisningstillfälle. Vi använder sagans karaktärer i form av handdockor för att göra lärandet mer lustfyllt. 

Beprövad erfarenhet visar att undervisningen fungerar bättre om man gör på detta sätt eftersom att barnen då får mer talutrymme och en möjlighet att kunna lyssna på varandras tankar och åsikter.

Beprövad erfarenhet visar också på att undervisningen blir mer lustfylld då vi använder oss av temat och rollspel. Detta har vi upplevt vid flera tillfällen, både i tidigare undervisning och i en aktionsforskning vi gjort med äventyrspedagogik.

Undervisningarna utgår från det konstruktivistiska perspektivet, där intresse, kreativitet och nyfikenhet är viktiga aspekter för lärande, Säljö (2003). Läraren ska själv inte aktivt ingripa i barnets läroprocess, men ska skapa förutsättningar för utveckling genom väcka barnens intresse, kreativitet och genom att ge barn möjlighet att själva experimentera och undersöka olika situationer. (Williams, 2006, s 37)

 

Hur planerar vi att arbeta med: Normkritiskt förhållningssätt, estetiska lärprocesser, flerspråkighet, hållbar utveckling, kulturuell mångfald, motorik & hälsa och värdegrund.

Normkritiskt förhållningssätt. 

Genom att vara lyhörd i de dagliga samtalen och arbeta aktivt med de böcker vi har

arbetar vi utifrån ett normkritiskt förhållningssätt.

 

Estetiska lärprocesser.

Barnen får skapa sina hypoteser med olika material.

 

Flerspråkighet.

Vi kopplar ord i vår vardag och i fokusområdet till barnens olika språk.

Barnen får själva bestämma vilka ord eller ramsor de vill lära sig på olika språk.

 

 

Motorik och hälsa. 

Vi rör oss mycket i närmiljön och i skogen. Barnen är medvetna om att det främjar deras hälsa och välbefinnande.

Barnen kommer att få uppleva mini-röris i olika smågrupper.

 

Hållbar utveckling

I det skapande arbetet änvänder vi oss av återvunnet material. Vi är rädda om penslar, färger och köpt material.

Vi källsorterar tillsammans med barnen och arbetar aktivt med komposteringen.

 

Kulturell mångfald

Vi tar vara på barnens och familjernas berättelser och lyfter deras hemkulturer.

 

Värdegrund

Vid olika dilemma i barngruppen har vi samtal och rollspel där vi tillsammans med barnen  löser dessa.

Vi nominerar också veckans kompis för att lyfta det goda beteendet i gruppen.

 

 

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

  • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer under utbildningen och i undervisningssituationer.
  • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnashavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: