Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från frö till frö

Skapad 2016-04-18 12:47 i Saxdalens skola Ludvika
Vi följer en växts hela livscykel, från frö till nytt frö. Vi tar reda på varför bin är så viktiga för naturen.
Grundskola 4 Biologi

Du kommer att plantera frön från åkerkål och följa växtens livscykel, från frö till frö igen.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna utveckla kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen.
Eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
- enskilt och tillsammans med andra lösa uppgifter
- ta ett ansvar för sina uppgifter och arbetsmiljön i klassrummet
- genomföra enkla undersökningar
- dokumentera enkla undersökningar
- diskutera kring det vi undersökt
- förklara och beskriva olika begrepp t ex groning, pollinering, fröspridning, fotosyntesen, en växts livscykel

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centrala innehållet

Du kommer jobba med att, och ges möjlighet att:

- förstå och förklara vad fröet och frukten har för funktion för växten
- förstå och förklara vad frön och växter behöver för att kunna leva
- förstå och förklara varför gallring behövs
- förstå och förklara hur människor och växter behöver varandra
- förstå och förklara ord och begrepp som så, gro, gallra, pollinering, livscykel
- sätta ut namn på fröets, blommans, biets olika delar och i viss mån förstå delarnas funktion
- binas betydelse för växters fortplantning
- genomföra enkla undersökningar
- dokumentera enkla undersökningar med hjälp av text och bilder

Kopplingar till läroplan

 • Bl  4-6
  Bildframställning Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Kunskapskrav

Jag kommer att bedöma hur du kan:

- förklara fröets och fruktens funktion
- förklara vad frön och växter behöver för att kunna leva
- förklara varför gallring behövs
- förklara hur människor/djur och växter behöver varandra
- förstå och förklara flera ord och begrepp som så, gro, gallra, pollinering, fotosyntes, livscykel
- sätta ut namn på fröets, blommans och biets olika delar samt förklara något om delarnas funktion
- ge exempel på binas betydelse för naturen och växters fortplantning
- genomföra enkla undersökningar
- dokumentera enkla undersökningar i text och bild

Kopplingar till läroplan

 • Bi  E 6
  Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Bi  E 6
  Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Bi  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.

Matriser

Bi
NTA: Från frö till frö

Bedömning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag kan förklara fröets och fruktens funktion.
Det är ännu svårt för mig.
Jag kan det nästan.
Jag kan det helt.
Jag kan förklara vad frön och växter behöver för att kunna leva.
Det är ännu svårt för mig.
Jag kan det nästan.
Jag kan det helt.
Jag kan förklara varför man gallrar.
Det är ännu svårt för mig.
Jag kan det nästan.
Jag kan det helt.
Jag kan förklara hur människor och växter behöver varandra.
Det är ännu svårt för mig.
Jag kan det nästan.
Jag kan det helt.
Jag kan förklara begreppen så, gro, gallra, fotosyntes, pollinering, livscykel.
Det är ännu svårt för mig.
Jag kan det nästan.
Jag kan det helt.
Jag kan namnge delarna på fröet, blomman och biet, samt beskriva något om vad delarna har för funktion.
Det är ännu svårt för mig.
Jag kan det nästan.
Jag kan det helt.
Jag kan beskriva vad biet har för funktion.
Det är ännu svårt för mig.
Jag kan det nästan.
Jag kan det helt.
Jag kan genomföra undersökningarna.
Det är ännu svårt för mig.
Jag kan det nästan eller med vuxenstöd.
Jag kan det helt.
Jag kan dokumentera undersökningarna i text och bild.
Det är ännu svårt för mig.
Jag kan det oftast.
Jag kan det helt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: