Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk - tecken som stöd

Skapad 2016-04-18 14:03 i Gamla Förskolan Båten Vaxholm Stad
Förskola

I FN;s Barnkonvention (1989, artikel 23) står det att alla människor har rätt att känna sig aktivt deltagande i samhället och där är kommunikation en viktig del. Heister Trygg (2004) menar att kunna kommunicera är en förutsättning för att vi ska kunna förstå andra och göra oss hörda och Johansson (1990) anser att genom språket hittar vi vår egen identitet. Förmågan att kunna kommunicera är viktigt för den individuella utvecklingen (Lpfö98, rev.2010). Barn i allmänhet brukar enligt Johansson vara mycket roade av att lära sig tecken och har en otrolig förmåga att snabbt lära sig tecken. Många tror att om man använder tecken avstannar barnets talutveckling, så är inte fallet, enligt Johansson. Heister Trygg (2004) skriver också att en del barn behöver förutom det verbala språket alternativa sätt att kunna kommunicera och känna delaktighet i samhället, där kan tecken som stöd (TSS) innebära att man förstärker ordet med tecken. Johansson (1990) menar vidare att tecknet blir en slags ”ordbild”, ett visuellt förstärkande och många tecken liknar det som tecknet föreställer. Det kan vara lättare för vissa barn att göra en rörelse med handen, än att forma ordet/ljudet i munnen, det blir mer som att ”känna” tecknet. (http://hdl.handle.net/2077/32323 )

Innehåll

Varför? Koppling till läroplan. Varför ska vi välja just detta innehåll? (Utifrån barnens förmågor, förståelse och intressen.)

Vi har valt innehåll utifrån det aktuella fokusområdet språk kopplat till Lpfö89/10, vetenskapliga teorier samt inhämtat barnens visade intresse inom valt område.

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

Vad? Vad vill barnen få erfara/lära? Vad är barnen intresserade av, vilka kunskaper har de? Vad ska vi undervisa om?

Barnen har i fokusområdets början visat stort intresse av att lära sig mer om tecken som stöd genom berätta sin önskan när de fick ta del av olika material inom området språk.

Därför har vi vid detta undervisningstillfälle valt att barnen kommer att få se en film från UR.se där både verbalt tal och teckenspråk används. I filmen (Slottstårtan) sjunger man även en sång i kombination med tecken som stöd. Barnen kommer att få lära sig en enkel sång som sjungs ihop med tecken som stöd. Barnen kommer även att få dokumentera "sitt" tecken men hjälp av iPaden och namnkort.

Syftet vid detta tillfälle är att barnen skall få en vidare förståelse av begreppet språk och kommunikation och att den kan se ut på olika sätt. De kommer också att få lära sig de tecken som barnet själv önskar och dela med sig av sin kunskap till övriga i gruppen.

 

Hur? Vilken metod ska vi använda för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande? Koppling till teorier och beprövad erfarenhet. Vilka kunskaper behöver vi skaffa oss? Hur gör vi det möjligt för barnen att nå målen? Hur skapar vi/ser lärmiljön ut? Hur utvärderar vi/tar vi reda på om målen uppfylls?

Till en början kommer vi att sitta i helgrupp för att titta på filmen PINO (UR.se). Vi kommer att använda oss av iPad och miniprojektor för att kunna titta på programmet.

Därefter kommer vi att dela in oss i tre grupper utifrån våra ansvarsbarn. Utifrån beprövad erfarenhet har det visat sig att undervisningen fungerar bättre om man delar upp sig i mindre grupper. Varje barn får på så sätt större talutrymme och det är lättare att hålla barnens intresse vid liv.

I samlingen kommer vi att sjunga "Lilla snigel" kombinerat med tecken som stöd. Vi kommer att senare att bygga på med fler sånger och tecken, efter barnens önskemål. Barnen kommer att få välja ett eller flera tecken som man vill lära sig och dokumentera detta genom att ta kort eller filma med iPaden.

Vid ett senare tillfälle får de som vill delge sina kamrater via miniprojektor vad man lärt sig.

Ordet kommunikation betyder enligt Winlund och Rosenström Bennhagen (2009) att ”göra gemensam” och kommer från latin. Begreppet kommunikation innebär att skapa relationer och vänskapsband, ge beröm och uppbackning, kritisera och kräva, styra och kommentera, dela glädje och sorg, förmedla livsviktig eller mindre viktig information. Vi kan enligt författarna med hjälp av kommunikation dela tankar, känslor, upplevelser och erfarenheter med varandra och 80% av vanlig kommunikation förmedlas med hjälp av annat än ord.

Pettersson (2001) skriver att kommunikation är en samspelsprocess mellan minst två personer där man delar uppmärksamhet om något. Alla behöver kunna kommunicera för att ge uttryck för sina tankar och kunna påverka sin omvärld. Brodin och Lindstrand (2009) anser att kommunikation är mer än språk och omfattar även gester, ljud, blickar och signaler. 

(http://hdl.handle.net/2077/32323)

Vi utvärderar och skriver ned våra reflektioner och barnens på en planering. Detta ligger sedan till grund för vidare analys och utveckling vid varje fokusområdes slut.

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

Vi dokumenterar för barnen, föräldrarna och oss pedagoger. Vi använder oss av iPaden där vi kan ta bilder och filmer. Bilder läggs ut på Ruffens blogg tillsammans med barnens kommentarer och reflektioner. Vi dokumenterar även det enskilda barnets läroprocess som vi kan lägga upp på barnets lärlogg. Barnen dokumenterar genom att visa sina tecken antingen genom foto- eller filmdokumentation.

Det som vi bloggat om fungerar också som ett stöd för oss och barnen då vi ser tillbaka på ett fokusområde och utvärderar det.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: