Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolutionernas tid 1750-1945

Skapad 2016-04-18 18:44 i Tiundaskolan Uppsala
Under denna period förlorar både kungahusen och kyrkan sin makt. Nya idéer växer fram om jämlikhet och delaktighet i samhället. Upplysningsfilosoferna Montesquieus, Voltairs och Rosseaus politiska budskap om maktbalans och maktfördelning gör sig gällande. Men, detta sker inte utan kamp. Konflikter mellan det gamla ståndsamhället och det framväxande nya samhället uppstår. På vissa ställen i världen leder det till och med till revolution.
Grundskola 8 – 9 Historia

 

 

Följande förmågor ska du få träna på då vi studerar tre betydelsefulla revolutioner:

  • Du ska kunna sätta in händelser i sitt rätta historiska sammanhang.
  • Du ska kunna förklara orsaker och konsekvenser av olika skeenden.
  • Du ska kritiskt granska, tolka och värdera olika källor för att skapa historisk kunskap.
  • Du ska kunna sätta dig in i hur människor av olika slag upplevde sin tid.
  • Du ska kunna använda historiska begrepp när du beskriver och analyserar händelser.

Innehåll

Avsnitt 1 Den amerikanska revolutionen, den franska revolutionerna och den industriella revolutionen.

1. Du får som hemuppgift att titta på ett flippat klassrum:

http://www.so-rummet.se/content/upplysningen-amerikanska-revolutionen-och-franska-revolutionen

2. Du besvarar ett frågeformulär som du ska ta med dig och ha som stöd när vi arbetar med ämnet revolutionerna.

3. I skolan jobbar vi enligt EPA modellen. Var och en fyller i en historisk modell:

Orsaker  -  händelseförlopp  -  konsekvenser

4. När du själv valt vad du tycker ska stå under de olika rubrikerna jämför du sedan med din granne och diskuterar vad som är det rätta.

5. Vi diskuterar sedan i helklass och plockar fram de allra viktigaste orsakerna. Därefter får olika personer beskriva händelseförloppet och allteftersom de berättar kan var och en fylla på i sina spalter. Sist plockar vi fram de allra viktigaste konsekvenserna. Kom ihåg att fylla på om du hör bra idéer. Tillsammans ska vi få en bra förståelse för vad dessa två revolutioner innebar.

6. Vi studerar målningar, satirteckningar och läroboksbilder. Vad säger bilderna? Vilket är budskapet? Vem riktar sig konstnären till?

7. Du får återigen som hemuppgift att titta på ett flippat klassrum, nu om industriella revolutionen:
http://www.so-rummet.se/content/vad-ar-grejen-med-industriella-revolutionen

8. Olika grupper specialiserar sig i att fylla i antingen orsaker, händelseförlopp eller konsekvenser. Man ska vara noga med att försöka värdera de olika sakerna, vad var viktigast och varför.
9. Vi bildar nya grupper i vilka deltagarna presenterar och diskuterar vad man kommit fram till. Nu ska man lägga till det man missat i den andra gruppen. Kanske man ändrar ordningen.
10. De olika grupperna presenterar sitt resultat i helklass.
11. Vi läser tillsammans om några personer som levde på denna tiden ( Intervjuer, brev, berättelser).
12. Var och en i klassen får sedan vara en person. Du får namn, ålder, stad i Sverige/Storbritannien, yrke och samhällsklass. Uppgiften är att sätta sig in hur det kan ha varit för personen och skriva en kortare berättelse om livet under industrialismen.

13. Vi läser upp våra personbeskrivningar i grupp.

14. Arbetet avslutas med ett skriftligt prov där ni redogör för orsaker,händelseförlopp och konsekvenser av de tre revolutionerna. 

 

 

Uppgifter

  • Den historiska modellen

Matriser

Hi
Revolutionerna i Åk 8 - Varför revolution?

-->
-->
-->
-->
SE LIKHETER och SKILLNADER
Reflektera, argumentera, jämföra och dra slutsatser Upplevda* = läst, hört, sett, känt
Reflekterar, med hjälp, kring innehållet. Kan göra enkla jämförelser.
Reflekterar kring innehållet genom att visa på egna tankar och åsikter. Gör jämförelser och kan med hjälp dra egna slutsatser.
Reflekterar kring innehållet genom att motivera den egna åsikten utifrån faktakunskaper/erfarenheter. Gör jämförelser och drar egna slutsatser.
Reflekterar, argumenterar, jämför och drar slutsatser kring innehållet genom att använda egna och andras kunskaper, åsikter, argument och erfarenheter. Använder faktakunskaper/ erfarenheter och visar på en förmåga att ifrågasätta egna och andras åsikter.
TOLKA och ANALYSERA
Söker orsaker, skeende, följder, helheter, samband
Berättar om händelser och skeenden. Behöver hjälp för att kunna se händelser och skeenden och förklara följderna.
Beskriver med egna ord några orsaker till händelser och skeenden. Förklarar, med hjälp, några följder. Ser enkla samband mellan händelser och skeenden.
Beskriver och förklarar flera orsaker till händelser och skeenden och förklarar följderna. Ser samband mellan händelser och skeenden.
Beskriver och förklarar flera orsaker och följder. Tolkar och analyserar helheten. Visar tydligt på samband mellan händelser och skeenden och förstår helheten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: