Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap: Brott och straff,

Skapad 2016-04-19 11:06 i Grundsärskolan Västervång 5-10 Trelleborg
Arbete i team 7-9 B
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap

Att vara insatt i hur det svenska rättssystemet fungerar är en förutsättning för att man ska kunna vara en aktiv samhällsmedborgare. I detta arbetsområde tittar vi på lagar och domstolar, brott och straff, brottslighet och stöd för brottsoffer. Vi försöker också att hitta förklaringar till varför det ser ut som det gör.

Innehåll

Syfte

I samhällskunskap jobbar vi med förmågan att:

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Centralt innehåll

I arbetsområdet Brott och straff jobbar vi med följande delar av det centrala innehållet i kursplanen för samhällskunskap:

Kopplingar till läroplan

 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
 • Sh  7-9
  Samhällsresurser och fördelning Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.

Konkretiserade mål

I arbetet med Brott och straff är målen att eleven

 • har kunskaper om det svenska rättssystemet
 • kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och se samband och resonera kring dessa
 • kan använda begrepp och modeller
 • kan uttycka egna ståndpunkter i samhällsfrågor och argumentera för dessa
 • kan söka information om samhället och använda sig av olika källor
 • kan resonera om källors trovärdighet och relevans.

Undervisningen

En stor del av undervisningen byggs upp av genomgångar, där vi går igenom begrepp, diskuterar orsaker och frågor kopplade till innehållet. Vi kommer att börja med att diskutera vad lagar, regler och normer är. Sen går vi över till att titta på rättsstaten Sverige, och eleverna får exempel på hur lagen skyddar medborgarna från orättvis behandling av domstolar, åklagare och polis. Vi kommer att diskutera brottslighet, orsaker till brottslighet, varför anmälningarna ökar och vilka typer av brott som är vanligast. Efter detta kommer vi att ha ett mindre gruppuppgift, där varje grupp får fördjupa sig i en typ av brott och redovisa för kamraterna.

Efter detta går vi in och diskuterar straff och påföljder, varför det finns och hur Sveriges straff och påföljder ser ut.

Mot slutet av arbetet kommer vi att ha ett par mindre skrivuppgifter där eleverna ska använda sig av de teorier och förklaringsmodeller vi gått igenom.

Efter inlämning ska eleverna bedöma andras arbeten som ett sätt att förstå kunskapskraven bättre. Det finns sedan möjlighet att komplettera och ändra i sitt ursprungliga arbete.

Bedömning

Jag kommer att bedöma elevens förmåga att:

 • hantera källmaterial
 • beskriva hur det svenska rättssystemet ser ut och hur den svenska brottsligheten ser ut
 • hantera för ämnet viktiga ord och begrepp
 • förklara och hitta orsaker och faktorer
 • argumentera i samhällsfrågor

Matriser

Sh
Brott och straff

Förmåga att hantera information

-------------------------->
-------------------------->
-------------------------->
Genomgånget.
Sortera
Förmåga att plocka fram passande statistik.
Du kan välja ut en del fakta som behövs till uppgiften.
Du kan välja ut viktig och central fakta för uppgiften.
Du kan välja ut viktig och central fakta för uppgiften, samt välja bort sådant som inte behövs för uppgiften.
Granska
Förmåga att granska olika källor kritiskt.
Du kan diskutera om information är trovärdig och relevant. Du formulerar dig kortfattat utan större missuppfattningar.
Du kan diskutera om information är trovärdig och relevant och kan bitvis motivera dina tankar på ett fungerande sätt.
Du kan diskutera om information är trovärdig och relevant och kan motivera dina tankar på ett väl fungerande sätt.

Fakta och begreppsförståelse

-------------------------->
-------------------------->
-------------------------->
Genomgånget.
Använda begrepp och teorier
Förmåga att hantera termer och begrepp kopplade till ämnet och förmåga att använda sig av de teorier som presenteras under lektionerna..
Du har koll på grundfakta och de viktigaste begreppen. Du använder enstaka fakta och begrepp for att stödja ett resonemang
Du har goda kunskaper och visar detta genom att ha en överblick över helheten. Du använder fakta och begrepp for att stödja ett resonemang.
Du känner till i stort sett allt som är viktigt för området och har en god överblick över helheten. Du använder fakta, begrepp, teorier och modeller for att stödja ett resonemang.

Analysförmåga

-------------------------->
-------------------------->
-------------------------->
Genomgånget.
Resonera och dra slutsatser
Förmåga till "eget tänk", t ex om orsaker till brottslighet eller brottsutveckling.
Du drar slutsatser eller förklarar delvis med stöd av fakta.
Du för resonemang där slutsatser dras eller förklaringar ges med tydlig koppling till ämnet. Resonemangen stöttas upp av fakta.
Du för utvecklade och tydliga resonemang med koppling till ämnet. Slutsatser dras eller förklaringar ges. Alla resonemang är väl underbyggda av fakta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: