Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Future City - Hållbar utveckling v. 45-05

Skapad 2016-04-20 10:15 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola 9 Teknik Kemi Biologi Fysik
...

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetet Future City är att eleverna ska kunna använda sina kunskaper i biologi, fysik och kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö, samhälle, naturbruk och ekologisk hållbarhet.

Eleverna ska använda modeller och teorier från fysik, kemi och biologi för att beskriva och förklara samband i naturen och samhället kopplade till hållbar utveckling.

De ska också få möjlighet identifiera och analysera tekniska lösningar på miljöproblemen och på ett kreativt sätt utarbeta förslag på hur det går att skapa ett hållbart samhälle. De ska också titta på lösningarna utifrån indivdens perspektiv, samhällets perspektiv och miljöperspektiv.

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

Konkretiserade mål - Detta ska vi lära oss!

När det här arbetsområdet är klart ska du kunna:

 • Kunna redogöra för de största problemen när det gäller att nå en hållbar utveckling, t ex att hitta en hållbar energiförsörjning, att lösa transportfrågan, hitta fungerande system för återvinning så att vi inte utarmar jordens resurser, producera mat utan att det hotar balansen i ekosystemen.
 •  Kunna beskriva samband och förklara orsaker och konsekvenser när det gäller miljöproblemen genom att använda begrepp, modeller och teorier från fysik, kemi och biologi.
 • Kunna komma med förslag på lösningar baserade på naturvetenskaplig kunskap.
 • Kunna söka information från olika källor och resonera kring trovärdigheten hos källorna.  
 • Kunna använda informationen i diskussioner och texter.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i någon industriell process, till exempel papperstillverkning och livsmedelstillverkning.
 • Tk  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
 • Tk  7-9
  Teknik, människa, samhälle och miljö Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
 • Tk  7-9
  Teknik, människa, samhälle och miljö Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.

Planering

V. 45-46 Grundkurs ekologi

v. 47 Prao

v.48-52 Jobba med ett miljöproblem i taget och utarbeta förslag på lösningar. Börja bygga modell av er Future City.

v. 02-04 Skriva gemensam uppsats om smarta hus. Förbereda muntlig redovisning

v.05 Muntliga redovisningar och presentationer av arbetena

Bedömining

Det som kommer att bedömas är:

 • Skrivuppgift Future City där eleverna redovisar miljöproblemen och deras förslag på lösningar
 • Frågor från gamla nationella prov.
 • Arbetet med modellen
 • Gemensam uppsats om smarta hus

Uppgifter

 • Future City Uppsats

 • Future City Skrivuppgift NO

 • Bygga modell Future City (gruppuppgift)

Matriser

Fy Bi Tk Ke
Future City - Hållbar utveckling v. 45-05

Future City - uppsats

Förmågor som vi arbetar med:
 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
Ännu ej uppnått E
E
C
A
Skriva texter
 • Bi  C 9
 • Sv  C 9
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Söka, välja ut och sammanställa
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor
... och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
... och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
... och för då utvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Ge omdömen om och bearbeta text
 • Sv  C 9
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: