Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering. Samling.

Skapad 2016-04-20 19:21 i Allén Dibber Sverige AB
Samling är ett viktigt inslag i förskoleverksamheten, en gruppaktivitet som både barn och vuxna samlas kring, ett lärande moment.
Förskola

Vi ser samlingen som en stund att synliggöra varje barn och att de får komma till tals i gruppen, där barnen stimuleras att använda sina färdigheter och utvecklas ytterligare på ett roligt sätt efter sina förutsättningar. 

Innehåll

BAKGRUND

Vi har märkt att alla barn inte kommer till tals eller få ta den plats de skulle kunna under samlingen. Nu kommer vi under en period att dela in barnen i tre grupper behov för att se om det blir skillnad för barnen.

Varför har vi samlingar? För att barnen ska utveckla nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka sina tankar, ställa frågor, argumentera samt utveckla sin matematiska förmåga. 

MÅL

Huvudmål utifrån LPFÖ-98
Pedagogens syfte

 • Erbjuda ett lustfyllt lärande
 • Skapa en känsla hos barnen där de vågar ta plats och ha inflytande över samlingen
 • Att utöka barnens möjligheter till språkutveckling
 • Ge många olika tillfällen till språkutvecklande aktiviteter
 • Utveckla barnens känsla av samhörighet
 • Sjunga och ramsa i gemenskap
 • Utveckla barnens turtagning - vänta på sin tur

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska lyfta fram och problematisera etiska dilemman och livsfrågor,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

METOD - GENOMFÖRANDE

Vi har samling före lunch varje dag, indelade i tre grupper. Den första gruppen håller till i hemvrånsrummet, den andra i stor lekrummet, den tredje i kuben. En pedagog leder vardera samling och innehåller är varierat (sånger, flanosagor, lekar, spel, sagor, rim och ramsor). Beroende på hur dagarna ser ut kan vi även ha samling i helgrupp eller om vi ser att barnen inte är redo att avsluta leken kan samlingen utgå. Oftast är det pedagogen som kommer med material och idéer medan andra gånger är det barnen som bestämmer innehåll eller själva håller i samlingen. Barnens intresse styr valet av sånger och böcker. På samlingen räknar vi tillsammans med barnen hur många vi är, pratar om dagens veckodag, datum, väder, sjunger om veckodagar och namnsdag. Som stöd i samlingen kan vi använda oss av lärplatta och projektor. Rutinerna i samlingen är samma varje dag för att barnen ska få känna sig trygga i det, de vet vad som förväntas av dem.

Vi har valt att arbeta med att öka våra språkstimulerande aktiviteter i samlingar bl.a. har vi nu en samling varje dag med sånger, ramsor och flanosagor. Vi kommer att börja med några traditionella barnsånger, ramsor och lätta böcker som vi läser några gånger. Efter det kömmer vi att vi lägg till nya böcker och sånger.

Sång, ramsor, flanosagor, lekar och rörelselekar är förkommande inslag i samlingar. Sånger fyller flera funktioner, de bidrar till helheten och att man ska roligt och uppleva gemenskap. Sång och rörelse används för att uppmärksamma barnen när de börjar tappa koncentration eller när de tröttnat på att sitta still. Det är också social träning eftersom både sånger o h rörelselekar innehåller många moment av att härma, följa efter och göra som alla andra. Med sånger kan barnen tränas på olika begrepp t.ex. räkneramsaoch kroppuppfattningar. 

Samtal är ett annat moment i samlingar. Samtal i samlingar förkommer i olika former t.ex. samtal om vad man har gjort tidigare, att barnen får prata om vad de har varit med om under dagen eller helgen. Denna sorts samtal skapar en helhet och ger barnen en känsla av gemenskap men är också begreppstränande t.ex. tidsbegrepp. 

DOKUMENTATION

Vi kommer att dokumentera, såväl det enskilda barnet och gruppen i helhet, med pedagogisk dokumentation, bilder, video och observationer. Tillsammans med barnen fotograferar och filmar vi aktiviteter och händelse i verksamheten. Materialet ger goda förutsättningar för samtal, reflektion, återkoppling, utveckling och lärande.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi,  pedagoger, observerar och diskuterar regelbundet hur det har fungerat och vad vi kan förbättra. Det ger goda förutsättningar för samtal, reflektion, återkoppling, utveckling och lärande. Vi utvärderar upplägget på samlingen mot slutet av terminen. Kontinuerlig utvärdering och uppföljning kommer vi göra genom analys av dokumentation och samtal med pedagoger och samtal med barnen. Vi reflekterar över processer som varit och tar reda på hur vi går vidare. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: