Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Munin utefter IUP - 16

Skapad 2016-04-21 17:37 i Pysslingen Förskolor Mariatorget Pysslingen
Pedagogisk avdelningsplanering utifrån LärandeIndex och barnens IUP för varje termin.
Förskola
...

Innehåll

Fokusområde - Värdegrund

Läroplansmål

 

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra," s.8

 

"Arbetslaget ska

 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra, s. 9

"Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler" s.9

 

"Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö." s.12

 

 

Fokusområde - Skapande

(utifrån barnens IUP samt lpfö98/10)

"Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap,

"Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen

 • får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling"

"Arbetslaget ska

 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,"

 

Fokusområde - Språk, IT, kommunikation

(utifrån barnens IUP samt lpfö98/10)

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka
  med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera
  med andra,
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

Fokusområde - Naturvetenskap & teknik

(utifrån barnens IUP samt lpfö98/10)

"Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap," s.10

Fokusområde - Lek

(utifrån barnens IUP samt lpfö98/10)

Fokusområde - Matematik

(utifrån barnens IUP samt lpfö98/10)

"Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tidoch förändring,
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang," s.10
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: