Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion och samhälle (VT16)

Skapad 2016-04-24 21:29 i Ludvika
En planering med fokus på kristendomens roll i Sverige från dåtid till nutid. Därutöver innehåller planeringen moment om olika riktningar inom olika religioner.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap

Åsikter som "jag är inte religiös" och "religion har ingen betydelse" är vanliga i dagens Sverige. Fast är det verkligen så? Vilka spår av religion kan vi se i vårt samhälle?

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Fram till och med vecka 19 kommer vi arbeta med religionskunskap. Syftet med ämnet är att utveckla kunskaper om världsreligionerna i vårt eget samhälle och på andra håll i världen. Under detta arbetsområde ska du få kunskaper för att kunna analysera hur religioner kan påverka och påverkas av samhället. I det sammanhanget har även människors olika tolkningar av religionerna stor betydelse.

Ett syfte med arbetsområdet är att du ska få kunskap och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och den enskilda individens värderingar. Kristendomen har historiskt sett haft en central roll i formandet av vårt land. Med tiden har kristendomen tolkats på olika sätt vilket påverkat hur kristendomen har utövats och hur den även utövas idag.

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att få:                                                                                                    

 • lyssna på genomgångar
 • se faktafilmer
 • läsa i faktahäfte
 • använda Studi
 • göra studiebesök hos Korskyrkan och Jehovas vittnen samt få besök av Gideoniterna
 • diskutera med klasskamrater

Vad som kommer att bedömas:

Arbetsmomenten om världsreligionerna är till för att du ska få chans att visa

 • Hur väl du har kunskaper genom att beskriva och förklara samband mellan lära, text och handlingar
 • Hur väl du kan föra ett resonemang kring likheter och skillnader inom religionerna
 • Hur väl du kan se samband mellan religion och samhälle i olika länder
 • Hur väl du kan resonera och argumentera kring moraliska frågor och livsfrågor med hjälp av etiska begrepp
 • Hur väl du kan söka information och föra källkritiska resonemang

Hur du får visa vad du kan:

Under det här arbetsområdet kommer du att kunna visa dina förmågor både muntligt och skriftligt. Tänk på att försöka delta muntligt när vi diskuterar så att du visar dina förmågor. Vi kommer att ha en skriftlig bedömningsuppgift vecka 17 om kristendomens roll i Sverige förr och nu.

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re
  Syfte reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Re
  Syfte söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Huvuddragen i världsreligionernas historia.
 • Re  7-9
  Religion och samhälle Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
 • Re  7-9
  Religion och samhälle Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
 • Re  7-9
  Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.
 • Re  7-9
  Identitet och livsfrågor Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
 • Re  7-9
  Identitet och livsfrågor Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
 • Re  7-9
  Etik Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
 • Re  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
 • Re  E 9
  Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
 • Re  E 9
  Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
 • Re  E 9
  Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
 • Re  E 9
  Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Re  C 9
  Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
 • Re  C 9
  Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
 • Re  C 9
  Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­ vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
 • Re  C 9
  Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sam­ manhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
 • Re  C 9
  Eleven kan söka infor­mation om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Re  A 9
  Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
 • Re  A 9
  Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
 • Re  A 9
  Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutveck­lade och väl underbyggda resonemang.
 • Re  A 9
  Eleven kan också föra välutvecklade och nyan­serade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
 • Re  A 9
  Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informa­tionens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: