Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och Procent åk 5

Skapad 2016-04-24 21:47 i Västerby skola Hedemora
Är ½ lika mycket som 500/1000? Vilket tal är störst 9/20 eller 7/12? Detta är ett par av de frågor som vi ska försöka hitta lösningar till.
Grundskola 5 Matematik

Under veckorna 18-22 kommer vi att arbeta med området Bråk och Procent.

Innehåll

Syfte

 • Begreppet bråk och procent
 • Metoder för att beräkna bråk och procent
 • Olika problemlösningsmetoder
 • Göra redovisningar som du själv och andra kan följa 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Konkretiserade mål

Du ska kunna:

 • Namnge, rita och beskriva bråk
 • Markera tal på en tallinje
 • Jämföra bråk och procenti förhållande till referenspunkterna 25%, 50%, 75%
 • växla mellan bråkform och blandad form
 • addition och subtraktion av bråk med olika nämnare
 • multiplikation och division av bråk och heltal
 • Uttrycka bråk, procent och  decimalform
 • förlänga och förkorta bråk
 • skriva bråk i enklaste form
 • Beräkningar och överslagsräkning i bråk och procent.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Undervisningens innehåll

Arbetssätt:
Vi kommer att arbeta problembaserat, konkret och laborativt.
Färdighetsträning i Eldorado
Stort fokus på resonemang och kommunikation
Spel och dator

Bedömning

Jag kommer bedöma dig utifrån:
 • hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp
 • hur du arbetar med dina uppgifter
 • Skriftlig diagnos

Matriser

Ma
Bråk och procent

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Begreppsförmåga
ex. täljare nämnare positionssystemet storleksordna
Du har ännu inte visat kunskaper om matematiska begrepp
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda de i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda de i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda de i nya sammanhang på ett i väl fungerande sätt.
ex. Växla mellan bråk-, procent- och decimalform
Du behöver stöd för att beskriva olika begrepp
Du kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan också växla mellan olika uttrycksformer.
Du kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. Du kan också växla mellan olika uttrycksformer.
Du kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. Du kan också växla mellan olika uttrycksformer.
Problemlösnings-förmåga
Ex, Vet vilken strategi som passar till att räkna med bråk och procent
Du behöver stöd för att lösa enkla problem
Du kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär
Du kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär
Metodförmåga
- anv. referenspunkter vid storleksordning samt jämföra bråk och procent. - addition och subtraktion med bråk - multiplikation och division med bråkoch heltal
Du behöver stöd att välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning til sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom multiplikation och division med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda i ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning til sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom multiplikation och division med gott resultat
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning til sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom multiplikation och division med mycket gott resultat.
Resonemangs-förmåga
Du behöver stöd när du beskriver tillvägagångssätt
Du beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativt tillvägagångssätt.
ex. diskutera omkring växling mellan bråk-, procent- och decimalform
Du behöver stöd i att föra enkla resonemang
Du kan föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Du kan föra utveclade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Du kan föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Kommunikations-förmåga
ex du kan berätta hur du har tänkt och visar en lösning på flera sätt
Du behöver stöd för att kunna redogöra för och samtala om tillvägagångssätt
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryckformer med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryckformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryckformer med god anpassning till sammanhanget.
ex du kan ha en diskussion med en kamrat som redovisar en lösning, du ska då vara en "kritisk vän"
Du behöver stöd i redovisningar och samtal
Du kan i redovisningar och samtal föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Du kan i redovisningar och samtal föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt
Du kan i redovisningar och samtal föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: