Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Debattartikel

Skapad 2016-04-26 09:43 i Apalbyskolan Västerås Stad
Grundskola 8 Svenska som andraspråk Svenska

En debattartikel är en argumenterande text, vars uppgift är att påverka. Skribenten ska på ett engagerande sätt ta ställning i ett viktigt ämne eller en fråga som berör många människor. Debattartikeln drivs av en tes, ett ställningstagande. Genom att argumentera för sin åsikt vill man få andra att dela ens ståndpunkt. Till sin form är debattartikeln längre och mer utförlig än insändaren, som är ett annat exempel på en argumenterande text som du redan har läst och skrivit i år 7. Under det här arbetsmomentet kommer vi också att arbeta med kamratrespons och du kommer också att få visa att du klarar av att ge respons på någon annans text. 

 

Målet är att du utvecklar din förmåga att

 • Argumentera i skrift
 • Läsa, samtala om och analysera texter (debattartiklar)
 • Bli förtrogen med debattartikelns form
 • Använda debattartikelns form och berättartekniska grepp på eget skrivande
 • Tillämpa skrivreglerna
 • Ge respons på en kamrats text
 • Utifrån respons bearbeta din text till innehåll och form

 

Innehåll

Uppgift:

Vi kommer att göra övningar som tränar vår förmåga att skriva bra texter, dvs träna hur man kan variera meningslängd, använda bindeord och variera inledningsord. Vi kommer också att analysera debattartiklar för att lära oss hur de är uppbyggda, samt öva på att argumentera skriftligt.

Examinationen kommer att bli att (under lektionstid) skriva en egen debattatikel. Du får ämnena i förväg, så att du kan förbereda dig, men du skriver under lektionen den 31/9 - 1/9. Du kommer att få och ge respons på lektionen den 7/9 och slutgiltig artikel lämnas in 8/8. Som hjälp har du nedanstående modell för hur en debattartikel bör byggas upp.

Ämnen att välja bland: 

 • Sociala medier - bara bra?
 • En läxfri skola?
 • Styr media samhället?
 • Förbud mot energidrycker?
 • Befria alla försöksdjur?
 • Inför japanska (eller något annat språk) som språkval på högstadiet!

Argumentationsmodell för debattartikel

Rubrik

Rubriken är till för att locka till läsning och den ska helst samtidigt sammanfatta innehållet i din debattartikel.

Inledning

I inledningen till din artikel måste du skapa intresse för det du ska säga. I inledningen ska du också framföra din tes. Med tes menas din huvudtanke, ditt ställningstagande, din åsikt.

Huvudtext

Säg det du ska säga! För att stödja din tes, för att göra den mer trovärdig, behöver du bra argument för din åsikt.

 • Argument förstärker ditt resonemang. Du kan t.ex. citera uttalanden av experter på området och ta reda på fakta. Argument som bygger på sådant som är sant och som du kan bevisa, kallas för sakargument. (TÄNK PÅ att här är det viktigt att granska sina källor, dvs ta reda på vem som står bakom informationen. Är det en privatperson, ett politiskt parti, en organisation, eller kanske en tidning? Det är också viktigt att reflektera vilket syfte källan har och om informationen den delger är opartisk).
  Du kan även ta upp sådant som du själv varit med om, eller personliga åsikter som stödjer din tes. Dessa kan kallas för känsloargument.

 • Motargument, dvs invändningar som andra kan tänkas ha. Motargument visar att du är öppen för att andra har värderingar som avviker från dina egna. Tänk på att när du tar upp motargument behöver du också skaffa dig argument mot motargumenten.

Avslutning/ Sammanfattning

Sammanfatta det du har sagt, t.ex. genom att återkoppla till din tes och än en gång upprepa det viktigaste argumentet. Kom till poängen, slutsatsen. Du kan även avsluta med en uppmaning, en fråga, ett påstående eller något annat som får läsaren att tänka till.

Innan du lämnar in din text är det viktigt att du kontrollerar att du har en fin disposition, att skrivreglerna följs och att du fått med alla delar. Och framför allt, tror du att du lyckas övertyga andra med din text?

 

Matriser

Sv SvA
Debattartikel

E
C
A
Koppling till uppgiften
* Eleven följer instruktionen. * Eleven skriver en i huvudsak fungerande argumenterande text/debattinlägg
* Eleven följer instruktionen. * Eleven skriver en relativt väl fungerande argumenterande text/debattinlägg
* Eleven följer instruktionen. * Eleven skriver en väl fungerande argumenterande text/debattinlägg
Innehåll
Begripligt innehåll. * En eller flera åsikter framgår. * Ett eller flera argument, som utvecklas något, stödjer åsikten/åsikterna.
Relativt tydligt innehåll. * En eller flera åsikter framgår relativt tydligt. * Ett eller flera utvecklade argument stödjer/fördjupar åsikten/åsikterna. *Hänsyn tas till eventuella motargument.
Tydligt innehåll. * En eller flera åsikter framgår tydligt. * Ett eller flera väl utvecklade argument fördjupar åsikten/åsikterna *Hänsyn tas till eventuella motargument som besvaras på ett väl fungerande sätt
Struktur
I huvudsak fungerande struktur. * Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig, textbindningen är enkel
Relativt väl fungerande struktur. * Texten är sammanhängande och begriplig t ex genom inledning och presentation av din åsikt, en argumenterande del samt avslutning med uppmaning *Texten är indelad i stycken. * Textuppbyggnaden stöds med hjälp av sambandsord
Väl fungerande struktur. * Texten är sammanhängande och välstrukturerad t ex genom konsekvent genomförd styckeindelning, samt effektiv inledning, argumenterande del och avslutning som passar en debattartikel. * Textuppbyggnaden stöds av flera och varierande sambandsord.
Språk
Viss språklig variation. * Ordvalet uppvisar viss variation. Grundläggande regler för ... språkriktighet används med viss säkerhet. * Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak * Tempus används med viss säkerhet.
Förhållandevis god språklig variation. * Ordvalet är förhållandevis varierat och passar uppgiften, t.ex genom retoriska frågor Grundläggande regler för ... språkriktighet används med relativt god säkerhet. * Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande * Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av texten
God språklig variation. * Ordvalet är träffande och varierat och passar uppgiften väl, t.ex. genom retoriska stilmedel och formella uttryck Grundläggande regler för ... språkriktighet används med god säkerhet. * Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande *Tempus används på ett riktigt sätt
Skrivregler
Följer regler för stavning, skiljetecken ... med viss säkerhet. * Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet. * Stavfel förekommer men det stör inte förståelsen
Följer regler för stavning, skiljetecken ... relativt väl * Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet. * Relativt få stavfel som inte stör förståelsen.
Följer regler för ... språkriktighet väl * Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet. * Få stavfel som inte stör förståelsen.
Helhetsbedömning
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Textens innehåll och form är relativt väl apassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Respons på andras texter
Du kan ge enkla omdömen om andras texter. När du har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om andras texter. När du har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på et relativt väl fungerande sätt.
Du kan ge välutvecklade och nyanserande omdömen om andras texter. När du har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: