Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges omvandling - det snabba 1800-talet

Skapad 2016-04-28 11:47 i Hamburgsundskolan Tanum
Grundskola 7 – 9 Historia

Nu kommer vi studera hur Sverige gick från ett bondeland till en industrination. Under 1800-talet går Sverige i union med Norge men måste också finna sig i det faktum att Finland är förlorat. Sverige industrialiserades och fick en ny ätt - Bernadotte - på tronen. Samtidigt så gjorde freden, vaccinet och potatisen att befolkningen växte och i brist på mark flyttade omkring en miljon Svenskar till Amerika. Det var helt enkelt en omvälvande tid och i slutet av seklet går Sverige mot demokrati och världen mot ett världskrig. Historien tog en blodig vändning. 

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

I detta avsnitt skall du lära dig att: 

- Förstå hur Sverige gick från att vara ett jordbruksland till att bli ett industriland
- Förklara varför befolkningen ökade under 1800-talet
- Resonera om varför människor valde att emigrera (flytta) till Amerika
- Kunna redogöra för hur det gick till när Sverige demokratiserades 
- Lära dig om viktiga begrepp som hör till området
- Kunna hitta bra källor (historisk information) och förklara varför de är bra

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Hi  4-6
  Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700-1850 Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
 • Hi  4-6
  Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700-1850 Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
 • Hi  4-6
  Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700-1850 Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
 • Hi  4-6
  Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700-1850 Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

I detta område kommer vi att arbeta med:

* Gleerups digitala läromedel på Ipaden. Läsa och göra tillhörande
   frågor om innehållet kring 1800-talet. 
* Ha genomgångar och diskussioner om viktiga händelser under perioden.
* Se film och diskutera innehållet i dessa. 
* Skapa en egen tidning tillsammans med din bänkkamrat där 
  ni är journalister på 1800-talet och skriver om allt som händer 
  under er livstid. (se uppgift längre ned) 

Tidsplan

Vi kommer arbeta med området på SO-lektionerna under veckorna 16-20. 
Tidningen som är er redovisning skall lämnas in fredag vecka 20. 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Du kommer bedömas utifrån kunskapskraven i Religion i Lgr 11. 
Dessa hänger samman med de mål som du skall arbeta mot och som finns specificerade här ovan. Kunskapskraven finns i nedan matris och genom att studera den får du också en uppfattning om hur du skall arbeta för att nå respektive betygsnivå.

Du kommer bedömas löpande under arbetets gång genom hur du tar ansvar i ditt arbete, din uppgift med att skapa en tidning, din medverkan i diskussioner kring de olika delarna i ämnet och löpande lektionsarbete. Stor vikt läggs på hur du tar eget ansvar för dina studier och redovisar hur du tänker arbeta, och hur du visar detta för att nå de olika kunskapsmålen i ämnet. Med andra ord är det inte bara slutresultatet som är viktigt utan även vägen dit. 

Uppgifter

 • Att skapa en tidning

Matriser

Hi
Historia Kunskapskraven åk 6

E
C
A
Elevens kunskap om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Elevens förmåga att resonera om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människans levnadsvillkor och handlingar
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människans levnadsvillkor och handlingar
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människans levnadsvillkor och handlingar
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människans levnadsvillkor och handlingar
Elevens förmåga att undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och att beskriva samband mellan olika tidsperioder
Eleven undersöker utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder
Eleven undersöker utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder
Eleven undersöker utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder
Elevens förmåga att visa hur någon utvecklingslinje inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor har påverkat vår samtid och motiverar sitt resonemang med hänvisning till det förflutna
Elevens visar hur någon utvecklingslinje inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor har påverkat vår samtid och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Elevens visar hur någon utvecklingslinje inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor har påverkat vår samtid och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väll underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Elevens visar hur någon utvecklingslinje inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor har påverkat vår samtid och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Elevens förmåga att använda historiskt källmaterial för att dra slutsatser om människans levnadsvillkor och förmåga att resonera källkritiskt
Eleven använder historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människans levnadsvillkor och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Eleven använder historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människans levnadsvillkor och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Eleven använder historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människans levnadsvillkor och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Elevens förmåga att använda historiska begrepp
Eleven visar i sina studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven visar i sina studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven visar i sina studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: