Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pappa polis av Laura Trenter

Skapad 2016-04-28 20:27 i Hälsinggårdsskolan F-6 Falun
En jämförelse mellan bok och film. Där fokus ligger på läs- skrivförmågan.
Grundskola 5 Svenska som andraspråk

För att bli en bra läsare måste du läsa mycket. Om du läser mycket och dessutom väljer att läsa olika typer av böcker utvecklar du din ordkunskap, din kunskap om världen och om texter. Du som har stort ordförråd och god omvärldskunskap har lättare att förstå svåra texter eftersom du redan kan så många ord. För att bli bra på att skriva måste du kunna skriva olika texter. Undervisningen i detta arbetsområde ska leda till att du utvecklar din läs och skrivförmåga.

Innehåll

Mål för arbetsområdet

 • Du ska kunna läsa med flyt och god läsförståelse.
 • Du ska kunna sammanfatta handlingen enkelt i Pappa polis både skriftligt och muntligt.
 • Du ska kunna resonera muntligt och skriftligt kring handlingen och med viss koppling till boken och filmen. Då får du träna på att förklara, beskriva, argumentera och jämföra.
 • Du ska kunna något om Laura Trenter som är den författare som står bakom Pappa polis.
 • Du ska skriva ett författarporträtt.

Bedömning

 • Läraren bedömer hur du sammanfattar handlingen delar av den eller hela bokeni Pappa polis. Du ska kunna berätta om handlingen både skriftligt och muntligt. Du ska kunna beskriva viktiga händelser i boken.
 • Läraren bedömer hur du resonerar kring citat ur boken. Du ska kunna resonera muntligt och skriftligt utifrån citat ur boken.
 • Läraren bedömer hur du förklarar dina tankar, beskriver karaktärer, argumenterar för dina åsikter och hur du gör kopplingar till boken och filmen.
 • Läraren bedömer hur du jämför boken Pappa polis med andra böcker i samma genre och hur du jämför boken med filmen.

Bedömningen kommer att skriva in i Matrisen Nya språket lyfter.

Undervisning

Vi kommer att se filmen Pappa polis som bygger på boken av Laura Trenter. Det är mycket i filmen som skiljer sig från boken och det kommer vi att diskutera.

Vi kommer att läsa boken Pappa polis av Laura Trenter både tillsammans och enskilt.


Du kommer att få olika läsförståelseuppgifter under arbetets gång.Dessa uppgifter kan vara att sammanfatta bokens handling eller delar av den. Du kommer att få dela med dig av dina upplevelser av boken.

Vi kommer att ta reda på fakta om författaren Laura Trenter bl a genom att ta del av en kort film där hon beskriver hur hon arbetar. Utifrån fakta kommer du att få skriva ett författarporträtt


Då vi läser Pappa polis så kommer undervisningen att handla om att förstå boken.Vi kommer att arbeta med deckaren som genre. Du kommer att få diskutera brott och skriva en efterlysning. 

Du kommer att få möjlighet att träna på att använda ämnesspecifika begrepp som genre, inledning, handling, avslutning, dialog och citat. Du kommer också att använda begreppen författare, titel och bokförlag.

Syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Kopplingar till läroplan

 • SvA
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • SvA  E 6
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
 • SvA  E 6
  Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • SvA  E 6
  Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen på ett enkelt sätt.
 • SvA  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
 • SvA  E 6
  I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • SvA  E 6
  Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
 • SvA  E 6
  Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • SvA  E 6
  Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord­ och begreppsförråd samtala om be­ kanta ämnen på ett enkelt sätt.
 • SvA  E 6
  I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • SvA  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • SvA  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SvA  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • SvA  4-6
  Tala, lyssna och samtala Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
 • SvA  4-6
  Tala, lyssna och samtala Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • SvA  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • SvA  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt deras ord och begrepp.
 • SvA  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: