Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyhetsrapportering SVA vt-16

Skapad 2016-04-29 21:36 i Stenkulan Lerum
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk

Nyheter förmedlas varje dag från och i hela världen. Under fyra veckor ska du arbeta med en nyhet som du tycker är intressant. Den kan göra dig arg, ledsen, glad eller förvånad. Du ska träna på att sammanfatta genom att välja ut det viktigaste från flera olika källors rapportering av nyheten. Du ska öva på att berätta om nyheten muntligt och du ska försöka värdera dina källor.

Innehåll

1. Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med denna uppgift vecka 18-21.

Under arbetets gång kommer du att:

 • Söka efter och välja ut en nyhetsartikel
 • Läsa nyheten högt för din lärare
 • Sammanfatta nyheten skriftligt
 • Diskutera nyheten med andra
 • Förbereda och göra en kort presentation av nyheten
 • Berätta varför du finner nyheten intressant och hur den relaterar till ditt liv
 • Undersöka och skriva en text om källans trovärdighet
 • Förbättra dina texter och ge omdöme på en annan elevs text eller redovisning 

2. Syfte

Kopplingar till läroplan

 • SvA
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • SvA
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • SvA
  Syfte välja och använda språkliga strategier,
 • SvA
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • SvA
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

3. Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • SvA  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • SvA  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SvA  7-9
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • SvA  7-9
  Läsa och skriva Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
 • SvA  7-9
  Läsa och skriva Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • SvA  7-9
  Läsa och skriva Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
 • SvA  7-9
  Tala, lyssna och samtala Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
 • SvA  7-9
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.
 • SvA  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp.
 • SvA  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
 • SvA  7-9
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
 • SvA  7-9
  Språkbruk Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
 • SvA  7-9
  Informationssökning och källkritik Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
 • SvA  7-9
  Informationssökning och källkritik Hur man citerar och gör källhänvisningar, även med användning av digitala medier.
 • SvA  7-9
  Informationssökning och källkritik Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser

SvA
Kunskapskrav

Inte nått målen för E
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Söka, välja ut och sammanställa
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Läsa med flyt
Du kan läsa en nyhetstext med flyt.
Du kan läsa en nyhetstext med gott flyt.
Du kan läsa en nyhetstext med mycket gott flyt.
Läsförståelse
Du kan göra enkla sammanfattningar av textens innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Du kan göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Du kan göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband.
Samtala & diskutera
Du kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera en nyhetstext på ett enkelt sätt.
Du kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera en nyhetstext på ett utvecklat sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera en nyhetstext på ett välutvecklat sätt.
Tolka & resonera om budskap
Du kan tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i texten utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor .
Du kan tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i texten utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor.
Du kan tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i texten utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor .
Frågor, åsikter & argument
Du kan ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussioner­ na framåt.
Du kan ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan ställa frågor och framföra åsikter med välutveck­lade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Muntliga redogörelser
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur, innehåll och språk och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Språkliga strategier
Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven väljer och använder då relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven väljer och använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Ge omdömen om & bearbeta text
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.

SvA

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: