Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2016-05-01 14:47 i Västerby skola Hedemora
Grundskola 4 Biologi Samhällskunskap Geografi
Vi kommer under några veckor att arbeta med hållbar utveckling och ta reda på vad det handlar om. Vi kommer prata om vad som påverkar miljön och vad vi kan göra för vår miljö, t ex sopsortera och återvinna.

Innehåll

Undervisningens innehåll:

 • Allemansrätten - rättigheter och skyldigheter.
 • Kretslopp.
 • Sopsortera, kompostera, panta.
 • Återvinning, konsumtionssamhälle.
 • Avfallshantering i kommunen.

 

Begrepp

 • Hållbar utveckling
 • Återvinning
 • Sopsortering
 • Kretslopp
 • Kretsloppssamhälle
 • Konsumtionssamhälle
 • Allemansrätten
 • Grundvatten
 • Vattenånga
 • Ytvatten
 • Avdunstning
 • Kondens, kondensera
 • Nederbörd

 

 Hur ska vi arbeta?

 • Gemensamma genomgångar.
 • Filmer.
 • Samtal och diskussioner.
 • Gemensam ordlista över ord och begrepp.
 • Skriftliga och praktiska uppgifter t ex  sopsortering, reklamaffisch, miljöspel.
 • Hemuppgift: Frågor till vårdnadshavare.

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas:

Kommunikativ förmåga - din förmåga att samtala, diskutera, motivera och resonera kring ämnet med fakta, beskrivningar och exempel.

 

Begreppslig förmåga - din förmåga att använda  begrepp både muntligt och skriftligt.

 

Analysförmåga -din förmåga att resonera kring orsaker och konsekvenser av att sopsortera/återvinna samt orsaker och konsekvenser av att inte sopsortera/återvinna.

 

Analysförmåga -din förmåga att resonera kring naturens kretslopp - vilken betydelse har det för människor, djur och växter.

 

Förmågan att hantera information – din förmåga att söka, samla, sortera och kritiskt granska information.

Hur visar du vad du har lärt dig?

 • Du deltar aktivt i diskussioner om vad Hållbar utveckling är och vad du kan göra för att vi ska ha en hållbar utveckling.
 • Du ska i grupp tillverka en affisch där ni ska göra reklam för att sopsortera, kompostera, panta eller återvinna.
 • Du ska visa att du kan något om allemansrätten genom att svara på frågor.

 

Du ska kunna:

 • Resonera kring frågor som rör hållbar utveckling.
 • Ge enkla förslag på vad vi kan göra för att ha en hållbar utveckling.
 • Beskriva och ge exempel på människans beroende av och påverkan på naturen.
 • Något om vad du får/inte får göra i naturen (allemansrätten)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6

Matriser

Sh Bi Ge
Hållbar utveckling

Bedömningsmatris

Du har godtagbara kunskaper
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Resonemang om hållbar utveckling
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
 • Bi  E 6
 • Bi  E 6
 • Ge  E 6
Du kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling. Du kan ge enkla förslag på vilka val och prioriteringar du kan göra i din och din familjs vardag.
Du kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling. Du kan ge genomtänkta förslag på vilka val och prioriteringar du kan göra i din och din familjs vardag.
Du kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling. Du kan ge väl genomtänkta förslag på vilka val och prioriteringar du kan göra i din och din familjs vardag.
Allemansrätten
Eleven har grundläggande kunskaper om några regler och lagar. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
 • Sh  E 6
 • Sh  E 6
Du kan ge något exempel på vad du får göra i naturen eller vad du inte får göra.
Du kan ge exempel på vad du får/inte får får göra i naturen. Du kan förklara varför vi har allemansrätten.
Du kan ge flera exempel på vad du får/inte får göra i naturen. Du kan förklara varför vi har allemansrätten och även diskutera vilka konsekvenser det kan bli om vi struntar i att följa allemansrätten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: