Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bilar

Skapad 2016-05-02 19:26 i Sågmyraskolan Falun
Teknikområde med temat bilar. Bilars konstruktion, att bygga, utveckla, kommunikationer, industri och förr/nu.
Grundskola 4 – 6 Teknik

Under 6 veckor  arbetar vi med ämnesområdet Teknik.

Innehåll

SYFTE

Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig.

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla förståelse för att teknisk verksamhet har betydelse för, och påverkar, människan, samhället och miljön.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om teknikens historiska utveckling för att de på så sätt bättre ska förstå dagens komplicerade tekniska företeelser och sammanhang och hur tekniken påverkat och påverkar samhällsutvecklingen.

 

FÖRMÅGOR

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

CENTRALT INNEHÅLL

Kopplingar till läroplan

 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

ARBETSSÄTT

Introduktion
Film och gemensam diskussion, mindmap

Arbetspass där teori och praktiskt arbete varvas såsom;

 • Hjulets historia
 • Bilens historia
 • Utveckling, förr och nu
 • Eldriven bil (gruppuppgift) alternativt husmodell  med eldetaljer.
 • Tekniska begrepp och viktiga ord

samt diskussioner och egen utvärdering och reflektion av eget arbete

 

 

 

 

BEDÖMNING

Sker under arbetets gång

Inlämning av eget skriftligt arbete där tekniska begrepp, viktiga ord och utvärdering av eget praktiskt arbete ska vara med

Genomförda praktiska uppgifter i form av byggda bilar/hus

Deltagande i diskussioner där egna tankar kring teknik, konstruktion och historiskt perspektiv kommer fram

DOKUMENTATION

Se kunskaper

Matriser

Tk
Dessa kunskapskrav bedöms du emot i ämnet Teknik

Nivå A

 • Tk  A 6   Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
 • Tk  A 6   Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används
 • Tk  A 6   Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  A 6   Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
 • Tk  A 6   Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
 • Tk  A 6   Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö

Nivå C

 • Tk  C 6   Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Tk  C 6   Dessutom kan eleven på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
 • Tk  C 6   Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  C 6   Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
 • Tk  C 6   Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
 • Tk  C 6   Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

Nivå E

 • Tk  E 6   Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Tk  E 6   Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
 • Tk  E 6   Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  E 6   Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Tk  E 6   Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
 • Tk  E 6   Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: