Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia 4- Vikingatiden

Skapad 2016-05-04 15:03 i Hovhultsskolan Uddevalla
Vi kommer att arbeta med vikingatiden.
Grundskola 4 Historia

Under arbetets gång kommer ni att få kunskap om vikingarnas liv och deras religion genom muntliga genomgångar och diskussioner, läsa texter, se på filmer samt praktiskt arbete. Ni kommer att få lära er om hur det var att leva på vikingatiden. Hur samhället var uppbyggt, hur de bodde, vikingafärder, handel, asatro och runskrift.

Innehåll

Syfte och förmågor

Analys förmåga- 

Därigenom ska eleverna få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. Den ska också bidra till att eleverna utveck­lar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar.

Kommunikativ förmåga-

Eleverna ska genom undervisningen även ges förutsättningar att utveckla förmågan att ställa frågor till och värdera källor som ligger till grund för historisk kunskap.


Begreppsförståelse-

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att ut­veckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften.
Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.


metakognitiv förmåga-

Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv. 

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centrala innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Arbetssätt och metod

Vi kommer att ha en varierad undervisning där den praktiska undervisningen kopplas samman med den teoretiska.  Denna koppling kommer att ske genom att läsa litteratur, gemensamma genomgångar och diskussioner. Vi kommer att se på pedagogiska filmer samt pyssla vikingasköldar och göra egna runstenar. 

 

Elevgruppens förslag på arbetssätt.

Vid en genomgång av en ny planering kan man fråga vad de har för förslag kring dessa mål.

Ställ följfrågor kring elevernas svar:                                                                     

Exempel                                                                                                                     elev: Vi vill se på film.                                                                                              Lärare: ok, hur tänker du förarbeta och efterarbeta kring filmen för att ta till dig kunskaperna?  

(Även om eleverna har inflytande är det alltid läraren som har det slutgiltiga ansvaret att de bästa metoderna väljs.)

Bedömning

 

Din förmåga att: 

 

 

Analys förmåga

visa förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt.


Kommunikativ förmåga

ställa frågor till och värdera källor som ligger till grund för historisk kunskap.


Begreppsförståelse

ut­veckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften.
Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.


metakognitiv förmåga

Reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv. 

Dokumentation

Vi kommer att arbeta tillsammans i ett arbetshäfte. I slutet av arbetsområdet kommer vi att ha ett skriftligt test där du får chans att visa dina kunskaper. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: