Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia 5 Vasatiden

Skapad 2016-05-04 15:38 i Hovhultsskolan Uddevalla
En planering för årskurs 5 om Vasatiden.
Grundskola 4 – 6 Historia

Vi kommer arbeta med Gustav Vasas betydelse för Sverige. 

Innehåll

Syfte och förmågor

Analys förmåga: 

Därigenom ska eleverna få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. Den ska också bidra till att eleverna utveck­lar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar

Kommunikativ förmåga :

Eleverna ska genom undervisningen även ges förutsättningar att utveckla förmågan att ställa frågor till och värdera källor som ligger till grund för historisk kunskap

Begreppsförståelse: 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att ut­veckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften.
använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.


metakognitiv förmåga:

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centrala innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Den svenska statens framväxt och organisation.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Arbetssätt och metod

Under Vasatiden  kommer vi se filmer med anknytning till denna tidsepok. Vi kommer läsa om Gustav Vasa samt hans söner som regerade i Sverige under Vasatiden. Vi kommer arbeta i ett häfte där vi resonerar och diskuterar kring Vasatiden betydelse för den svenska historian. 

Elevgruppens förslag på arbetssätt.

Vid en genomgång av en ny planering kan man fråga vad de har för förslag kring dessa mål.

Ställ följfrågor kring elevernas svar:                                                                     

Exempel                                                                                                                     elev: Vi vill se på film.                                                                                              Lärare: ok, hur tänker du förarbeta och efterarbeta kring filmen för att ta till dig kunskaperna?  

(Även om eleverna har inflytande är det alltid läraren som har det slutgiltiga ansvaret att de bästa metoderna väljs.)

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

Analys förmåga

Få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt. Du ska också utveckla dina historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar.

Kommunikativ förmåga :

Du ska utveckla din förmåga att ställa frågor till och värdera källor som ligger till grund för historisk kunskaper.

Begreppsförståelse: 

Du ska utveckla dina kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften.
Du ska också kunna använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.


Metakognitiv förmåga:

Du ska kunna reflektera över historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv.

Dokumentation

Vi kommer avsluta Vasatiden med att skriva en sammanfattning tillsammans där vi diskuterar de viktiga centrala delarna i innehållet. Vi kommer avsluta med ett skriftligt förhör där du får möjlighet att visa dina kunskaper utifrån alla betygskriterier. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: