Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Searching for a thrill?!

Skapad 2016-05-05 08:37 i Förslövs skola F-9 Båstad
Planering som fokuserar på läsning, lässtrategier och muntlig interaktion. Läsning av spännande berättelser om människor som gjort eller varit med om hisnande saker varvas med muntliga övningar och samtal.
Grundskola 7 Engelska

Some people need to go over the Niagra falls or go skydiving to find a thrill! They search for the thrill that will fill their bodies with adrenaline. Others stumble over the thrilling experience accidentally. Things happen which you haven't planned. Are you a thrill searcher or are you one of those who doesn't really get the need of the adrenaline rush? In this area we are going to read and speak about people who willingly or unwillingly have experienced life changing events!

Innehåll

Avsnitt 1

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Konkretisering av målen

 • Du visar att du kan läsa olika berättande texter på engelska genom att återge textens innehåll i tal och skrift samt genom att kommentera textens innehåll med egna åsikter och tankar.
 • Du visar att du kan använda lässtrategier såsom att försöka förutspå handlingen, ta ut nyckelord, ställa och besvara frågor till texten samt läsa vidare i en text med hjälp av sammanhanget.
 • Du visar att du kan samtala kring olika ämnen och frågor genom att delta samt genom att använda begriplig engelska genom hela samtalet.
 • Du visar att du kan bidra till att samtalet fungerar genom att använda språkliga strategier såsom följdfrågor och omformuleringar.

 

Undervisning

 • Vi läser olika berättelser om människor som har gjort eller varit med om spännande saker.
 • Vi tränar på att förutspå en texts handling genom t ex bilder, vi tränar på att ta ut viktiga nyckelord ur en text, att ställa och besvara frågor till texten samt att läsa med hjälp av rubriker och sammanhang.
 • Vi tränar på att läsa högt, att läsa tillsammans med lässtopp där vi diskuterar och / eller skriver kring textens innehåll och vi tränar på tyst läsning.
 • Vi gör samtalsövningar där vi tränar på språkliga strategier (omformulera sig, hålla igång samtalet, lyssna på varandra).
 • Vi samtalar och diskuterar texternas innehåll med stödfrågor.
 • Vi arbetar med ord och uttryck från texterna och använder dessa i våra samtal.
 • Vi avslutar arbetsområdet med ett inspelat samtal där du i liten grupp samtalar kring berättelser som du har läst samt olika frågor som vi har berört under arbetsområdet.  Vi gör även ett läsförståelsetest på en berättande text.

Bedömning

 • Din förmåga att läsa och återge (samtala om eller skriva om)  texternas innehåll samt din förmåga att kommentera texternas innehåll med egna åsikter och tankar. Det här bedöms i en matris.
 • Din förmåga att använda strategier såsom att försöka förutspå handlingen, hitta nyckelord, läsa om, ställa och besvara frågor till texten samt läsa med hjälp av sammanhanget. Det här bedöms i en kommentar.
 • Din förmåga att samtala på engelska med begriplighet och sammanhang samt din förmåga att använda strategier såsom omformuleringar och följdfrågor för att hålla igång ett samtal. Det här bedöms i en matris.

Matriser

En
Searching for a thrill?!


En
Läsförståelse åk 7

Rubrik 1

Läsförståelse
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förstå och återge textens innehåll
Du har svårt att förstå både händelser och detaljer i enkla texter (t ex texter i texboken) avsedda för din ålder.
Du förstår händelser i texter som är enkla att läsa och avsedda för din ålder. I svårare texter har du ibland svårt att uppfatta detaljer som döljer sig mer i texten.
Du förstår det väsentliga innehållet i både kortare och lite längre texter. Du uppfattar några detaljer som är viktiga för textens helhet.
Du förstår både helhet och detaljer i olika texter du läser, både i autentiska och avancerade texter.
Hur du visar din förståelse
Du har ännu inte visat att du har förståelse genom att t ex redogöra för handling i enkla texter anpassade för din ålder.
Du visar att du har en översiktlig förståelse genom att du redogör för handling och personer. Du kommenterar handling eller personer med hjälp av stödfrågor.
Du visar att du förstår händelser och även viktiga detaljer genom att du sammanfattar det viktiga i texten och du ger någon reflektion kring handlingen.
Du visar att du förstår både helhet och detaljer genom att sammanfatta handlingen tydligt och sammanhängande. Du kommenterar utvecklat handlingen och ger flera egna reflektioner kring det som sker i texten.

En
Engelska muntlig interaktion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Vilja och förmåga att samtala
Du tar initiativ och försöker föra samtalet vidare med kompisens/ lärarens stöd.
Du deltar aktivt i samtalet. Du ställer några frågor och ger samtalsstöd i form av hummanden eller nickningar.
Du använder dig av fungerande strategier för att samtalet ska flyta på. Du tar initiativ i samtalet, ställer frågor och kommenterar det som någon annan har sagt.
Du utvecklar och fördjupar samtalet med hjälp av välfungerande strategier. Du tar flera initiativ och dina frågor bidrar till att samtalet fördjupas och breddas.
Flyt (och förmågan att lösa språkliga problem)
Din engelska är hackig och med många avbrott. Många ord saknas och svenska används.
Du talar bitvis med flyt. Du har förmåga att omformulera dig när du inte hittar ett ord.
Du talar oftast med flyt.
Du uttrycker dig ledigt med flyt och säkerhet.
Ordförråd, dvs ord och uttryck
Du gör dig förstådd, men ditt innehåll är ibland otydligt.
Du gör dig förstådd med ett enkelt och vardagligt ordförråd .
Du uttrycker dig varierat och kan välja ord och uttryck efter situation och mottagare.
Du har ett avancerat ordförråd och du använder specialuttryck som är typiska för språket.
Grammatik (meningsbyggnad och struktur)
Du gör grammatiska fel som ibland stör förståelsen.
Du gör dig förstådd trots grammatiska fel. De grammatiska fel du gör är påverkade av svenskan.
De grammatiska fel du gör stör inte förståelsen.
Du uttrycker dig med hjälp av avancerade och varierade strukturer och i huvudsak korrekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: