Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvärdering teamplan avdelning Vatten maj 2016

Skapad 2016-05-09 08:28 i Ugglumsledens förskola Partille
Förskola

Teamplanen ligger som grund för den pedagogiska dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet. Denna utvärdering och analys bygger på teamplanen.

Innehåll

Vår vision

Alla barn ska när de lämnar vår förskola minnas tiden som trygg, rolig och lärorik.

Fokusområden Partille

Allas lika värde

Professionalitet

Framåtanda

Fokusområden Oxleds förskolor 2015-2016

I år har Oxleds förskolor valt två fokusområden

  • Unikum - pedagogisk dokumentation - systematiskt kvalietsarbete
  • Värdegrunden -Förhållningssätt -Likabehandling 

Till stöd har vi 

  • Litteratur "Mediapedagogik på barnens villkor" 
  • Litteratur " Vad berättas om mig"

Hur blev det?

Arbetslaget svarar på frågorna:

  • HUR BLEV DET?

  • HUR VET VI DET?

  • HUR SER VI DET?

Beskriv ert arbete. Vilka processer har ni arbetat med i barngruppen och vilka processer och utmaningar har ni i arbetslaget arbetat med?

Utgå från våra fokusområden :

Fokusområde: Pedagogisk dokumentation Systematiskt kvalitetsarbete/Unikum

Vi har använt oss av Unikum som vårt digitala verktyg, för vår pedagogiska dokumentation. Det är genom foton, filmer och reflektioner som vi har dokumenterat. Sedan har vi i arbetslaget reflekterat och analyserat för att utveckla vår verksamhet på Vatten. Vårt fokusområde har varit att skapa självständiga barn, detta kan vi se när vi följer våra veckoreflektioner, teamplan, likabehandlingsplan och barnens enskilda dokumentationer genom foton, filmer och reflektioner. Vår utmaning har varit att hitta tid tillsammans att utvärdera, reflektera och analysera vår dokumentation. Vi ser i barnens dokumentioner att de har utvecklat sin självständighet, främst i matsitutioner där de dukar och skrapar sin tallrika själva. Barnen har även utvecklats vid av- och påklädning då vi ser att de hämtar sina kläder eller lämnar, sin kläder vid sitt fack och försöker efter bästa förmåga. Samt att föräldrar har kommenterat på Unikum att de även hemma har blivit mer fokus på självständighet.

Vi har även haft som fokusområde att skapa en trygg och harmonisk barngrupp, detta har vi gjort genom att lyssna på barnen och behandla dom med respekt, samt Bubbas äventyr hemma hos barnen. Det är även ett mål i vår likabehandlingsplan att barnen skall känna sig välkomna, respekterade och trygga. Vi upplever att barnen är trygga och vi kan se när de presenterar Bubba att de är trygga och självständinga. Barnen har fått träna på att lyssna och repektera den som presenterar Bubba. Detta har varit uppskatta hos barn och föräldrar.

I teamplanen i höstas var vår målsättning att föräldrarna skulle kunna följa vårt arbete genom Unikum och vår dokumentation. Vi upplever att föräldrarna har haft möjlighet att följa vår dokumentation och pedagogiska tankar, både på grupp- och individnivå. Vi har fått feedback från föräldrarna i utvecklingssamtalen, att de är nöjda med uppdateringarna på Unikum. De har kommenterat att de kan prata om vad vi gör på förskolan med barnen hemma, det blir ett större sammanhang.

 

Fokusområde: Värdegrunden - Förhållningssätt - Likabehandling- hur möter vi alla barn?

Vi belyser för barnen att vi är här tillsammans och att vi alla betyder lika mycket, vi stärker barnens identitet snarare än genus - barnen ska känna sig fria att utveckla sig och bli den person de själva vill vara. För att kunna nå en samsyn och gemensam barnsyn försöker vi ha ett tillåtande klimat där vi kan diskutera situationer där vi har vi kan ha olika åsikter. Att alla blir beömta och sedda efter sitt egna beov. Att barnen utmanas efter sin egna förmåga och takt. Alla har rätt att uttrycka sin åsikt och bli lyssnade på. Barnen på Vatten vågar uttycka sina tankar för varandra och för oss. Detta ser vi främst i måltidssituioner där barnen försöker uttrycka vad de vill och vi pedagoger lyssnar och bekräftar. När ett barn ramlar, så vill de andra barnen hjälpa de barnet upp och vi sätter ord på handlingen, samt frågar "hur gick det?" Vi pedagoger sätter även ord på barnens känslor och det är okej att känna det dom känner. Vi samtalar med barnen om resepket och vad det inntebär att alla är lika värda. Bubba har också gjort att barnen fått uppleva ett demokratiskt arbetssätt,  främst när de har fått presentera Bubbas äventyr hos dom. De har då fått utveckla sin förmåga att lyssna och kommunicera  kring Bubba.

Var är vi?

Fokusområde: Pedagogisk dokumentation Systematiskt kvalitetsarbete/Unikum

 
Utgå från kommunens utvecklingsområde FRAMÅTANDA

 

Arbetslaget svarar på frågan VAR ÄR VI?

Stödfrågor: 

Hur arbetar vi idag med fokusområdet? 

Varför arbetar vi som vi gör?

Vad ser vi? Vad visar barnen intresse för? Hur vet vi det?

Hur använder vi oss av ipads och andra digitala hjälpmedel?

Vilka alternativ finns? Hur kan vi göra istället. 

Vad saknar vi kunskap om och hur ska vi ta reda på mer?

 

Vi har denna terminen haft lärgrupper på måndagar där vi diskuterat mediepedagogik. I dessa grupper är det viktigt med framåtanda, att visa sitt intresse för forskning och reflektera tillsammans. Det är viktigt att vi vågar använda de digitala hjäpmedlen som Ipads i verksamheten. Barnen är intresserade av digitala hjälpmedel och vi kan bli bättre på att erbjuda dom mer. Vi försöker att använda pedagogiska appar som utvecklar spårk, matematik eller likande. Vi använder oss av "appanalys" vid val av appar, samt koppling till läroplan. Vi har visat filmer på barnen och diskuterat vad som händer på filmen. Vi kan alltid utveckla vår kunskap kring det digitala och fortsätta med våra lärgrupper. Man skall våga testa mer digitala hjälpmedel.

 

 

 

Fokusområde: Värdegrunden - Förhållningssätt - Likabehandling- hur möter vi alla barn?

 
Utgå från kommunens utvecklingsområde 
PROFESSIONALITET 
- Vad innebär det att bemöta våra "kunder" på ett professionellt sätt?

 

För oss är våra kunder och vi är här för barnens skull. Detta har vi alltid i åtanke i möte med barn och vårdadshavare. Detta innebär att vi använder ett profetionellt språk och att man har läroplanen och likabehandlingsplanen som grund.

 
ALLAS LIKA VÄRDE 
- Hur arbetar ni för att att bemöta alla barn oavsett funktionsnedsättning, ålder, kön, bakgrund, sexuell läggning eller etnicitet?

Alla människor har lika värde och behandlar varandra med respekt oavsett funktionsnedsättning, ålder, kön, bakgrund, sexuell läggning eller etnicitet. I lekar så får barnen välja de roller de vill och vi uppmanar att leka i olika konstellationer . Vi erbjuder böcker som speglar olika konstellationer. Bokpåsarna som kan lånas hemma leder till samtal om olika etniciteter. Vi har även den multikulturella almanackan som kan användas som hjälpmedel för att belysa olika religoners högtider. Vi använder oss av tecken som stöd i matsitutioner för stöjda de barnen som inte har språket. Vi delar inte in barnen i åldergrupper, utan vi kollar vad de är intresserade av.

 

 

Arbetslaget svarar på frågan VAR ÄR VI?

Stödfrågor: 

Hur arbetar vi idag med fokusområdet?

Varför arbetar vi som vi gör?

Vad saknar vi kunskap om och hur ska vi ta reda på mer?

 

Vart ska vi?

Arbetslaget svarar på frågan VART SKA VI?

 

Sammanfatta era utvecklingsområden

 

Utgå från kommunens fokusområden

FRAMÅTANDA
PROFESSIONALITET
 ALLAS LIKA VÄRDE

 

Vilket blir ert arbetslags utvecklingsområde inom fokusområdet "Pedagogisk dokumentation/Systematiskt kvalitetsarbete/ Unikum"?

Vi måste hitta tiden för mer reflektion och analys. vi vill framöver fokusera på analysen för att kunna utveckla verksamheten.

 

Vilket blir ert arbetslags utvecklingsområde inom fokusområdet "Värdegrunden - Förhållningssätt - Likabehandling- hur möter vi alla barn?

 vi vill ha flera bocker som speglar dom olika diskrimineringsgrunderna för dom små barnen.

 

Hur gör vi?

 

Hur gör vi?

 

Vilka tankar har ni inför nästa läsår utifrån årets fokusområden?

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: