Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pippi inspirerar och samtalar om allemansrätten

Skapad 2016-05-10 08:49 i Bosgårdens förskola/Ju stigen Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola

Att veta vad man får göra i naturen, vart man får vara, vad man får plocka med sig och hur vi behandlar vår natur och våra djur. 

För att barnen ska tycka det är inspirerande och roligt att vistas i naturen så behöver barnen veta hur vi är i skog och natur. 

Innehåll

Varför? Koppling till läroplan. Varför ska vi välja just detta innehåll? (Utifrån barnens förmågor, förståelse och intressen.)

Barnen vistas mycket i den begränsade "skog" vi har ute på gården, de har ställt mycket frågor och har funderingar om naturen och djuren vi har i skogen och i vår närmiljö.

Att få upptäcka och utforska med alla sina sinnen, att få lära om naturen när de vistas i naturen är både forskningsbaserad fakta och sunt förnuft, barnen lär bättre i den miljö där fenomen finns som de ska lära om.  Därför ska vi vistas i naturen och se praktiska exempel på vad vi samtalar om när vi ska behandla begreppet allemansrätt. 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen erbjuds en god omsorg med en väl avvägd dagsrytm.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet.

Vad? Vad vill vi barnen ska få erfara/lära? Vad är barnen intresserade av, vilka kunskaper har de? vad ska vi undervisa om?

I undervisningens ska vi behandla begreppet allemansrätten. Barnen ska få delta i en undervisning i skogen där praktiska exempel och inspirerande och lustfylld pedagogik kommer vara ledande i lärandet av begreppet. 

Barnen har intresse av att samla saker i natur och skog, de samlar både naturmaterial och sådant som hamnat på fel plats (skräp). De har en förståelse för att de finns saker man får ta med sig och sådant man inte får ta med sig men det sträcker sig inte så mycket längre än så. Därför har jag valt att ha undervisningen i skogen där vi kan samtala kring autentiska fenomen. Att både kunna känna, lukta, lyssna in vad det är som finns i naturen och vad som är okej att plocka med sig och använda till annat.

Vad ska barnen få erfara/lära på utbildningen?

I utbildningen är det tänkt att vi ska ha fått med oss material från skogen som vi ska skapa med. 

Barnen ska få skapa med material som de samlat ihop själva i skogen. Tanken med detta är att barnen ska få en förståelse för stt de material vi har runt omkring oss är otroligt bra att skapa med. Vi behöver inte alltid köpa allt nytt, vi kan använda de som naturen erbjuder oss. 

 

Hur? Vilken metod ska jag använda för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande? Koppling till teorier och beprövad erfarenhet. Vilka kunskaper behöver jag skaffa mig? Hur gör vi det möjligt för barnen att nå målen? Hur skapar vi/ser lärmiljön ut? Hur utvärderar vi/tar vi reda på om målen uppfylls?

För att göra undervisningen lustfylld och inspirerande kommer jag att väva in sagofigurerna vi arbetar med. I skogen kommer det vara medskickade brev från Pippi, Tommy och Annika där de berättar om växter och djur och hur man ska vara i naturen. 

Det sociokulturella lärandet är centralt, att vi lär av och med varandra. Vi lyssnar till tidigare erfarenheter för att dela med oss av den kunskap vi redan har för att sedan kunna utveckla vidare och lära tillsammans. Som pedagog behöver jag ha kunskap om allemansrätten och ha en viss kunskap om växter och djur, sedan blir det mer inspirerande och roligt om vi som pedagoger är medforskare tillsammans med barnen där vi tillsammasn kan leta upp olika fenomen och lära tillsammans. 

För att sedan se vilka kunskaper och intressen barnen skaffat sig av undervisningen och vistelsen i naturen så är ett metakognitivt samtal planerat, även att barnen får dokumentera och samtala om vad de tagit kort på. 

Hur planerar vi att arbeta med: Normkritiskt förhållningssätt, hållbar utveckling, kulturell mångfald, flerspråkighet, estetiska lärprocesser samt motorik och hälsa.

Jag kommer att involvera digitala verktyg så som smartboard där barnen får se på avsnitt av ett program som heter "pusselskogen" som finns på SVT play. Barnen har uppskattat detta program tidigare och uttryckt att även de skulle vilja skapa sådant som de för i programmet.

Jag kommer att involvera estetiska lärprocesserna genom att barnen ska få skapa med olika material, använda sig av visuella bilder men även av fenomen som de kan ha som mall.

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer under tiden och undervisningssituationer.
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: