Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor

Skapad 2016-05-10 10:55 i Påskallavikskolan Oskarshamn
Grundskola 4 – 6 Svenska

Välkommen in i sagornas värld! Här kan vad som helst hända. Vi minglar med häxor, troll, prinsar, drakar och andra mystiska väsen.
I det här arbetsområdet kommer du bl a att få lära dig mer om olika sorters sagor och om vad som kännetecknar en saga.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Ur syftet:

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

 

Ur Centralt innehåll:

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Konkretiserade mål

Efter avslutat arbete ska du kunna:

* känna till olika sorters sagor, t ex konstsaga, folksaga, fabel

* samtala kring innehållet i olika sagor

* muntligt berätta en känd saga så att kamraterna förstår

* skriva en sammanfattning av en saga så att innehållet är tydligt

* lyssna på en saga och svara på frågor om innehållet

* vad som kännetecknar en sagas uppbyggnad

* göra jämförelser mellan sagor från olika delar av världen

* skriva en egen saga med sagors typiska drag och röd tråd

* använda skiljetecken samt ha variation i meningsbyggnad och ordval när du skriver din saga

 

 

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att arbeta med sagor från olika delar av världen. Vi läser sagor både enskilt och högt för varandra. Dessutom lyssnar vi till sagor samt svarar på frågor om innehållet. Vi tränar oss även i att sammanfatta innehållet i stora drag utifrån det vi har hört och läst. Med hjälp av EPA-metoden samtalar vi kring innehållet och vad som kännetecknar en saga.

Vi ska också träna oss i att återberätta sagor för varandra. Innan du berättar din saga ska du få öva dig på att tala som en skådespelare, dvs använda röst och tonfall på olika sätt. Dessutom ska vi skriva egna sagor som sedan läses upp för yngre barn. Vi tittar på animerade sagor och ritar själva bilder som passar till sagors innehåll. Eventuellt kommer vi att dramatisera sagor och spela upp dessa för varandra.

 Som avslutning på temat ser vi en saga som har tolkats till spelfilm. Du kommer sedan att få skriva en recension om filmen och även jämföra den med originalsagan. 

 

 

Kapitel 1:

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

Kapitel 2:

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

Visa vad du lärt dig

Du ska skriva en saga som kommer att bedömas utifrån en matris. Dessutom bedömer jag din förmåga att återberätta såväl muntligt som skriftligt.

Bedömning

Se bedömningsmatris

Tidsram

Arbetet beräknas pågå ca 3 veckor

Matriser

Sv
Svenska - sagor

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Budskap och upplevelse
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Skrivregler
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Berättande texter
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Muntliga redogörelser
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: