Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PPF- MALL Aleskogens fsk

Skapad 2016-05-10 15:09 i Aleskogens förskola Halmstad
Pedagogisk planering i förskola, Aleskogens förskola, Halmstad
Förskola
Pedagogisk planering för förskolan

Innehåll

Kartläggning

Motivera val av område utifrån kartläggningen och avdelningens förutsättningar. Eventuell litteratur/teori vi kommer att ta hjälp av?

 

 

Syfte

Vad vill vi förbättra/ utveckla utifrån kartläggningen? Vad blir vårt syfte/mål?

Aktionsfråga

Vad blir vår aktionsfråga?

Läroplanens mål

Vilka mål i läroplanen utgår vi ifrån (Koppla via knappen nedan):

Figurmål

Bakgrundsmål

 

Konkretisering av målen

Konkretisera läroplanens text: (utvärderingsbara mål som alla i personalen förstår):

Hur kan figurmålet /en smalnas av?

Lpfö 2:1 Differentiering (Vad som behöver göras olika)

Vilka olikheter finns och hur varieras arbetssättet inom barngruppen utifrån:

Plan mot kränkande behandling

Genus

Språk

2:6 Genomförande/Process/Aktioner

Vilka förutsättningar ger vi för att barnen ska få utforska/ förstå/uppleva/lära? (ex litteratur, lärmiljön, material etc. )

Vilka förmågor, färdigheter& begrepp vill vi de ska få förutsättningar för att kunna utvecklas i sitt lärande? (lärandeobjekt)

Vilka verktyg ska ni använda? (loggbok, film, reflektionsprotokoll, lärplatta etc.)

Vad ska dokumenteras?

Hur ska dokumentationen genomföras?

När ska dokumentationen göras och vem ska dokumentera? (regelbundet, inte bara i slutet?)

2:6 Resultat/Analys/Lärdom/Reflektion

Vilka resultat kan ni utläsa från den insamlade dokumentationen och reflektions protokoll?

Analysera resultatet. (Vad ser vi pedagoger utifrån den insamlade dokumentationen och reflektions protokoll, varför blev det som det blev? Ser vi några mönster?)

Kan vi se barnets förändrade kunnande och i så fall hur?

Kan vi koppla vårt resultat till eventuell teori

Fick vi svar på vår fråga?

Vad kan vi förändra?

Vad blir vår nya utmaning?

Tankar inför fortsatt arbete/utvecklingsområde - motivera

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: