Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mockumentary- Writing

Skapad 2016-05-11 12:20 i Särö skola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Mockumentary- writing A mockumentary is a false documentary (a mix of the words "mock" and "documentary") You are about to write a story about a made-up person in written form. Your main character can be based on one or many real life- persons or it can be totally made up. Remember to bring up important happenings in this person´s life!
Grundskola 9 Engelska

You are about to write a story about a made up person´s life. Your main character can be based on one or many persons that have existed in real life or your character can be totally made up.

Innehåll

Syfte


Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Centralt innehåll


Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

Matriser

En
Mockumentary- Writing

Muntliga och skriftliga framställningar i engelska: Produktion och interaktion.

F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Språkets omfång & bredd:
* variation, tydlighet, säkerhet * vokabulär, fraseologi, idiomatik
Enkelt: Använder ett mycket grundläggande förråd av ord & enkla fraser.
Relativt varierat: Har tillgång till och kan använda en allt bredare repertoar av grundläggande ord och satsstrukturer med fraser, korta ordgrupper och fasta uttryck.
Varierat: Har tillgång till och kan använda en allt bredare repertoar av grundläggande ord och satsstrukturer med fraser, korta ordgrupper & fasta uttryck.
Språkets precision:
* begriplighet, exakthet, tydlighet i budskapet * grammatiska strukturer & satsmönster, ordförråd, fraser
Begripligt: Har begränsad kontroll & ett begränsat förråd av ord & enkla fraser. Kan för det mesta göra sig förstådd i korta sekvenser. Uttalet är begripligt.
Relativt tydligt: Kan använda enkla strukturer & mönster & för det mesta göra sig förstådd. Få störande språkfel. Uttalet är tillräckligt tydligt för att förstås.
Tydligt: Kan använda vanliga mönster & strukturer & uttrycka sig förhållandevis exakt. Språket i tal & skrift innehåller få fel som stör kommunikationen (t.ex. sv ord). Uttal & intonation är helt begriplig.
Grad av textbindning:
* strukturera budskap & ordna satser * röd tråd, bindeord, pronomen, orsak-följd
Relativt sammanhängande: Kan sätta samman grupper av ord med enkla sambands- eller bindeord som ”men” och ”därför att”, till exempel för att berätta en historia. Det finns försök till en röd tråd.
Relativt sammanhängande: Kan strukturera & logiskt sätta samman en rad kortare, enkla & fristående satser & meningar till ett sammanhängande yttrande. Det finns en röd tråd. Pronomen refererar till sitt huvudord eller till en fras.
Relativt sammanhängande: Kan tydligt strukturera & logiskt sätta samman en rad kortare, enkla & fristående satser & meningar till ett sammanhängande yttrande. Det finns en tydlig röd tråd. Pronomen refererar tydligt till sitt huvudord eller till en fras. Orsaks- och följdförhållanden tydliggörs.
Flöde i interaktion & produktion:
* beskriver i vilken utsträckning eleven talar, skriver & samtalar med ett naturligt flöde utan att behöva stanna upp eller tveka så att det stör kommunikationen. * kvalité på slutprodukten, graden av automatisering vid tal
Enkelt & begripligt: Texten är enkel men begriplig. Läsaren fastnar ibland & får fundera över texten Gör sig förstådd & interagerar med korta yttranden i samtal i vardagliga situationer. Pauser för att planera nästa steg, omtagningar & om-formuleringar kan vara mycket uppenbara.
Med visst flyt: Texten går att läsa relativt obehindrat & läsaren behöver inte stoppa upp alltför många gånger. Uttrycker sig relativt obehindrat & berättar relativt otvunget genom att texten har ett bra flöde.
Med flyt: Det finns ett naturligt flöde i texten som gör att läsaren i princip obehindrat kan följa den. Det finns ett naturligt flöde i texten & eleven kan inleda, hålla igång & avsluta en berättelse.
Grad av mottagaranpassning:
* mottagare, syfte, situation * informella & formella stilnivåer, artighetskonventioner t.ex. hälsningsfraser,
I någon mån anpassat: Anpassningen är mycket begränsad & stilnivån är neutral. Eleven kan delta i mycket korta sociala samtal & använda enkla, vardagliga fraser som fungerar i sammanhanget.
Med viss anpassning: Anpassningen & stilnivån fungerar förhållandevis väl. Eleven kan klara sig skriftligt genom att använda de enklaste vanliga uttrycken för t.ex. informationsutbyte & förfrågningar & för att uttrycka åsikter & attityder på ett sätt som fungerar väl i sammanhanget.
Med viss anpassning: Anpassningen & stilnivån fungerar väl i sammanhanget. Eleven kan klara sig skriftligt genom att använda vanliga uttryck för t.ex. informationsutbyte & förfrågningar & för att uttrycka åsikter & attityder på ett sätt som fungerar mycket väl i sammanhanget.
Språkliga strategier:
* lösa problem för att förbättra samspelet * turtagning, hur man visar vilken åsikt man har, hur idéer & ämnen introduceras * omformuleringar, förklaringar & förtydliganden
I huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem: Strategierna som eleven väljer fungerar oftast & de leder delvis till att lösa de problem som kan påverka texten. Direktöversätter ibland (svensk ordföljd i en engelsk text)
Fungerande strategier som löser problem i & förbättrar texten. Strategierna är relevanta & ändamålsenliga & bidrar till att berättelsen inte stannar upp.
Väl fungerande strategier som löser problem i interaktionen & för den framåt på ett konstruktivt sätt: Elevens val av olika strategier innebär att kvalitén i texten på ett märkbart sätt ökar. Skriver ledigt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: