Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP i Matematik 1-3

Skapad 2016-05-11 13:06 i Berghultskolan Lerum
Här får du ta del av vad vi kommer att arbeta med i ämnet matematik i årskurs 1-3
Grundskola 1 – 3 Matematik
...

Innehåll

Syfte med undervisningen

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll:

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
 • Ma  1-3
  Geometri Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Ma  1-3
  Geometri Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ma  1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Kunskapskrav för år 3

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Ma   3
  Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3
  Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
 • Ma   3
  Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
 • Ma   3
  Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
 • Ma   3
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3
  Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Ma   3
  Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
 • Ma   3
  Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
 • Ma   3
  Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
 • Ma   3
  Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
 • Ma   3
  Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Så här kommer vi att arbeta:

 

Matematikbok Prima

Matematiklekar

Matematikspel

Matematikprat

Problemlösningar, muntligt och skriftligt

Geometriska material och arbetsuppgifter

Uppgifter att lösa med konkret material

Enhetsövningar med material ( liter, meter, kg)

Tabellträning Addition och subtraktion

Klockövningar

Räkna med pengar

Detta kommer att bedömas

• Din förmåga att förstå och hitta lösningar till problem samt tolka dina resultat samt din förmåga att kunna föra, följa och bedöma matematiska resonemang

• Din förmåga att skriftligt och muntligt redovisa dina lösningar

• Din förmåga att hantera olika räknemetoder

• Din förmåga att förklara matematiska begrepp

• Din förmåga att kunna omsätta matematiska uttryck och situationer till verkliga händelser och tvärtom

• Din förmåga att använda material som hjälpmedel för att lösa eller illustrera matematiska problem och situationer

Se även matris

Matriser

Ma
Matematik årskurs 1-3

Åk 1
Åk 2
Åk 3
Ramsräknar 0-100
Ramsräknar 0-1000 i sekvenser
Ramsräknar 0-10000 i sekvenser
Tallinjen 0-10 Talgrannar 20-100 Taluppfattning 20-100
Tallinjen 0-1000 Talgrannar 0-100 Taluppfattning 0-200
Tallinjen 0-10000 Talgrannar 0-1000 Taluppfattning 0-10000
Formar siffror och skriver tal 0-10, 20-100
Formar siffror och skriver tal 0-100
Positioner för ental, tiotal och hundratal
Positioner för ental, tiotal, hundratal och tusental
Hälften och dubbelt
Teckna en halv och en fjärdedel i bråkform
Jämföra och namnge 1/2, 1/3, 1/4 och 1/5
Lösa enkla ekvationer inom talområdet 0-10 för att förstå likhetstecknets betydelse inom addiion och subtraktion
Lösa enkla ekvationer inom talområdet 0-500 för att förstå likhetstecknets betydelse inom addition och subtraktion
Lösa enkla ekvationer inom talområdet 0-1000 för att förstå likhetstecknets betydelse inom addition, subtraktion, multiplikation och division
Användandet av addition och subtraktion
Kunna använda sig av en enkel algoritm Använda miniräknare
Förstår vad multiplikation och division står för samt sambandet mellan räknesätten
Huvudräkning 0-10 med addition och subtraktion
Huvudräkning 0-20 med addition och subtraktion med och utan tiotalsövergång
Huvudräkning 0-20 med multiplikation och division
Skriftliga räknemetoder 0-10, 20-100 med addition och subtraktion utan tiotalsövergång
Skriftliga räknemetoder med addition och subtraktion med och utan tiotalsövergång
Skriftliga räknemetoder 0-1000 med addition och subtraktion med tiotalsövergång
Kunna fortsätta rita ett givet geometriskt mönster
Konstruera egna geometriska mönster Hoppräkna 2, 5 och 10
Multiplikationstabellerna
Cirkel, kvadrat, rektangel och triangel
Punkter, linjer och sträckor
Klot, koner, cylinder och rätblock
Uppmärksamma geometriska former i naturen
Avbilda geometriska former från arkitekturen
Konstruera egna geometriska former
Laborera och uppskatta längd, vikt och volym i m, kg och liter
Jämför, uppskattar och mäter i kg, m, dm, cm och liter och dl
Jämför, uppskattar och mäter kg, hg, g, m, dm, cm, mm, l och dl
Hel- och halvtimmar
Kvartar
Kan klockan
Avläsa enkla tabeller och diagram
Avläsa olika slags enkla tabeller och diagram Konstruera egna diagram efter given information
Matematiska begrepp
Udda och jämna tal
Skala
Lösa enkla problem muntligt eller ritande
Lösa enkla problem skriftligt
Konstruera egna problem
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: