Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVENSKA vt16 år Förmågorna läsa och förstå samt skriva

Skapad 2016-05-12 09:27 i Valhallaskolan Halmstad
Grundskola 5
...

Innehåll

Att läsa och förstå samt skriva uppsats.

Vårterminens sista veckor testas elevernas förmåga att läsa och förstå samt att skriva uppsats enligt givna anvisningar. Detta görs för att förbereda och träna eleverna inför de Nationella Proven i år 6.

Syfte

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Konkretisering

 Du ska få möjlighet att få syn på din förmåga att läsa och förstå text samt att skriva en uppsats. Du läser text och svarar på läsförståelsefrågor. Du skriver en uppsats utifrån givna anvisningar som du ska följa för att bli godkänd. I helklass diskuteras sedan texterna och uppsatserna för ökad förståelse.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Undervisning

Du läser en text och svarar sedan skriftligt på frågor om texten. Vi går sedan igenom texten och svaren så du verkligen förstår. Du skriver även en uppsats utifrån egna erfarenheter. Du måste följa anvisningarna för att bli godkänd. Du skriver på iPad eller dator och visar att du kan följa instruktioner och hur du skriver. Om du har läs och skrivsvårigheter får du hjälp med läsningen, men du ska själv läsa ett litet stycke av texten och svara på någon fråga. Du behöver inte skriva lika långt som de övriga eleverna och du använder hjälpmedel för ditt skrivande.

Bedömning

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
 • Sv  E 6
  Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv  E 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • Sv  E 6
  De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Utvärdering

I matriserna SVENSKA vt16 år 5 Läsa och förstå samt SVENSKA vt16 år 5 Uppsats,  finns dina bedömningar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: