Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mockumentary- Radio documentary (speaking)

Skapad 2016-05-12 11:12 i Särö skola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Mockumentary- radio documentary A mockumentary is a false documentary (a mix of the words "mock" and "documentary") You are about to tell the story about a made-up person in spoken form. Your main character can be based on one or many real life- persons or it can be totally made up. Remember to bring up important happenings in this person´s life! You can have 1-2 guests in your radio show (made by real guests or by yourself) You are the h
Grundskola 9 Engelska

You are about to write a story about a made up person´s life. Your main character can be based on one or many persons that have existed in real life or your character can be totally made up.

Innehåll

Syfte


Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Centralt innehåll


Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

Matriser

En
Mockumentary- radio documentary (speaking)

Muntliga och skriftliga framställningar i engelska: Produktion och interaktion.

F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Språkets omfång & bredd:
* variation, tydlighet, säkerhet * vokabulär, fraseologi, idiomatik
Enkelt: Använder ett mycket grundläggande förråd av ord & enkla fraser.
Relativt varierat: Har tillgång till och kan använda en allt bredare repertoar av grundläggande ord och satsstrukturer med fraser, korta ordgrupper och fasta uttryck.
Varierat: Har tillgång till och kan använda en allt bredare repertoar av grundläggande ord och satsstrukturer med fraser, korta ordgrupper & fasta uttryck.
Språkets precision:
* begriplighet, exakthet, tydlighet i budskapet * grammatiska strukturer & satsmönster, ordförråd, fraser
Begripligt: Har begränsad kontroll & ett begränsat förråd av ord & enkla fraser. Kan för det mesta göra sig förstådd i korta sekvenser. Uttalet är begripligt.
Relativt tydligt: Kan använda enkla strukturer & mönster & för det mesta göra sig förstådd. Få störande språkfel. Uttalet är tillräckligt tydligt för att förstås.
Tydligt: Kan använda vanliga mönster & strukturer & uttrycka sig förhållandevis exakt. Språket i tal & skrift innehåller få fel som stör kommunikationen (t.ex. sv ord). Uttal & intonation är helt begriplig.
Grad av textbindning:
* strukturera budskap & ordna satser * röd tråd, bindeord, pronomen, orsak-följd
Relativt sammanhängande: Kan sätta samman grupper av ord med enkla sambands- eller bindeord som ”men” och ”därför att”, till exempel för att berätta en historia. Det finns försök till en röd tråd.
Relativt sammanhängande: Kan strukturera och logiskt sätta samman en rad kortare, enkla och fristående satser och meningar till ett sammanhängande yttrande. Det finns en röd tråd. Pronomen refererar till sitt huvudord eller till en fras.
Relativt sammanhängande: Kan tydligt strukturera och logiskt sätta samman en rad kortare, enkla och fristående satser och meningar till ett sammanhängande yttrande. Det finns en tydlig röd tråd. Pronomen refererar tydligt till sitt huvudord eller till en fras. Orsaks- och följdförhållanden tydliggörs.
Flöde i interaktion & produktion:
* beskriver i vilken utsträckning eleven talar, skriver & samtalar med ett naturligt flöde utan att behöva stanna upp eller tveka så att det stör kommunikationen. * kvalité på slutprodukten, graden av automatisering vid tal
Enkelt & begripligt: Texten är enkel men begriplig. Uppläsaren fastnar ibland & får fundera över texten Gör sig förstådd & interagerar med korta yttranden i samtal i vardagliga situationer. Pauser för att planera nästa steg, omtagningar & om-formuleringar kan vara mycket uppenbara.
Med visst flyt: Texten framförs relativt obehindrat och talaren behöver inte stoppa upp alltför många gånger. Uttrycker sig relativt obehindrat & berättar relativt otvunget genom att framförandet har ett bra flöde.
Med flyt: Det finns ett naturligt flöde i talet som gör att läsaren i princip obehindrat kan följa den. Det finns ett naturligt flöde i talet & eleven kan inleda, hålla igång & avsluta en berättelse.
Grad av mottagaranpassning:
* mottagare, syfte, situation * informella & formella stilnivåer, artighetskonventioner t.ex. hälsningsfraser,
I någon mån anpassat: Anpassningen är mycket begränsad & stilnivån är neutral. Eleven kan delta i mycket korta sociala samtal & använda enkla, vardagliga fraser som fungerar i sammanhanget.
Med viss anpassning: Anpassningen & stilnivån fungerar förhållandevis väl. Eleven kan klara sig muntligt genom att använda de enklaste vanliga uttrycken för t.ex. informationsutbyte & förfrågningar & för att uttrycka åsikter & attityder på ett sätt som fungerar väl i sammanhanget.
Med viss anpassning: Anpassningen & stilnivån fungerar väl i sammanhanget. Eleven kan klara sig muntligt genom att använda vanliga uttryck för t.ex. informationsutbyte & förfrågningar & för att uttrycka åsikter & attityder på ett sätt som fungerar mycket väl i sammanhanget.
Språkliga strategier:
* lösa problem för att förbättra samspelet * turtagning, hur man visar vilken åsikt man har, hur idéer & ämnen introduceras * omformuleringar, förklaringar & förtydliganden
I huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem: Strategierna som eleven väljer fungerar oftast & de leder delvis till att lösa de problem som kan påverka texten. Direktöversätter ibland (svensk ordföljd i en engelsk text)
Fungerande strategier som löser problem i och förbättrar texten. Strategierna är relevanta & ändamålsenliga & bidrar till att berättelsen inte stannar upp.
Väl fungerande strategier som löser problem i interaktionen & för den framåt på ett konstruktivt sätt: Elevens val av olika strategier innebär att kvalitén i texten på ett märkbart sätt ökar. Skriver ledigt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: