Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppföljning, utvärdering och utveckling Solängen team 9 Huddinge/Pysslingen

Skapad 2016-05-13 11:44 i Pysslingen Förskolor Solängen Pysslingen
Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas (Lpfö 98/10).
Förskola

Syfte
I Läroplanen 2.6 står det att vi på förskolan ska följa upp, utvärdera samt utveckla vårt arbete med barnen. Syftet med detta är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande.

Innehåll

Uppföljning, utvärdering och utveckling av tidigare gjord PP

Här beskrivs kort vilken PP denna utvärdering är kopplad till. Namnet på PP:n och annan eventuell information som kan vara nyttig att ha med. Eventuellt lägger du även till samma bild här som den aktuella PP:n har. Nedan går du in mer i detalj på områdena uppföljning, utvärdering samt utveckling. All kursiv text tas bort innan publicering - den är enbart som stöd för skribent. Frågor kan man dock med fördel spara.

Uppföljning

Utifrån den pedagogiska planeringens avsnitt kallad Efterarbete diskuteras hur återkopplingen till barnen gick till samt vad som kom ut från barnen av den återkopplingen. Nedan följer stödfrågor/punkter som kan tänkas tas med, (fler frågor kan läggas till):

Hur återkopplades aktiviteten/temat tillbaka till barnen/barnet?
Vad sa/gjorde barnen/barnet?
Vad visade barnen/barnet mest intresse för?

Utvärdering

Med det samlade materialet samt genomförda aktiviteten diskuteras i detta avsnitt hur det hela gick. Vilka arbetsmetoder vill man ta med sig vidare samt vilka/vad kan komma att behöva korrigeras till nästa gång. Nedan följer stödfrågor/punkter som kan tänkas tas med, (fler frågor kan läggas till):

Vilken förmåga utmanades hos barnen/barnet?
Hur och vad gjorde barnen?
Vad gjorde pedagogen/pedagogerna på ett bra och hållbart sätt?
Vad gick inte som förväntat när det gäller pedagogernas/pedagogens arbetssätt?

Utveckling

Om det finns behov/önskemål för fortsatt arbete så kan nedanstående punkter användas för diskussion kring hur ett sådant fortgående arbete kan tänkas se ut. Nedan följer stödfrågor/punkter som kan tänkas tas med, (fler frågor kan läggas till):


Vilka frågor väcks hos pedagogerna?
Hur planerar vi att gå vidare?
Vilka förmågor ska vi utmana vidare?
Vad behöver planeras/förberedas?
Vem/vilka ansvarar?
Vilka deltar?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: