Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi: Fattigdom vt16

Skapad 2016-05-16 13:35 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap Geografi

I världen finns det omkring 1 miljard människor som lever i extrem fattigdom och försöker klara sig på på mindre än 10 kronor om dagen. Vad finns det för orsaker till denna orättvisa och vad an vi göra åt det?

Innehåll

Syfte

De mål från syftet i Lgr 11 som planeringen har utgått ifrån.

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
 • Sh
  Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

Centralt innehåll

Koppla de punkter i det centrala innehållet som berörs.

Kopplingar till läroplan

 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
 • Sh  7-9
  Samhällsresurser och fördelning Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.

Konkretiserade mål

I detta arbetsområde ska du träna din:


-förmåga att använda relevanta begrepp såsom i-land,  NIC, BNI/capita, förväntad livslängd, barnadödlighet, levnadsstandard...
-förmåga att se orsaker till fattigdom och se samband mellan fattigdom och faktorer som befolkningstäthet, naturresurser mm. 
-förmåga att resonera kring lösningar på fattigdom och konsekvenser av lösningar

Kopplingar till läroplan

 • Ge  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
 • Ge  E 9
  Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ge  E 9
  Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
 • Sh  E 9
  Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Undervisningen

Vi kommer att jobba mot de ovanstående målen genom:

 • Genomgångar - Vi går igenom fattigdomsbegreppet och tittar på hur man jämför levnadsstandard och utveckling (BNP, HDI)
 • Arbeta med texter i läroboken  - vad som är typiskt för i och u-länder
 • Gruppövningar kring orsaker och konsekvenser 

 

 

Bedömningens iinrikting

Jag kommer bedöma din förmåga att

använda begrepp som är viktiga för området. Här tittar jag både på omfattningen(vilka begrepp som används) och precision (hur väl du kan använda dig av och förklara begreppen. Exempel på begrepp: befolkningsökning, utbildning, födelsetal, jämställdhet etc. 

Att se samband innebär att du t.ex. förklara hur fattigdom hänger ihop med olika faktorer som utbildning, sjukvård, jämställdhet mm.

När jag bedömer din förmåga att resonera tittar jag även på bredd, djup och om dina resonemang är underbyggda. Nedan fäljer några exempel

Djup i dina resonemang handlar om att du visar att du verkligen förstår hur problemet påverkar samhället vi lever i. Till exempel:

- att du kan se konsekvenser, möjliga lösningar vända och vrida på ämnet. 

- att du drar några slutsatser och ger ingående förklaringar.

- du visar hur orsaker samverkar/påverkar varandra

- resonerar om vad olika lösningar kan få för konsekvenser, för samhälle och för natur. 

När jag bedömer bredden i dina resonemang tittar jag på hur väl du behärskar de viktigaste delarna i området. Att du kan ge olika exempel på orsaker. 

Dina resonemang ska även vara underbyggda av fakta. Det ska alltså inte bara vara "tyckande", utan dina resonemang ska ha stöd i fakta/ 

 

Matriser

Sh Ge
Fattigdom

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Geografiska begrepp
Din förmåga att använda begrepp som är kopplade till arbetsområdet. Jag tittar på precision och bredd.
Du kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt
Du kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Orsaker
Här bedömer jag hur väl du resonerar och underbygger. Jag tittar på bredden och djupet i dina resonemang.
Du har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang
Du har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Samband
Här tittar jag på hur väl du förklarar samband mellan olika faktorer. (Sh)
Du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Hållbarhetsfrågor
Här bedömer jag din förmåga att resonera kring lösningar på fattigdomsproblemen och hållbarhetsfrågor.
Du kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Du kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Du kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: