Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mästerkatten 3A

Skapad 2016-05-16 15:04 i Nygårdskolan Borlänge
Lpp för Mästerkatten 3A
Grundskola F – 9 Matematik

Mästerkatten lockar dig till matematikens kreativa värld, den ger dig en god taluppfattning och problemlösnings förmåga. Den lär dig även se samband. Den har en tydlig struktur som stimulerar dig och på sådan sätt blir du delaktig i ditt eget lärande.

Innehåll

Syfte

Du ska få möjlighet att fortsätta utveckla intresse för matematik och upptäcka matematiken i vardagen. Du ska få möjlighet att träna att se samband, undersöka, pröva, reflektera och dra slutsatser.

Så här ska vi arbeta

Konkretisering av mål

 • genomgångar
 • läromedel Mäster katten 3A
 • diskussioner om matematik i vardagen
 • laboration med konkret materiel (t. ex pengar, klossar måttband, klocka)
 • digitala läromedel
 • färdighetsträning
 • spel och arbetsblad
 • sångramsor, lekar och övningar
 • Läsa och skriva tal inom talområdet 0-1000, jämföra och storleks ordna.
 • Enkla bråk
 • Räkna i huvudet med de fyra räknesätten.
 • Addera och subtrahera med skriftliga räknemetoder inom talområdet 0-200, algoritmräkning.
 • Namnge två och tredimensionella geometriska objekt.
 • Fortsätta geometriska mönster
 • Göra enkla jämförelser av olika längder, areor, massor, volymer och tider.
 • Mäta längder, massor, volymer och tid med vanliga måttenheter.
 • Tolka enkel information i tabeller och diagram. 
 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Centralt innehåll
Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
 • Ma  1-3
  Geometri Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Visa vad du lärt dig/Bedömning

Jag lärde mig bland annat att det är viktigt koppla den digitala läromedel på smart boarden och använda så långt det går av konkreta material för att det blir mer visuellt för eleverna att förstå vad är syftet med det de lär sig. De ska inse vitsen med matematik i sin vardag.

Bedömningen kommer att ske utifrån matrisen och utgår ifrån de kunskapskrav du skall ha uppnått när du slutar åk 3. De områden som du behärskar färgas gröna.

Vi kommer att arbeta med olika moment i undervisningen och bedömningen görs med hjälp av: samtal och gruppdiskussioner (hur man kan resonera kring ett matematiskt problem), diagnoser, hemuppgifter och arbete i matematikböcker samt övrigt matematikmaterial.

"Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data."

Kunskapskrav

Eleverna ska arbeta vidare:

-med bråk.

-multiplikation i räknesagor och kommutativa lagen i multiplikation.

-multiplikationstabellen

-jämföra och mäta olika figurers omkrets.

-symmetrilinjer och skala.

--de ska lära känna begreppet area.

Matriser

Ma
Mästerkatten 3A


Ma
Bråk och decimaltal, 1 - 3

Bråk och decimaltal - avprickningsschema åk 1 - 3

 • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma   3   Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
Bråk
förstår begreppen halva-hälften
kan dela en hel i flera lika stora delar
förstår att bråk handlar om att dela en hel i flera lika stora delar
kan i bråkform namnge delarna av en hel
Decimaltal
kan skriva uttrycket halv i decimaltal 0.5

Ma
Geometri 1 - 3

Geometri - avprickningsschema 1 - 3

 • Ma  1-3   Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
Symmetri
kan hitta symmetriska figurer och föremål
förstår begreppet symmetri
kan göra klart en symmetrisk figur
kan skapa en egen symmterisk figur
Geometriska objekt
kan känna igen och namnge kvadrat, triangel och cirkel
kan känna igen och namnge rektangel
känner till att det finns olika sorters trianglar
kan känna igen och namnge kropparna rätblock, cylindrar, koner, klot, kub och pyramid
Vinklar
förstår begreppet hörn
förstår att hörn kan se ut på olika sätt - vinklar
kan begreppen rät, trubbig och spetsig vinkel

Ma
Problemlösning 1 - 3

Förståelse

 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma   3   Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
Lägre
Högre
Förmåga att förstå problemet
Behöver hjälp med att förstå problemet.
Behöver hjälp med vissa delar för att förstå problemet.
Förstår problemet på egen hand.
Förståelse av problemet på egen hand och kan återge vad som ska göras.
Förmåga att förstå hur problemet ska lösas
Behöver hjälp med att finna information som ges.
Finner informationen men använder inte den information som behövs.
Använder all information utan urval.
Använder den informationen som är relevant.
Behöver hjälp med finna en strategi för att lösa problemet.
Behöver viss hjälp med att finna en strategi för att lösa problemet.
Har en strategi för att lösa problemet.
Har en tydlig strategi för att lösa problemet.
Metodval (enskilt)
Förmåga att kunna välja lösnings-metod för att lösa problemet
Behöver hjälp med att välja lösningsmetod.
Behöver en viss hjälp med att välja lösningsmetod.
Väljer en metod som löser problemet.
Väljer den mest passande metod som löser problemet.

Metodval (i grupp)

Lägre
Högre
Förmåga att hitta lösningar på problemet
Lyssnar men ger inga förslag.
Ger förslag men de passar inte alltid problemet.
Ger förslag på hur man kan lösa problemet som tar gruppen vidare.
Ger förslag på hur man kan lösa problemet som tar gruppen vidare och lyssnar på vad andra säger.

Tolka resultat

 Utvecklar sin förmåga att formulera, gestalta och lösa problem med hjälp av matematik, samt tolka, jämföra och värdera lösningarna i förhållande till den ursprungliga problemsituationen
Lägre
Högre
Förmåga att se svarets rimlighet (enheter, avrundning)
Resultatet i svaren är rimliga men enheten saknas.
Resultaten i svaren är rimliga men enheten är fel.
Resultatet är rimligt och med rätt enhet.
Förmåga att återkoppla till uppgiften
Svaret stämmer inte överens med uppgiftens fråga.
Svarar på delar av uppgiftens fråga.
Svaret svarar på uppgiftens fråga.
Förmåga att förklara
 • Ma   3
- muntligt
Behöver stödfrågor för att redovisa.
Den muntliga redovisningen går att följa men saknar vissa steg i lösningen.
Den muntliga redovisningen är tydlig och förklarar alla steg i lösningen.
- skriftligt
Den skriftliga redovisningen är svår att följa för att flera steg i lösningen saknas.
Den skriftliga redovisningen går att följa men saknar något steg i lösningen.
Den skriftliga redovisningen är tydlig och förklarar alla steg i lösningen.
- med ett matematiskt språk
Använder sällan det matematiska symbolspråket.
Använder det matematiska symbolspråket men gör misstag ibland.
Använder symbolspråket på rätt sätt t ex likhetstecken.
Använder det matematiska symbolspråket på ett felaktigt sätt.
Använder det matematiska symbolspråket på rätt sätt men gör misstag ibland.
Använder det matematiska symbolspråket på rätt sätt.
- med ett konkret material
Använder vardagsuttryck t ex plussar och fyrkant.
Använder korrekta matematiska ord blandat med vardagsuttryck.
Använder korrekta matematiska ord t ex bas, cirkel.
Saknar bilder som förtydligar uppgiftens innehåll.
Försöker använda bilder som förklarar uppgiftens innehåll.
Använder bilder för att förtydliga uppgiftens innehåll och lösning.

Ma
Klockan


Ma
Tal och taluppfattning

Tal och taluppfattning

 • Ma  1-3   Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3   Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3   De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma   3   Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
Du känner till hur tal är uppbyggda.
Du vet hur många 1000 är.
Du känner till talsorterna hundratal, tiotal och ental.
Du känner till talet före och talet efter
Du kan jämföra tal

Ma
Mätning 1 - 3

Mätning - avprickningsschema åk 1 - 3

Förberedande mätning
Mätning läng
förstår begreppen kort-lång, låg-hög
förstå begreppet lika lång
förstår att enheterna mm, cm och m hör till mätning av längd
kan mäta med linjal i mm och cm samt ange rätt enhet
Mätning massa
förstår begreppen lätt-tung
förstår begreppet jämvikt
förstår att enheterna g, hg och kg hör till mätning av massa
kan väga föremål samt ange rätt enhet.
Mätning volym
förstår att volym innebär hur mycket något rymmer
förstår att föremål kan ha samma volym även om de har olika form
förstår att enheterna dl och l hör till mätning av volym
kan använda sig av tsk, msk och dl i vardagliga sammanhang
Mätning area
förstår begreppet yta-area
jämföra olika areor
förstår att enheterna kvadratcentimeter och kvadratmeter hör till mätning av area
kan bestämma area på rektanglar och kvadrater
Mätning tid
kan analog tid, hel och halv timme
kan analog tid, hela klockan
kan digital tid
kan räkna med analog tid, hela timmar

Ma
Klockan

Klockan

 • Ma  1-3   Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma   3   Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Du kan hela analoga klockan
Du kan skriva hel och halv timme på digitalt vis.
Du kan läsa av hel och halv timme på digital klocka.
Du kan hela analoga klockan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: