Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världskrigen

Skapad 2016-05-18 10:52 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Historia Svenska
...

Innehåll

världskrigens tid

Arbetsområdets övergripande syfte är att utveckla förmåga att använda sig av en historisk referensram. det innebär att du ska kunna beskriv viktiga, personer och förhållanden som rådde under världskrigen och hur detta påverkade tiden efter krigen och även nuet. 

MÅL

Undervisningen kommer att utgå från ett historiskt perspektiv där du som elev ska utveckla en förståelse för samtiden genom att titta backspegeln på de förändringar som påverkat dagens samhälle.

Målet med undervsiningen är att utveckla förmågan att:

 • använda historiska fakta och begrepp
 • förklara och beskriva orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
 • dra slutsatser
 • se samband
 • kunna jämföra genom att se likheter och skillander
 • utveckla en språklig säkerhet i tal och skrift och, vill, vågar och kan uttrycka dig i olika sammanhang

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
 • Hi  7-9
  Imperialism och världskrig, cirka 1800-1950 Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
 • Hi  7-9
  Imperialism och världskrig, cirka 1800-1950 Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
 • Hi  7-9
  Imperialism och världskrig, cirka 1800-1950 De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
 • Hi  7-9
  Imperialism och världskrig, cirka 1800-1950 Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
 • Re  7-9
  Etik Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

UNDERVISNINGENS INNEHÅLL

Du ska känna till: - vilka orsaker som låg bakom krigen - hur händelseförloppet såg ut i stora drag - vilka konsekvenser krigen hade och vilken betydelse de hade/har för den fortsatta historiska utvecklingen - hur männsikans livsvillkor förändrades/förändras - centrala personer och begrepp

Vi kommer att träna din förmåga att: - beskriva och förklara orsaker och konsekvenser - dra slutsatser utifrån de texter vi använder - se samband mellan olika händelser - kunna jämföra olika krigen för att se likheter och skillander -att uttrycka dig i tal och skrift

Så här arbetar vi: - vi har gemensamma genomgångar då vi antecknar - läsa litteratur och arbeta med frågor till denna - samtal och diskussioner - enskilt arbete - grupparbeten - inlämningsuppgifter - prov

BEDÖMNING

Detta kommer bedömas - Din förmåga att: - beskriva och förklara orsaker till och konsekvenser av krigen - dra slutsatser om levdnadsvillkor och förändringar i samhället - se samband mellan olika händelser - använda historiska fakta och begrepp.

Examination - Skriftligt prov - Inlämningsuppgifter - deltagande i diskussioner

Matriser

Hi Sv
Matris för samhällsorienterande ämnen - förmågor

HANTERA OCH ANVÄNDA FAKTA/CENTRALA BEGREPP

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Fakta
Är fakta relevant(viktig) och tillräcklig för textens/svarets syfte? Ger det en helhetsbild? Finns det i texten/svaret en förklarande bakgrund, konkreta exempel och fördjupande detaljer?
Min text/mitt svar saknar viktig fakta. Jag har inte tillräckligt med fakta för syftet med texten, eller fakta blandas ihop eller är felaktig.
Min text/mina svar innehåller en del viktig fakta. Jag har hittat en del fakta men har svårt att välja bort det som inte tillhör faktaområdet. Jag har korrekt basfakta och har gett en helhetsbild av ämnet. Jag har med någon/några fördjupande detaljer och/eller förklarande bakgrund.
Min text/mitt svar innehåller fakta som visar att jag oftast hittar det som är viktigt och väljer bort det oviktiga. Jag har korrekt, relevant och tillräcklig fakta för syftet med ämnet. Jag har gett en god helhetsbild av ämnet, och har med flera fördjupande detaljer och en förklarande bakgrund.
Min text/mitt svar innehåller fakta som visar att jag kan välja bland informationen och få med det som är väsentligt och viktigast. Jag har korrekt och mycket relevant fakta, där urvalet känns nytt, spännande och personligt. Jag har gett en mycket god helhetsbild av ämnet, och har med en tydlig förklarande bakgrund, många fördjupande detaljer och träffande exempel av stor betydelse.
Begrepp
Har jag med viktiga ämnesspecifika ord och begrepp som tillhör ämnet?
Jag använder inga begrepp som har med faktaområdet att göra. Jag har inga ämnesspecifika begrepp, eller jag har använt dem felaktigt.
Jag använder begrepp som har med faktaområdet att göra utan att förklara dem. Jag har några korrekta ämnesspecifika begrepp.
Jag använder begrepp som har med faktaområdet att göra och förklarar dem. Jag har med flera ämnesspecifika begrepp, som förklaras och används på ett begripligt sätt.
Jag har med begrepp som har med faktaområdet att göra, förklarar dem och använder dem på ett begripligt sätt. Jag har med ämnesspecifika begrepp i stor utsträckning, vilka tillför en fördjupad kunskap om ämnet.
Förståelse
Förmåga att sammanfatta och förklara. Visa på förståelse.
Jag visar ingen förståelse om faktaområdet i min text/mitt svar. Fakta staplas.
Jag visar lite förståelse om faktaområdet i min text/mitt svar. Visar på vissa grundläggande kunskaper och redogör för en del fakta och begrepp. De fakta som valts ut och används är relevant men något knapphändig. Ett försök att sammanställa fakta till en sammanfattning finns.
Jag visar förståelse om faktaområdet. Förklarar med egna ord ny fakta och nya begrepp samt sätter in det i ett nytt sammanhang. Sammanfattningen ger uttryck för en helhetsförståelse där sammanhanget beskrivits i stora drag. Faktan/Begrepp som valts ut och används är relevant men detaljer saknas som skulle gett svaret/texten ett större djup.
Jag visar i min text/mitt svar att jag har en god förståelse för faktaområdet. Sammanfattningen ger uttryck för en stor helhetsförståelse. De fakta/begrepp som valts ut används konstruktivt och är relevant. Allt väsentligt i sammanhanget är beskrivet.

REFLEKTERA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Jämföra
Texten innehåller inga jämförelser.
I texten redovisas informationen för likheter och eller skillnader. Jag gör enklare jämförelser.
I texten finns underbyggda jämförelser av endera/både likheter eller skillnader. Jag gör jämförelser kring faktaområdet och förklarar delvis vad likheter och skillnader beror på.
I texten finns underbyggda jämförelser av både likheter och skillnader. Jag gör jämförelser som visar att jag förstår och kan se likheter och skillnader kring faktaområdet.
Dra slutsatser
Texten innehåller inga slutsatser. Fakta och slutsatser ger inte läsaren tillräcklig förståelse för ämnet.
Slutsatserna i texten är inte motiverade eller underbyggda. Fakta och slutsatser ger läsaren viss förståelse för ämnet.
I texten finns slutsatser som är motiverade/underbyggda och inte motiverade/underbyggda. Fakta och slutsatser ger läsaren en god förståelse för ämnet.
Alla gjorda slutsatser är väl motiverade och underbyggda. Fakta och slutsatser ger läsaren en stor förståelse för ämnet.
Egna tankar, åsikter och ståndpunkter
Gör försök att uttrycka egna åsikter och tankar. Jag har missat ett reflektera över ämnet, helt eller delvis.
Tar ställning och uttrycker egna åsikter och tankar. Jag har reflekterat något över ämnet.
Uttrycker egna åsikter, argument, tar ställning och motiverar sina ställningstagande utifrån faktakunskaper och erfarenheter. Jag har reflekterat över ämnet på ett personligt sätt.
Drar egna slutsatser och motiverar dessa genom att använda egna/andras kunskaper, åsikter, argument och erfarenheter. Visar på en förmåga att granska egna och andras åsikter. Jag har reflekterat över ämnet på ett mycket intresseväckande och personligt sätt.

TOLKA OCH ANALYSERA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Orsaker, skeenden och verkan
Helheter och samband Har jag tydligt sett ämnets/problemets orsaker och konsekvenser? Lösning på ämnet/problemet?
Beskriver händelser men förklarar sällan orsaker till varför det inträffade. Behöver stöd för att se händelser och förklara följderna. Jag har missat att resonera kring ämnets orsaker, konsekvenser och/eller lösning.
Anger och beskriver enstaka tydliga orsaker till händelser. Förklarar enstaka konsekvenser. ser enkla samband mellan händelser. Jag har resonerat något kring ämnets orsaker, konsekvenser och lösning.
Anger, beskriver, tolkar och förklarar flera orsaker, händelser och konsekvenser. Förstår samband mellan olika händelser. Jag har god insikt i ämnets orsaker och konsekvenser. Mina lösningar följer ett logiskt tankemönster som underbygs av faktatexten.
Anger, beskriver, tolkar och förklarar flera orsaker, händelser och konsekvenser. Tolkar och analyserar helheten. Jämför och drar egna slutsatser. Visar tydligt på samband mellan händelser och förstår helheten. Jag har en mycket god insikt i och förståelse för ämnets orsaker och konsekvenser. Mina lösningar följer ett logiskt tankemönster som helt underbyggs av faktatexten. Jag har en/flera personligt och självständigt färgade förslag på lösningar.

SVENSKA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Skriva och tala
Kommunicera i skrift och tal. Uttrycka egna åsikter, känslor, kunskaper och idéer.
Uttrycker sig begripligt så att budskapet förstås av mottagaren. Använder ett enkelt språk. Använder givna ord/fraser samt detaljer för att utveckla språket.
Uttrycker sig mestadels klart och tydligt. Utvecklar sitt budskap genom att försöka förklara och konkretisera.
Uttrycker sig tydligt med ett varierat språk. utvecklar sitt budskap genom att beskriva/motivera/förklara.
Uttrycker sig säkert, välformulerat, strukturerat och med ett tydligt sammanhang och budskap.
Språklig kvalité
Ordval, fraser, uttryck Variation
Du använder ett språk som du inte riktigt behärskar. Många formuleringar är inte dina egna ord. Texten Du använder dig för mycket av talspråk. Ordvalet är inte varierat och meningarna är enkla. Du använder inte förklarande och beskrivande ord.
Du har ett språk som för det mesta är ditt egna. Din text visar på viss variation i ordval. Du använder de flesta orden korrekt. Du prövar ibland ord/uttryck du tycker är svåra eller ovanliga. Du blandar tal- och skriftspråk. Du använder en del förklarande och beskrivande ord.
Du strävar efter en personlig stil när jag skriver. Du tänker på att formulera egna meningar och variera ordvalen. Du använder både enklare och svårare ord och fraser och då oftast korrekt. Du använder liknelser, metaforer och lånord. Detta lyfter textens innehåll. Du visar att du kan skilja på tal- och skriftspråk. Du har ett förklarande och beskrivande språk.
Du skriver med en mycket personlig stil med helt egna formuleringar rakt igenom. Du har ett varierat och precist ordval. Ditt ordval är träffande, varierat och specifikt. Du använder personliga uttryck samt liknelser och metaforer. Du har korrekta eller i stort sett korrekta konstruktioner av både enkla och mer komplicerade fraser och uttryck. Din text har ett flyt och ledighet. Du har ett rikt förklarande och beskrivande språk som är anpassat till faktaområdet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: