Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati, mänskliga rättigheter och källkritik

Skapad 2016-05-19 15:06 i Genarps skola 4-6 Lunds för- och grundskolor
Att värna de mänskliga rättigheterna är en av grundpelarna i ett demokratiskt samhälle. För att kunna vara en del i en demokratisk process behöver du ha de förmågor och kunskaper som krävs. Att källkritiskt kunna granska den information som du möter är viktigt.
Grundskola 4 Samhällskunskap Svenska

Att värna de mänskliga rättigheterna är en av grundpelarna i ett demokratiskt samhälle. För att kunna vara en del i en demokratisk process behöver du ha de förmågor och kunskaper som krävs. Att källkritiskt kunna granska den information som du möter är viktigt.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor. Genom undervisningen ska eleverna också ges förutsättningar att utveckla kunskaper om hur man kritiskt granskar samhällsfrågor och samhällsstrukturer. Eleverna ska vidare ges möjlighet att utveckla kunskaper om samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle.

Centralt innehåll. Vad?

Kopplingar till läroplan

 • Sh  4-6
  Information och kommunikation Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Sh  4-6
  Rättigheter och rättsskipning De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

Centralt innehåll. Hur?

Tillsammans med Mikael vår lärarstuderande arbetar vi med att:

 • lära oss om demokrati bl.a. via filmer på UR
 • samtala och resonera kring demokrati
 • ha klassråd
 • aktivt ta ställning via värderingsövningar
 • förklara vad vi tycker och varför
 • titta på medias roll i en demokrati
 • läsa texter och analysera innehållet
 • värdera trovärdigheten i olika texter
 • hitta strategier för källkritiskt tänkande
 • prata om de mänskliga rättigheterna

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Sh  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
 • Sh  E 6
  I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sh  E 6
  Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
 • Sh  E 6
  Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
 • Sh  E 6
  Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
 • Sh  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
 • Sh  E 6
  Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Bedömning

I den utvärdering som du gör visar du vad du har lärt dig.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: