Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik våren åk.2

Skapad 2016-05-23 14:23 i Trönningeskolan Halmstad
Eleverna kommer under vårterminen arbeta vidare med - taluppfattning 0-1000, bli säkrare på problemlösningsstrategier, räkna uppgifter med de fyra räknesätten addition, subtraktion, multiplikation och division, arbeta med volym, bli säkrare på att avläsa klockan och förstå vad som menas med symmetri.
Grundskola 2 Matematik

Innehåll

Syfte

Vi kommer under våren arbeta med matematikens fem förmågor: lösa problem, använda begrepp, använda lämpliga metoder, föra resonemang och kommunicera kring matematik.

Konkretisering av kunskapskrav

Du ska lära dig ...

* storleksordna tal upp till 1000

* räkna addition med tiotalsövergång i talområdet 0-100 t.ex. 34 + 9  

* räkna med algoritmer i addition med minnessiffra i talområde 0-100 d.v.s. med   uppställning

* multiplicera med faktor 2, 5, 10, 4

* dividera enkla tal med delningsdivision (t.ex. 8 russin delas lika mellan 2 barn) och innehållsdivision (t.ex. hur många 2:or ryms i talet 8). Samt att se att multiplikation och division hör ihop t.ex. 2 x 5 = 10,   10/2 = 5  

 * jämföra, uppskatta och mäta volymer och känna till måttenheterna l, dl, msk, tsk, krm.

* avläsa den analoga klockan samt delar av den digitala klockan

* förstå vad begreppet symmetri betyder

* använda olika strategier för att lösa elevnära problem tex rita lösningen, skriva med symboler, bygga lösningen med föremål

* välja räknesätt vid problemlösning

* föra resonemang genom att förklara din egen lösningsmetod

 

Arbetssätt

Vi kommer att...

arbeta med laborativt material

färdighetsträna på olika sätt inom talområde 0-100 i addition och subtraktion och inom ett lägre talområde i multiplikation och division

lära oss olika begrepp som multiplikation, division, algoritm, volym, symmetri, klockans tider

titta på symmetriska bilder och rita egna

arbeta praktiskt med volym

resonera kring matematiska tankestrategier och samband mellan räknesätten

arbeta med problemlösningsuppgifter både praktiskt och teoretiskt i varierande gruppkonstellationer

  

Dokumentation/bedömning

Du ska:

redovisar muntligt och eller skriftligt

göra diagnoser där du visa din förmåga inom det aktuella området

rita egna bilder av symmetriska objekt som visar att du förstår vad symmetri innebär

dokumentera lösningar av problem i form av bilder, symboler m.m

delta i resonemang utifrån dina och andra elevers tal och lösningar

visa att du kan avläsa den analoga och delar av den digitala klockan i vardagen

kunna berätta vad volym är och känna till måttenheterna.

kunna använda dig av aktuella begrepp som vi arbetar med

göra skolverkets obligatoriska bedömningsstöd.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: