Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapsprofil nationella prov – resultat på ämnesprovet i svenska Årskurs 3, 2016

Skapad 2016-05-24 10:08 i Allerums skola Helsingborg
Nationella proven i svenska testar kunskapskraven åk 3.
Grundskola 3 Svenska

         

 

 

Matriser

Sv

Nedan visas endast vilka förmågor som prövats i de olika delproven relaterat till de kunskapskrav som i år har prövats. Har eleven nått kravnivån är rutan " Nått kravnivå" grönmarkerad. Är rutan "Ej nått kravnivå" ifylld innebär det att eleven ej nått kravnivån på just detta provet.

Förmågor som prövas
Kunskapskrav
Kravnivå - aktuella kriterier som beskriver vad eleven skall kunna för att anses ha nått upp till kraven.
Nått kravnivån
Ej nått kravnivån
Delprov A
 • Sv
 • Sv
•formulera sig och kommunicera i tal och skrift • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang [välja och använda språkliga strategier]
• berätta om vardagliga händelser och beskriva dem så att [det huvudsakliga] innehållet tydligt framgår. • ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Kravnivå: För lägsta godtagbara kravnivå ska 3 av följande 4 aspekter vara uppfyllda: • Eleven kan förstå och följa de muntliga instruktioner som ges i samband med uppgiften. • Eleven kan noga beskriva var i vattnet lådan finns. • Eleven kan på ett enkelt sätt instruera hur Nova och Troj får in lådan till stranden och vilka hjälpmedel de använder. • Eleven kan kortfattat berätta vad som finns i lådan och vad Nova och Troj gör med innehållet.
Delprov B
 • Sv
• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
• läsa bekanta och elevnära texter … /och eleven visar/ grundläggande läsförståelse
Kravnivå: 13/18
Delprov C
 • Sv
• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
• läsa bekanta och elevnära texter … /och eleven visar/ grundläggande läsförståelse
Kravnivå: 13/18
Delprov D
 • Sv
• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
• läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kravnivå: För lägsta godtagbara kravnivå ska alla nedanstående aspekter ska vara uppfyllda. • Eleven kan läsa ut ord och meningar relativt obehindrat ( endast några felläsningar) med hjälp av ortografiska helordsläsning. • Eleven kan korrigera sig själv vid behov genom att läsa om enstaka ord och meningar. • Eleven kan utnyttja ljudningsstrategin vid behov och/eller stanna upp vid vissa ord för att se hur dessa ska avläsa.
Delprov E
 • Sv
• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
• återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt som visar att eleven har grundläggande läsförståelse • kommentera några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt som visar att eleven har grundläggande läsförståelse • föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter
Kravnivå: För lägsta godtagbara kravnivå ska alla nedanstående aspekter ska vara uppfyllda. • Eleven kan återge huvuddragen av händelseförloppet i den lästa texten. • Eleven kan kommentera och föra enkla resonemang om den lästa texten. • Eleven kan relatera den lästa texten till egna erfarenheter.
Delprov F
 • Sv
 • Sv
• formulera sig och kommunicera i … skrift • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
• skriva berättande texter med [en enkel röd tråd samt i huvudsakfungerande handling] tydlig inledning, handling och avslutning
Kravnivå: För lägsta godtagbara kravnivå ska följande aspekter vara uppfyllda. • Eleven kan skriva en berättande test med tydlig inledning, handling och avslutning. • Eleven kan skriva en berättande text med en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling.
Delprov G
 • Sv
• … följa språkliga normer
• använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommandei elevnära texter
Kravnivå: För lägsta godtagbara kravnivå ska följande aspekter vara uppfyllda. • Eleven kan stava ett antal formord och minst tio olika innehållsord. • Eleven kan på minst tre ställen i en text börja en mening med stor bokstav och avsluta med punkt eller frågetecken.
Delprov H
 • Sv
 • Sv
 • Sv
• formulera sig och kommunicera i … skrift • söka information från olika källor … • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
• söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. Texterna innehåller [egna formuleringar och] grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet [blir begripligt] klart framgår
Kravnivå: Faktatextens båda delar (igelkottsfisken och bläckfisken) i delprov H måste nå kravnivå för att eleven ska uppnå lägsta godtagbara nivå. För lägsta godtagbara kravnivå ska följande aspekter vara uppfyllda. • Eleven kan återge en enkel faktatext så att innehållet klart framgår. • Eleven kan återge en enkel faktatext så att innehållet blir begripligt. • Eleven kan använda ämnesspecifika ord och begrepp. Det innebär att minst 5 av de 7 stödorden ( eller omskrivningar av stödorden) som hör till varje bild på elevbladet ska finnas med i texten och användas korrekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: