Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 6 vt-16

Skapad 2016-05-24 20:25 i Hällaryds skola Karlshamn
Planering utifrån läromedlet Mattedirekt Borgen 6B
Grundskola 6 Matematik
...

Innehåll

Kursplanens syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Algebra Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
 • Ma  4-6
  Algebra Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Ma  4-6
  Algebra Metoder för enkel ekvationslösning.
 • Ma  4-6
  Algebra Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
 • Ma  4-6
  Geometri Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  4-6
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  4-6
  Geometri Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
 • Ma  4-6
  Samband och förändring Proportionalitet och procent samt deras samband.
 • Ma  4-6
  Samband och förändring Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
 • Ma  4-6
  Samband och förändring Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Konkretisering av syfte

Du arbetar med tre kapitel där du får träna olika moment.

Kapitel 6 - Tal
Du tränar din förmåga att:

 • förklara vad som menas med hela tal, negativa tal, positiva tal, decimaltal och tal i bråkform
 • läsa och skriva stora tal
 • multiplicera heltal tex 42x38
 • multiplicera decimaltal tex 4,8X5,4
 • dividera ett heltal där kvoten blir ett decimaltal
 • skriva och förklara vad ett binärt tal är

 

Kapitel 7 - Enheter och skala
Du tränar din förmåga att:

 • kunna använda olika enheter för vikt och volym
 • kunna använda enheten ton för vikt
 • förstå vad som menas med hastighet och kunna göra enkle beräkningar av hastighet
 • förstå vad som menas med skala och kunna räkna med skala

 

Kapitel 8 - Cirkeln
Du tränar din förmåga att:

 • förklara begreppen diameter och radie
 • beräkna cirkelns omkrets och area
 • kunna läsa av och tolka ett cirkeldiagram

 

Kapitel 9 - Problemlösning
Du tränar din förmåga att lösa problem genom att använda metoderna:

 • rita en bild
 • prova dig fram
 • leta mönster i tal och bild
 • arbeta baklänges
 • Är det nog med fakta?
 • kombinatorik

 

Kapitel 10 - Målgången
Du repeterar och tränar mer på:

 • taluppfattning
 • räknesätten
 • bråk
 • procent
 • sannolikhetslära
 • algebra
 • geometri
 • statistik
 • samband och förändring
 • problemlösning

Arbetssätt / Undervisning

Du kommer att träna dina förmågor genom att arbeta med materialet MatteBorgen 6B. 

Vi kommer ha gemensamma genomgångar då det är viktigt att du är med och diskuterar olika tankesätt och lösningsmetoder. 

Du arbetar enskilt och ibland i par med uppgifterna i boken. 

Du gör praktiska övningar kopplade till de konkreta målen tex spel. 

Du färdighetstränar hemma (läxor).

Efter varje kapitel gör du en diagnos. Diagnosen visar vilket av de två spåren (det röda eller blå) du ska arbeta vidare med. 

Arbetet avslutas med en provräkning.

Bedömning / Dokumentation

Du bedöms enligt matrisen. Bedömningen dokumenteras i Unikum.

Matriser

Ma
Betygsmatris Matematik

På väg
E
C
A
Lösa problem med strategier och metoder
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan på ett ganska bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen.
Du kan på ett bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problemen.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problemen.
Beskriva tillvägagångssätt och resonera om rimlighet
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan beskriva på ett ganska bra sätt hur man kan lösa matteproblem. Du diskuterar på ett enkelt sätt om resultaten är rimliga. Du hjälper till att ge något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du kan beskriva på ett bra sätt hur man kan lösa ett matteproblem. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om resultaten är rimliga. Du ger något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du kan beskriva på ett mycket bra sätt hur man kan lösa ett matteproblem. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om resultaten är rimliga. Du ger någora förslag på andra sätt att lösa problemen.
Använda matematiska begrepp
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du har baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer du känner väl till.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett bra sätt i situationer du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Matematiska uttrycksformer
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett bra sätt.
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett mycket bra sätt.
Växla uttrycksform och resonera om begreppens relation
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Välja och använda matematiska metoder
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Redogöra för och samtala om tillvägagångssätt
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan beskriva och prata på ett ganska bra sätt om hur man gör uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen.
Du kan beskriva och prata på ett bra sätt om hur man gör uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen.
Du kan beskriva och prata på ett mycket bra sätt om hur man gör uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen.
Föra och följa matematiska resonemang
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter framåt på ett bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter framåt på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: