Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filmanalys

Skapad 2016-05-25 08:46 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Vi lär oss de dramaturgiska begreppen och analyserar en spelfilm.
Grundskola 8 – 9 Svenska

Under de sista veckorna den här terminen kommer vi att jobba med en filmanalys av en relativt ny film; Captain Phillips. Ni har själva varit med och röstat fram den filmen. Er analys skall vara klar senast på onsdag v 22.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Kopplingar till läroplan

  • Sv
    Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • Sv
    Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

Att formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Detta betyder att du tränar på att skriva olika sorters texter, att ditt skrivna verk blir tydligt och intressant att läsa.

Jag bedömer din förmåga att uttrycka dig på korrekt svenska och använda ett rikt ordförråd bedöms kring din förmåga att "urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer". Jag förväntar mig att du kan använda meningsbyggnad, skiljetecken och styckeindelning på ett korrekt sätt samt ha en textuppbyggnad med en röd tråd.

Att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften. Ett filmmanus räknas som en typ av text och du kommer således att analysera en film.

Jag bedömer din förmåga att analysera det vi ser samt att föra ett resonemang kring det sedda och hur underbyggda dina resonemang är. Jag bedömer även din förmåga att dra slutsatser kring kombinationen av ord, bild och ljud och kring de språkliga och dramaturgiska komponenterna. Hur du kan koppla detaljerna till en större helhet. Även detta visar du i filmanalysen.

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vecka 19

Mån

¤ Genomgång av termer

¤ Den dramaturgiska modellen

¤ Freytags pyramid

Ons

¤ Forts. genomgång av termer.

¤ Gemensam analys av kortfilm

¤ Val av film

Tors

¤ Hur skall man skriva sin analys?

¤ Vad behöver jag tänka på under filmen?

¤ Titta på elevexempel

 

Vecka 20

Mån

¤ Film 45 min

¤ Tid för anteckningar

Ons

¤ Film 45 min                                                                

¤ Tid för anteckningar                                                  

Tors

¤ Film

¤ Tid för anteckningar

¤ Start skriftlig uppgift; filmanalys

 

Vecka 21

Mån

¤ Eget arbete med filmanalysen

Ons                                                                                

¤ Eget arbete med filmanalysen                                                          

Tors                                                                               

¤ Eget arbete med filmanalysen                                                                                                                           

 

Vecka 22

Mån

¤ Eget arbete med filmanalysen. Sista tillfället att ge och få respons.                     

Ons                                                                                

¤ Inlämning av filmanalysen.

Tors

¤ Utvärdering och analys av resultaten det här läsåret.

Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas

Analys av kortfilmen gör vi gemensamt och är övning.

Filmanalysen är det jag kommer att bedöma.

Utvärdering

Efter arbetsområdet vill jag att du som elev utvärderar din insats och det kommer även jag göra. Dels genom att markerar hur långt du kommit i skrivprocessen i matrisen och dels genom en framåtsyftande kommentar.

Utvärdera följande:

1 Hur tyckte du att det gick att analysera filmen? Vad var svårast? Vad var lättast?

2 Vad är du mest nöjd med i ditt arbete?

3 Vad skulle du kunna göra annorlunda, nästa gång du skall analysera något?

4 Vad har du lärt dig genom den här uppgiften? Finns det något du kan ha nytta av i något annat ämne eller i livet framöver, tror du?

5 Är det något du tycker att jag som lärare borde ha gjort annorlunda, gällande upplägg/undervisning?

Matriser

Sv
Matris till Filmanalys

Kunskapskrav
E
C
A
2 Göra sammanfattningar och visa läsförståelse
Genom att göra sammanfattningar av olika texters innehåll med koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven sin läsförståelse.
Du kan se kronologin i filmen och du kan koppla ihop någon händelse med en annan.
Du kan koppla ihop fler händelser och kan motivera din åsikt.
Du kan driva och argumentera för de kopplingar du hittar och kan även se underliggande orsaker som är mer abstrakta.
3 Tolka och föra resonemang om texters budskap
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap.
Du kan ge exempel på något budskap, men du motiverar inte så tydligt. Du kan föra ett enkelt resonemang kring budskapet och visar att du känner till viss fakta som du på ett logiskt sätt kan knyta till sammanhanget.
Du kan ge exempel på ett par olika tänkbara budskap (även sådant som kräver tolkning) som man vill få fram i filmen och motiverar dessa tydligt. Du kan läsa "mellan raderna" i filmen och resonera kring budskapet med hjälp av viss faktakunskap.
Du kan ge exempel på fler tänkbara budskap som man vill få fram i filmen och motiverar dessa tydligt. Du kan med lätthet urskilja även de icke dolda budskapen i en text och med hjälp av det kan du föra resonemang byggda på fakta kring dessa budskap.
6a Skriva olika texter
Med variation och textbindning
Eleven kan skriva med språklig variation och textbindning.
Viss upprepning förekommer men du använder vissa synonymer. Du använder ibland ord som är svåra eller ovanliga och lyckas ibland med användningen av dem. Meningarna hänger ihop men består mest av huvudsatser. Meningarna är enkla, ofta korta och inleds ofta med subjektet. Satsradningar kan förekomma och då är satserna ofta skilda åt med kommatecken.
Du upprepar dig sällan och använder medvetet synonymer. Du använder både enklare och svårare ord och då oftast på ett sätt som stämmer med sammanhanget. Du varierar huvudsatser och bisatser. Du varierar också enkel med varierad syntax och mellan långa och korta meningar. Satserna inom en mening är ofta kopplade med bindeord.
Du använder många synonymer utan att det känns ansträngt. Du använder en variation av ord på ett kreativt och lämpligt sätt. Du varierar satser och meningslängd samt visar medvetenhet hur det påverkar textens helhet.
6b Skriva olika texter
Texttyp
Eleven har en fungerande anpassning till texttyp.
Du strävar efter att skriva en filmanalys.
Du följer formen för en filmanalys relativt väl.
Du följer formen för en filmanalys väl.
6c Skriva olika texter
Språk och struktur
Eleven följer språkliga normer och strukturer.
Stavning och grammatik är fungerar någorlunda, viss styckeindelning finns och då är varje stycke en sammanhållen helhet. Du blandar olika markeringar för nytt stycke, hybridstycke, blankrad och indrag , utan att man som läsareförstår systemet. Du har en röd tråd även om den inte är tydlig.
Stavning och grammatik är övervägande korrekt. Styckeindelning fungerar väl med tydliga kärnmeningar. Du har en tydlig röd tråd. Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag.
Stavning och grammatik är nästan alltid korrekt, din styckesindelning god, dvs. du har variation på styckenas längd vilket inspirerar läsning och markerar deras olika tyngd. Du har en tydlig röd tråd. Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag.
9 Sammanställningarnas struktur
Sammanställningarna innehåller beskrivningar och förklaringar, ämnesrelaterat språk samt struktur, citat och källhänvisningar.
Du kan beskriva och förklara vad du har sett med hjälp av några av de begrepp som vi använt. Du hänvisar till händelser i filmen och har i huvudsak följt strukturmallen för texttypen.
Du kan beskriva och förklara vad du har sett utförligt med hjälp av de begrepp som vi använt. Du hänvisar till händelser i filmen och har följt strukturmallen för texttypen relativt väl.
Du kan beskriva och förklara vad du har sett utförligt och nyanserat med hjälp av olika ämnesbegrepp. Du behärskar olika sätt att hänvisa till händelser i filmen och följer strukturmallen för texttypen.
11a Ge respons
Eleven kan ge omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Du kan följa en responsmall och bemöta dina kamraters texter i viss utsträckning.
Din respons till dina kamrater är mer specifik och saklig.
Din respons är konstruktiv och tydlig och visar att du förstår hur detaljerna påverkar helheten.
11b Bearbeta text
Utifrån respons bearbetar eleven sin egen text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet.
Du tar emot de råd du får och du bearbetar din text till viss del.
Du tar till dig av de råd du får, bearbetardin text relativt väl och förstår varför du bör göra förändringarna.
Du tar till dig av de råd du får, du bearbetar dina texter noggrant och gör egna iakttagelser som leder till förbättringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: