Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden- hur folk levde i Norden

Skapad 2016-05-25 15:18 i Hovhultsskolan Uddevalla
Under arbetets gång kommer ni att få kunskap om medeltiden och hur man levde då.
Grundskola 4 – 5 Historia

Under medeltiden var de allra flesta människor bönder men allt fler städer och borgar växte fram, och kyrkor spred sig över Norden. Begreppet medeltid betyder "tiden mellan" antiken och renässansen och kallas ofta på engelska "the Dark Age", den mörka tiden tiden eftersom livet ofta var väldigt hårt och tufft. Längre ner i Europa brukar det räknas som att medeltiden varade ungefär år 500-1500 men här i Norden ansluter vi oss till medeltiden senare, ungefär runt år 1050. Det är tiden efter det, fram till det att Gustav Vasa blir kung över Sverige, som vi ska arbeta med i detta tema.

Innehåll

Syfte och förmågor

Analys förmåga- 

Därigenom ska eleverna få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. Den ska också bidra till att eleverna utveck­lar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar.

Kommunikativ förmåga-

Eleverna ska genom undervisningen även ges förutsättningar att utveckla förmågan att ställa frågor till och värdera källor som ligger till grund för historisk kunskap.


Begreppsförståelse-

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att ut­veckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften.
Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.


metakognitiv förmåga-

Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv.

Centrala innehåll

Koppla till ämnets (ämnenas) centrala innehåll.

 • koppla till ämnets centrala innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Arbetssätt och metod

Vi kommer att ha en varierad undervisning där den praktiska undervisningen kopplas samman med den teoretiska.  Denna koppling kommer att ske genom att läsa litteratur, gemensamma genomgångar och diskussioner. Vi kommer att se på pedagogiska filmer och arbeta i arbetsböcker. 

Elevgruppens förslag på arbetssätt.

Vi kan gå till Dalabergs bibliotek och leta efter böcker som hör till Medeltiden. Dessa kan vi läsa högt tillsammans i klassen. Elin har en bok hemma hon kan ta med som vi kan läsa högt. 

Vi kan skriva ett arbete om medeltiden. 

Man kan bygga en "medeltidsby" i papier maché eller liknande. 

 

 

Bedömning

Din förmåga att: 

 

 

Analys förmåga

visa förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt.


Kommunikativ förmåga

ställa frågor till och värdera källor som ligger till grund för historisk kunskap.


Begreppsförståelse

ut­veckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften.
Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.


metakognitiv förmåga

Reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv. 

Dokumentation

Vi kommer att arbeta tillsammans i ett arbetshäfte. I slutet av arbetsområdet kommer vi att ha ett skriftligt test där du får chans att visa dina kunskaper. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: