Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP matematik årskurs 4 läsåret 2016-2017

Skapad 2016-05-27 22:10 i Råå Södra Skola Helsingborg
Generell LPP för matematik under läsåret i årskurs 4
Grundskola 4 Matematik
Så här kommer vi att arbeta med matematik.

Innehåll

Matematik årskurs 4 läsåret 2016-2017

Du kommer att arbeta med att utveckla din förmåga att räkna och använda matematiska begrepp.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

¤ Utveckla sin förmåga att lösa matematiska problem

 • Se och konstruera mönster i talföljder och geometriska mönster
 • Visa en strategi och struktur för matematisk problemlösning
 • Göra matematiska formuleringar av frågeställningar och lösa matematiska problem samt redovisa vägen till svaret

¤ Utveckla sin förmåga att använda och analysera matematiska begrepp

 • Känna till begreppen naturliga tal, rationella och obekanta tal
 • Använda enkla algebraiska uttryck och ekvationer samt ha metoder för enkel ekvationslösning
 • Känna till och skilja på polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock ex. jämföra vinklar och hörn 
 • Kunna konstruera geometriska objekt
 • Känna till skala och dess användning i vardagliga situationer
 • Kunna se och göra symmetri i vardagen, i konsten och i naturen

¤ Utveckla sin förmåga att välja lämpliga räknemetoder och tilltron till det egna tänkandet

 • Kunna göra enklare överslagsräkning
 • Ha en strategi för huvudräkning inom talområdet 0-100 inom alla fyra räknesätten
 • Välja och använda skriftliga räknemetoder metoder inom alla fyra räknesätten ex. uppställningar och miniräknare
 • Kunna räkna ut omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer

¤ Utveckla förmågan att föra matematiska resonemang och se matematikens betydelse

 • Göra rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar och förklara varför det är rimligt 
 • Kunna jämföra, uppskatta och mäta längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter
 • Samtala om sannolikheten i olika situationer som spel utifrån observationer, experiment eller statistiskt material

¤ Utveckla förmågan att använda matematikens uttrycksformer

 • Ha kunskap om positionssystemet för tal i decimalform (kunna värdet på siffror beroende på position)
 • Få en insikt i olika sorters talsystem ex. binära talsystemet och babyloniska
 • Kunna använda tal i bråk- och decimalform i vardagssituationer ex. handlar och recept
 • Använda tal i procentform och koppla ihop dessa med tal i bråk- och decimalform ex. 50 % - 1/2 - 0,5
 • Se storleken på saker kopplat till procent
 • Kunna läsa av tabeller och diagram och göra egna undersökningar och redovisa resultatet med hjälp av tabeller och olika sorters diagram

Undervisningens innehåll

Vad?

 • Matematiska begrepp
 • Samtal om matematik
 • Formulera matematiska frågeställning
 • Problemlösning och kluringar
 • Reflektera och diskutera
 • Tallinje
 • Positionssystemet
 • Bråk
 • Decimaltal
 • Procent
 • Klockan (analog och digital)
 • Termometern
 • Addition
 • Subtraktion
 • Multiplikation
 • Division
 • Huvudräkning och skriftliga räknemetoder
 • Rita och skriva för att förklara
 • Mäta, uppskatta och jämföra
 • Geometriska objekt
 • Pengar
 • Leka, laborera och experiment
 • Mönster
 • Symmetri
 • Tabeller och diagram
 • Spel
 • Hjälpmedel som miniräknare och dator
 • Programmering

Hur?

 • Arbeta enskilt och i grupp
 • Arbeta teoretiskt och praktiskt
 • Teoretiskt
 • Använda närmiljön (inne och ute)
 • Utforska och analyser
 • Samtala, lyssna, undersöka och reflektera
 • Digitala verktyg
 • Ämnesövergripande
 • Utgå från elevernas frågor
 • Svenska/SvA

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • Lösa matematiska problem
 • Använda matematiska begrepp
 • Använda och välja matematiska metoder
 • Föra och följa matematiska resonemang
 • Använda matematikens uttrycksformer

Bedömningen sker fortlöpande under undervisningen (muntlig, praktiskt och skriftligt). Bedömningen redovisas i matris Matematik bedömningsmatris årskurs 4 läsåret 2016-2017 och i kunskaper (skriftliga omdömet).

Kursplan

Kursplanerna är nationella styrdokument som innehåller syftet med och de långsiktiga målen för undervisningen i ämnet. Det centrala innehållet visar på vad som ska behandlas i undervisningen. Kunskapskraven anger kunskapsnivån för godtagbara kunskaper och för de olika betygsstegen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: