Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati, partier och val

Skapad 2016-06-01 15:05 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola 4 SO (år 1-3)

Demokratin förr, nu och i framtiden              

Vi kommer att arbeta med:

 • demokratins historia
 • mänskliga rättigheter
 • rösträtt
 • regering, riksdag och deras uppdrag
 • olika partier
 • hur valet går till och vad vi väljer till genom en egen valrörelse med egna partier

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att utveckla din förmåga att:

 • reflektera och jämföra olika partier och hur de arbetar inom politiken. 
 • använda dig av nya begrepp
 • debattera och argumentera 

Kopplingar till läroplan

Lgr11  

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

Lgr11  

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,

Syfte reflektera över demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Bedömning - vad och hur

Vad ska vi bedöma:

 • att kunna använda dig av nya begrepp, t ex vad demokrati är och innebär
 • din förmåga att argumentera och debattera för en ståndpunkt
 • din kunskap om det politiska systemet i Sverige
 • din kunskap om hur beslut fattas inom demokratin
 • din förmåga att känna till något om politiska strukturer i samhället

Bedömning sker fortlöpande under lektionstid genom genomgångar, skriftliga uppgifter, diskussioner samt bildandet av egna partier och valrörelse. 

 

Kopplingar till läroplan

Sh  A 6  

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.

Sh  A 6  

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.

Sh  A 6  

Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.

Sh  A 6  

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och välunderbyggda argument.

 

Sh  A 6  

Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.

Undervisning och arbetsformer

 • Arbeta tematiskt. 
 • Debatter och diskussioner
 • Grupparbeten (bildandet av politiska partier)
 • Filmer
 • Arbetshäften
 • Praktiska övningar (skriftligt samt muntligt)
 • Lärarledda genomgångar

 

Kopplingar till läroplan

Sh  4-6  

Beslutsfattande och politiska idéer Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut.

Sh  4-6  

Beslutsfattande och politiska idéer Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

 

 

Kopplingar till de 5 förmågorna
Du får träna på och visa vad du utvecklat inom följande förmågor:

 • Analysförmåga – Beskriva orsak och konsekvenser, föreslå lösningar, förklara och påvisa samband, växla mellan perspektiv, dra egna slutsatser.
 • Kommunikativ förmåga – Beskriva orsak och konsekvenser, föreslå lösningar, förklara och påvisa samband, växla mellan perspektiv, dra egna slutsatser. Din förmåga att presentera ditt parti och dina idéer för andra.
 • Metakognitiv förmåga – Tolka, värdera, ha omdömen, reflektera, avgöra rimligheten, välja mellan olika strategier, pröva och ompröva. Att pröva ditt partis politik och sedan ompröva utifrån resultat.
 • Förmåga att hantera information - Söka, samla, strukturera och kritiskt granska information, skilja mellan fakta och värderingar, avgöra källors trovärdighet.
 • Begreppslig förmåga - Förstå innebörden av begrepp, använda dem och relatera dem till varandra. Du ska kunna förklara demokratiska begrepp och sammanhang, t ex vad är regering, riksdag, kommuner och landsting/regioner. Hur styrs Sverige och på vilket sätt kan man säga att hela folket får vara med och bestämma?

Innehåll

Avsnitt 1

Matriser

SO
KUNSKAPSKRAVEN I SAMHÄLLSKUNSKAP 4-6

Grundläggande kunskaper

Riskerar att ej nå målen
Förväntas nå målen
E
C
A
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.

Använda begrepp

Riskerar att ej nå målen
Förväntas nå målen
E
C
A
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.

Föra resonemang

Riskerar att ej nå målen
Förväntas nå målen
E
C
A
Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra utvecklade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.

Samhällsfrågor

Riskerar att ej nå målen
Förväntas nå målen
E
C
A
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.

Mänskliga rättigheter

Riskerar att ej nå målen
Förväntas nå målen
E
C
A
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.

Demokrati

Riskerar att ej nå målen
Förväntas nå målen
E
C
A
Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.

Källkritik

Riskerar att ej nå målen
Förväntas nå målen
E
C
A
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: