Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi

Skapad 2016-06-01 15:09 i Ingaredsskolan Alingsås
Vi ska lära oss om olika energikällor och hur dessa påverkar miljön.
Grundskola 4 – 5 Teknik Fysik

Beskriv arbetsområdet för eleven och väcka elevens nyfikenhet. 

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi ska titta närmare på vad energi är och vad den har för egenskaper.
Vi ska ta reda på vilka konsekvenser vårt energianvändande har på miljön.
Vi ska se vad det finns för fördelar och nackdelar med olika energikällor och bedömma vilka vi tycker är bäst.
Eleverna ska kunna framföra sin åsikt i ämnet och motivera sina ståndpunkter.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy  4-6
  Fysiken i naturen och samhället Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
 • Ke  4-6
  Kemin i vardagen och samhället Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.

Bedömning - vad och hur

 • Gruppredovisningar kring olika energikällor
 • Gruppredovisningar kring olika frågeställningar

Kopplingar till läroplan

 • Fy  A 6
  Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
 • Fy  A 6
  Eleven kan också förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
 • Fy  A 6
  Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
 • Ke  A 6
  Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
 • Ke  A 6
  I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.

Undervisning och arbetsformer

Fakta film
Söka information
grupparbete

 
Vi kommer att arbeta i grupper. Varje grupp skall ta reda på fakta om en energikälla och redovisa detta för klassen.
När alla redovisningar är klara kommer vi att diskutera energikällornas för och nackdelar i klassen och ta ställning för vilka energikällor vi tycker är bäst att använda.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: