Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årshjul - Björnen 2016-2017

Skapad 2016-06-01 19:44 i 0 Förskolan Lindåsen Trollhättan
Förskola

Årshjulet består av sex olika fokusområden.

Dessa är:

  • Du och jag - vecka 36-41
  • Kommunikation - vecka 42-47
  • Skapande - vecka 48-4
  • Musik och rörelse - vecka 5-10
  • Matematik - vecka 11-16
  • Naturvetenskap och teknik - vecka 17-22

Innehåll

Varför har vi valt att arbeta med årshjulet?

De områden som ingår i årshjulet har sin grund i läroplanen för förskolan och är viktiga byggstenar till ett livslångt lärande.

Den pedagogiska miljön i vår verksamhet skall utformas så att barnen har möjlighet att erövra kunskap kring och genom sitt intresse.  Läroplanen för förskolan beskriver att kunskap inte är entydigt begrepp, utan kunskap kommer till uttryck i olika former - såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. De fokusområden som årshjulet består av kommer erbjuda barnen möjligheter att på ett lustfullt sätt erövra kunskap.

I Läroplanen för förskolan (2010) står det beskrivet att förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter (s.9).

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet (s.9)

Hur har vi valt att arbeta med årshjulet?

* Vi kommer att dela in barnen i mindre grupper för att arbeta med de olika fokusområdena. Efter beprövad erfarenhet vet vi att en mindre grupp gör att möjligheten för lärande ökar.

* Barnen kommer erbjudas möjligheter att pröva, undersöka och utmana sin tidigare förståelse. 

* Vi kommer tillföra nytt material och skapa stimulerande lärmiljöer utifrån fokusområde. 

* Använda oss av olika undervisningsstrategier för att skapa nyfikenhet och lust att lära.

Dokumentation?

Vi använder oss av foto samt anteckningar för att dokumentera fokusområdena. Det som dokumenterats lägger vi ut på unikum för att vårdnadshavare ska känna sig delaktiga i barnens utbildning, samt att dokumentationen kan ligga till grund för samtal mellan barn och vårdnadshavare om tiden på förskolan.

Dokumentationen används av pedagogerna som underlag för analys och utvärdering inom området.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: