Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bosgårdens pedagogiska enhet, Utvärdering och analys fokusområde Naturvetenskap, miljö och teknik

Skapad 2016-06-03 08:51 i Bosgårdens förskola/Ju stigen Mölndals Stad
Naturvetenskap, teknik och miljö är ett fokusområde som vi har arbetat med utifrån det barnen visat intresse för.
Förskola

Vi ville utveckla barnens förståelse för naturvetenskap, teknik och miljö samt skapa intresse och väcka barnens nyfikenhet kring dessa ämne. Tidigare hade barnen har visat stort intresse för vatten vilket vi tänkte arbeta utifrån samt ge dem ytterligare utmaningar i och koppla det till vårt tematiska arbete. Utifrån vår erfarenhet, då vi arbetade med naturvetenskap, teknik och miljö förra läsåret visade barnen stort intresse för de enkla, konkreta experimenten vilket vi kommer uppmuntra och utmana barnen med.

Innehåll

Utvärdering: Hur har barnens förståelse ökat? Vad har barnen lärt sig? Hur har vi arbetat för att göra det möjligt för barnen att utveckla sin förståelse/förmåga/intresse för relaterade mål I läroplanen? Uppfylldes målen? Hur kommer det sig? Hur gjorde vi lärandet möjligt för barnen? Hur såg lärmiljön ut?

I fokusområdet naturvetenskap, teknik och miljö tänkte vi rikta arbetet kring:
-enkla naturvetenskapliga experiment.
-kompostering och källsortering
-plantering
-djur och natur i vår närmiljö
-teknik

Vi upplever att barnen har fått en ökad förståelse, intresse och lustfyllda upplevelser kring plantering där vi ser att vissa barn ordsätter det de sett i våra odlingsexperiment. Vi har odlat ärtor och potatis där barnen följt den konkreta växtprocessen, sett hur ärtorna grott, vuxit och att de behöver vatten för att kunna växa. Tillsammans med barnen introducerade vi det genom att titta på bilder, filmer. Detta har väckt barnens intresse, nyfikenhet och barnen fått en ökad förståelse då de ordsätter och pratar om det hela växtprocessen. 

Vi har fokuserat oss på "kemi" och "fysik" där försökte vi med enkla experiment få syn på de ämnena. Barnen fick möjlighet att blanda vatten med olika ämne. Tillsammans med barnen har vi uppmärksammat och observerat materialens förändring. Detta kunde ge barnen många frågor, funderingar och upplevelser. 

Vi upplever att vi uppfyllt målen i de olika delarna vi arbetat med då vi höll kvar vid längre vid de olika momenten.

 

 

Analys: Vad ska vi tänka på till nästa gång? Tänk framgångsfaktorer och utmaningar. Vad kan vi utveckla? Hur? Hur går vi vidare? Hur kan vi använda barnens nya förmågor/förståelse/intressen?

Utifrån beprövad erfarenhet vet vi att barnen naturligt blir intresserade av just det fokus vi arbetar med. Vi upplever att målen delvis är uppfyllda. Detta då vi har erbjudit barnen det vi planerat utifrån deras intressen, förmågor och förståelse. Olika experiment har varit synliga för barnen i syfte att skapa en stimulerande lärmiljö. 

Vi ser att tiden har varit en utmaning i detta fokusområdet. Vi hade velat hålla kvar längre vid de olika momenten och fördjupat oss mer än vad vi gjort. Vi upplever att skapandeproccesserna kommit i skymundan då vi mestadels fokuserat på de olika naturvetenskapliga experimenten. Till nästa läsår kommer vi utgå mer från skapandebiten och lättare kunna koppla arbetet till vår temasaga och arbeta mer med fantasin och den lustfyllda biten.

Det har varit viktigt att synliggöra naturvetenskapen i barnens omgivning samt låta barnen att utforska och upptäcka. Därför i fortsättningen av arbete med naturvetenskap och teknik kommer vi ge barnen mer möjlighet att använda sig mycket av olika sinnen för att undersöka och upptäcka. 

Arbetet med kompostering, källsortering och djur har vi inte arbetat med så som vi önskade. Till nästa gång vi arbetar med detta fokusområdet kommer vi planera på ett annorlunda sätt och utifrån de förutsättningar vi har. Vi kommer även arbeta mer medvetet med lärmiljön genom att synliggöra lärprocesserna och utveckla mer barnens inflytande i den pedagogiska dokumentationen. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: