Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden år 4

Skapad 2016-06-03 09:40 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 4 Geografi Samhällskunskap
...

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge
  Syfte värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  4-6
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
 • Sh  4-6
  Individer och gemenskaper Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
 • Sh  4-6
  Information och kommunikation Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.

Vad ska vi lära oss?

Vi ska kunna föra resonemang om:

 • varför Nordens natur ser ut som den gör och vilken nytta vi människor har av det.
 • varför städerna ligger där de ligger och varför människor bosätter sig i stad/landsbygd.
 • hur människor försörjer sig i olika delar av Norden
 • vad som skiljer de nordiska länderna åt och vilka likheter som finns
 • de nordiska språkens likheter och skillnader

Vi ska kunna namn och läge på Nordens:

 • länder
 • huvudstäder
 • stora öar
 • bergskedjor
 • hav

Vi ska kunna använda oss av de begrepp som vi lär oss under året: klimat, väder, naturresurs, försörjning, befolkning, produktion, transport, demokrati mfl.

Vi ska kunna orientera oss i kartboken och veta hur vi ska hitta det vi söker.


Arbetssätt

Vi kommer att se på filmer, lyssna på berättelser, läsa i böcker och på internet för att lära oss saker. Vi kommer också att arbeta med instuderingsuppgifter, samtala och diskutera, skriva texter och genomföra fältstudier.

Bedömning

Under årets gång får du tillfälle att visa vad du kan och har lärt dig, samt hur dina olika förmågor har utvecklats. 
Vi har läxförhör ibland, du får skriva texter om olika områden som vi arbetar med, du får tillfälle att diskutera tillsammans med andra och ibland också samtala ensam med mig för att få visa hur du tänker. Jag försöker att hela tiden återkoppla till dig, berätta hur det går och prata om hur du ska komma vidare.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: