Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kråkan Kvalitet och utveckling i förskolan - lärande lek

Skapad 2016-06-03 12:40 i Fågelsångens förskola Trelleborg
Avdelning Kråkan
Förskola

Datum: 2015-12-01 Utvärderat datum:2016-06-03

 

2016-10-17 2017-04-26

Innehåll

Barns utveckling i lärande leken

Bedöm er nivå och förtydliga vilka underlag och belägg som leder fram till er bedömning: ( organisation, innehåll, arbetssätt och förhållningssätt)

Vi prioriterar alla sorters lek genom 

att stärka barn som inte leker och skapa en lekmiljö som stimulerar barn att leka tillsammans.

vi leker ute och inne.

vi leker grupplekar och regellekar. 

Vi skyddar leken. man får spara sin lek.

valtavla

2016-06-03

Vi har presenterat juluppgifter till barnen där de skulle ta med sig en sagofigur i valfritt material och som vi har satte upp på dokumentationsväggen. Där har barnen kunnat titta på varandras sagofigur, berätta om sin egen, och vi pedagoger har spelat upp teater med barnens figurer. Detta filmades och barnen fick reflektera över alla sagofigurerna.

Vi har berättat flagosagor, infört sagostenen som underlättat för barnen att förstå hur man kan använda sagor även i leken samt berättat sagor fritt utan bok.

Vi har tagit in temat i leken genom att leka fantasilekar ute och inne utifrån läroplansmålen.

2016-10-17

Vi fortsätter att utveckla leken i vårt tema. Efter sagovandring ges barnen tid och möjlighet att leka sagan vidare, ute eller inne.

Vi pedagoger finns ofta närvarande även i den lärande leken för att stödja och uppmuntra till bra bemötande, god värdegrund och hjälp med lekens regler.

Vi leker grupplekar.

I fantasirummet finns möjlighet till olika fantasilekar.

Vi stödjer barns lekande genom att vara närvarande pedagoger.

Vi stödjer barnens utforskande i leken genom att vara medforskare.

2017-04-26

Barnen har tillgång till lärplatta för dokumentation och tillsammans med pedagog i lärande aktiviteter samt tillgång till digitalkamera och Apple-tv.

Vi uppmuntrar och stödjer barnen i att testa sina könsroller och sin könstillhörighet genom samtal i grupp och enskilt. Vi tänker på hur vi inreder våra lärmiljöer så att det ska inspirera alla barnen till att våga leka olika roller.

Genom samtal och reflektion i grupp och enskilt samt vid pedagogplaneringar skapar vi ett gemensamt förhållningssätt för alla som vistas på  förskolan.

Vi försöker att inte ha så mycket färdigt material till barnens lek. Genom att ha "öppet" material såsom klossar, byggdetaljer, människor och dockor med olika etnisk identitet samt rolleksmaterial som kan kombineras ihop efter barnens önskan och fantasi får barnen möjlighet att testa såväl könsroller som kulturell identitet.

Alla föräldrar blir informerade om förskolans likabehandlingsplan genom Unikum och i de dagliga samtalen samt vid inskolningar. Föräldrarna ges möjlighet att vara delaktiga genom att fylla i föräldraenkät samt att få läsa igenom likabehandlingsplanen och ge synpunkter på denna.

Barnen ges möjlighet till hemspråksundervisning. Vi pedagoger är nyfikna och intresserade att lära känna och prata kring barnens hemkultur och deras språk samt uppmuntra till  leken. Vi ser möjligheterna med att kunna flera språk. 

Vi använder oss av reflektionsprotokoll på gemensam planering  för att kunna gå vidare i tankar kring barnens lek.

Föräldrarna blir delaktiga genom de dagliga samtalen och i Unikum. Barnen deltar i dokumentation, samtal samt i reflektion 

 

 

På vilket sätt ska ni öka kvaliteten inom området?

Att vara medlekare och ställa öppna frågor som utvecklar leken.

att observera vad barnen är intresserade av och tillgodose de med material för att utveckla leken.

2016-06-03

Göra barnen mer delaktiga i Temat genom att visa sagan på fler sätt som tex att vi pedagoger spelar dockteater, använda handdockor. Låta barnen göra egna sagor och dokumentera på flera olika sätt.

Sagolådor med konkret material som pedagoger och barn använder i sagorummet.

2016-10-17

Genom pedagogisk dokumentation som ger oss pedagoger ett underlag för pedagogiska diskussioner kring barns lärande och lärprocesser samt hur vi kan utveckla vårt arbete, miljö och material.

Att synliggöra lärandeprocesserna för föräldrarna för att öka delaktighet i barnens lärande.

Att synliggöra lärandet för barnen.

2017-04- 26

Fortsätta synliggöra lärandet och lärandeprocesser för barnen genom att filma barnen i leken och sedan få öppna frågor kring leken och processer i denna vid reflektion i mindre grupper.

 

 

 

Analys/bedömning (utifrån verksamhetens kvalitet)

leken har utvecklats mycket under terminen. Barnens valtavla har hjälpt till att dela upp leken i mindre grupper och fler rum, fler valmöjligheter.

vi kommer att plocka in temat i leken.

2016-10-17

Leken har utvecklats till att bli mer fokuserad på rollek. Barnen får hjälp att utveckla fantasin , barnens samspel fungerar bättre och barnen börjar förstå lekens regler.

Barnen behöver fortsatt stöd i att sätta gränser, kommunicera med kamrater och utveckla sin rollek.

2017-04-26

Vi pedagoger har deltagit eller varit närvarande i barnens lek. Vi har sett att barnen behöver hjälp att skydda sin lek, komma in i leken i efterhand och bli tilldelad roll och att barnen berättar vad deras lek handlar om.

pedagog har hittat på nya lekar med anpassade regler så att fler barn kan bjudas in i leken.

Några barn har stor lekkompetens och några barn behöver stöd i leken.

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö98 Rev. 2016

Matriser

Kvalitet och utveckling i förskolan - lärande lek

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3 x
Nivå 4
x 2017-05-03
Nivå 5
Nivå 6
Ny nivå
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: