Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppstart hösten 2016 Jordgubben

Skapad 2016-06-03 13:28 i Fasanen Haninge
Hur vi tänker börja hösten i projektet Bygga Drömvär(l)den
Förskola

Nu har vi arbetat med projektet Bygga Drömvärlden i ett år. På Jordgubben har det varit störst fokus på byggen av olika slag och tecknande. Vi kan också se att barnens berättande går som en röd tråd genom allt det vi gör. Nu tänker vi att vill återknyta barnens intressen och tillsammans se vad de är intresserade av genom att starta upp hösten på ett intressant sätt.

Vi vill att barnen ska få utforska med alla sina sinnen, få utmaningar och materialkännedom. Vi vill även att det ska vara något att samarbeta runt, skapa samtal och reflektioner mellan barnen..

Syftet är att ge barnen möjligheten att undersöka och utforska skogen och sin närmiljö tillsammans med oss pedagoger. Vi vill också ta tillvara barnens berättelser.

Målet med projektet är att samtliga barn ska få inflytande och bli delaktiga i projektet där barnens tankar och intressen är utgångspunkten. Vi kommer också integrera värdeorden i projektet och använda projektverktyget. Målet är att vi ska lära oss ta hand om det material som finns omkring oss i naturen, att använda vår kreativitet till att se möjligheterna i materialet. vi vill utveckla vårt lyssnande och berättande.

 

Frågeställning

– Vilka tankar och berättelser finns hos barnen?

 

– Hur speglar sig deras kreativitet i det material som finns till tillgängligt?

 

– Hur möter barnen materialet och hur möter de varandra?

 

Vi ska vara närvarande och medforskande pedagoger. Vi ska ge barnen utrymme där de får styras av sin egen nyfikenhet och får upptäcka saker på egen hand men även av varandra. I vårt observerande kommer vi pedagoger använda oss av anteckningar, kameror, Ipad och observationsmallar.

Innehåll

Närmiljön och brev från trollet

Vi kommer att få ett brev från trollet där han beskriver olika platser i närmiljön där han varit under sommaren. Vi läser brevet tillsammans med barnen och börjar besöka de olika platserna tillsammans. Barnen får skriva och rita/måla något de gjort under sommaren och skicka till trollet. De får också ta med sig intressanta föremål från de olika platserna vi besöker och måla av dem. Vi kan också använda de föremålen för att berika vår inom-och utomhusmiljö.

Vi kommer också att slutföra bygget av vårt kartonghus. Hur vill barnen använda det? Kanske kan det också bli en miljö runt huset.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: