Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kråkan Kvalitet och utveckling - språklig och kommunikativ utveckling

Skapad 2016-06-03 14:46 i Fågelsångens förskola Trelleborg
Avdelning Kråkan
Förskola

Datum: 2015-12-01

Utvärderat datum:2016-06-03

Utvärderat datum 2016-10-17 utvärderat 2017-05-03

Innehåll

Barns språkliga och kommunikativa utveckling

Bedöm er nivå och förtydliga vilka underlag och belägg som leder fram till er bedömning: ( organisation, innehåll, arbetssätt och förhållningssätt)

vi arbetar med språk och symboler genom språka-grupper där barnens språkliga medvetenhet och intresse för symboler och skrift utvecklas

, Takk, 

Tras

samlingar med lekar där ljud och bokstäver ingår.

vi pedagoger deltar i och uppmuntrar kommunikation i den dagliga dialogen och i leken mellan barnen

vi använder lärlogg i Unikum för dokumentation av barnens språkutveckling och för att delge föräldrar .

vi erbjuder hemspråk till en del barn.

vi arbetar med sagor och berättelser.

 

2016-06-03

Vi arbetar med språk och symboler i Temagrupp där vi går sagovandringar och gör egna sagor.

vi delar upp barnen i mindre grupper vid behov.

Vi arbetar med språklig medvetenhet genom att använda oss av Bornholmsmodellen.

vi använder lärlogg i Unikum för dokumentation av barnens språkutveckling och för att delge föräldrar .

vi erbjuder hemspråk till en del barn.

 Vi utvecklar vår kunskap om och använder Takk, 

Vi använder Tras som ett arbetsmaterial.

Vi använder IKT när vi gör sagor, dokumenterar, reflekterar och planerar vår verksamhet både pedagoger och med barnen.

Vi använder miljö och material för att utmana barnen i deras språkliga och kommunika utveckling.

 

 

På vilket sätt ska ni öka kvaliteten inom området?

Vi fortsätter med sagor och språkasamlingar. Vi ska ha ett Tema med sagor.

arbetet med att utöka vårt ordförråd i Takk fortsätter.

2016-10-17

Vi fortsätter lära oss mer TAKK.

Vi fortsätter utveckla temaarbetet.

Vi utvecklar vår pedagogiska dokumentation och använder som underlag när vi har planering för att se barnens lärande och för att ge barnen nya utmaningar.

Vi arbetar vidare med barnens språkliga medvetenhat med hjälp av Bornholmsmodellen.

Vi tar med barnen i dokumentation, reflektion och vidare arbete med vårt tema.

Vi fortsätter använda IKT i vårt och barnens arbete där vi också startar diskusioner kring hur vi bättre kan använda tekniska hjälpmedel.

Vi uppdaterar vår lärmiljö med fler utmaningar.

2017-05-03

Vi arbetar med tal och språk samt berättande i vårt Tema som är "Guldlock". Barnen får utveckla sina tolkningar och variationer av sagan i små grupper samt spela upp dessa för sina kamrater och för pedagogerna. Vi pedagoger utmanar barnen i tankar och reflektioner efter sagorna med öppna frågor kring känslor, rättvisa, könsroller eller andra frågor vi tycker att barnen är intresserade av.

Vi arbetar i mindre grupper med sagotemat. 

Vi går iväg på sagovandringar i vårt närområde.

Vi arbetar med läslyftet. Där har vi en röd tråd mellan tema läslyftet och även Undif ingår där.

De äldsta barnen arbetar med den gemensamma boken till femårsparaden. 

Föräldrarna kan följa barnens arbete på Unikum.

Det finns tamburbibliotek med litteratur på de språk vi har på avdelningen. Där kan föräldrarna låna hem barnböcker.

 

 

 

 

Analys/bedömning (utifrån verksamhetens kvalitet)

2016-06-03

Vi har ett arbetssätt som gynnar barnens språkutveckling genom att barnen deltar aktivt i sagoberättande och att hitta på egna sagor.

Vi fortsätter med att barn och föräldrar ska bli delaktiga i läroprocessen. Pedagogisk dokumentation ger underlag för pedagogiska diskussioner kring ett didaktiskt perspektiv om hur miljö och material påverkar barns lärprocesser

2016-10-17

Vi arbetar målinriktat utifrån Bornholmsmodellen . Vi vill att varje barn utvecklar en god språklig medvetenhet.

Tema "i sagans värld".  Barnen deltar aktivt i sagoberättande och att hitta på egna sagor. Genom att ge barnen möjlighet till att bli medskapare i en liten grupp får alla barn möjlighet att uttrycka sig och att lyssna till andra.

Vi har haft sagovandring där vi använt oss av sagan " Den lilla draken" för att leka språklekar, dramalekar och sånglekar.

mål: vill att barnen ska lära sig lyssna, använda sin fantasi och kunna återberätta/berätta en saga med handling.

Vi har engagerat föräldrarna i sagotemat genom att de har hjälpt sina barn att skriva ner barnens egen sagofigur och dess egenskaper. Dessa ligger till grund för barnens gemensamma sagor.

Vi har använt sagopåsar till sagovandring.

Barnen har skapat med återvinningsmaterial i Ateljen.

Pedagogerna har bytat rum på avdelningen så att barnens fantasirum blivit större.

Utmaningar: Barnen tillsammans med pedagog  använda IKT till att göra en film av barnens sagor.

Utveckla materialet i fantasirummet, sagorummet och i ateljen.

2017-05-03

Genom att arbeta med sagor både i temat, läslyftet och i Undif har vi hittat ett bra sätt att visa på en röd tråd och  höja kvaliten på vårt arbete med språket. Det känns också lättare att få föräldrarna att förstå hur vi arbetar och bli nyfikna på barnens arbete med sagor. I temat har vi också arbetat med skapande i atelje, musik rim och ramsor och lek.

Vi har filmat barnen i olika aktiviteter och barnen har reflekterat över sina filmer i mindre grupp.

Vi vill att barnen ska bli bättre på att sätta ord på sitt lärande. Vi pedagoger ska hjälpa  barnen med att formulera frågeställningar kring sitt lärande.

Vi pedagoger behöver utveckla materialet som barnen använder och bli bättre på våra analyser kring hur det utvecklar barnens lärprocesser och hur vi kan göra barnen mer delaktiga i dessa processer, genom pedagogiska diskussioner på planeringstid.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
    Lpfö98 Rev. 2016

Matriser

Kvalitet och utveckling i förskolan - språklig och kommunikativ utveckling

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
X 2017-05-03
Nivå 5
Nivå 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: