Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, Geometri år 4 ht-15

Skapad 2016-06-06 17:14 i Jutarumsskolan Halmstad
Arbetsområdet "Geometri" kommer att behandla geometriska objekt, längd och omkrets.
Grundskola 4 Matematik
...

Innehåll

Syftet med arbetsområdet

Ur kursplanen:

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

Förmågor vi tränar: 

  • /.../ lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begreppen
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  • föra och följa matematiska resonemang
  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt Innehåll:

Mål

Mål med arbetsområdet:

Du kommer att ges möjlighet att utveckla kunskaper om:

- att namnge, konstruera och beskriva geometriska objekt(figurer)

- att jämföra, uppskatta och mäta längd

- att omvandla längdenheter

- att mäta och beräkna omkrets

 

Arbetssätt

Undervisningen i matematik är strukturerad och lärarledd i en kommunikativ miljö där eleverna förväntas delta aktivt efter var och ens förutsättningar och förmåga. Genom samtalet får eleverna chans att kommunicera matematik i olika sammanhang, vilket skapar goda förutsättningar att öka förståelsen för de begrepp som kunskapsområdet innehåller.

Vi varierar arbetssätten för att möjliggöra lärandet i flera situationer. Vi använder olika metoder och skapar situationer för detta genom t ex EPA (enskilt, par, alla) och att tänka, diskutera och resonera i grupp.

Vi modellar för eleverna och ger dem verktyg för att utvecklas så långt som möjligt. Eleverna får delta i att tänka ut hur de ska arbeta för att nå målen i arbetsområdet. Vi varierar gruppindelningar och inventerar elevernas förkunskaper och intressen för att skapa situationer där eleverna får möjlighet att utveckla sina förmågor, exempelvis genom att resonera och lösa problem tillsammans.

 

I det här arbetsområdet kommer vi att:

-  varva gemensamma samtal och genomgångar av de olika begreppen med arbete enskilt och i olika grupperingar.

- träna på att namnge, beskriva, jämföra  och konstruera tvådimensionella geometriska objekt (triangel, parallellogram, romb, kvadrat...) med hjälp av de aktuella begreppen (sida, hörn, motstående, parallella, räta vinklar...), både muntligt och skriftligt. Vi kommer bl a att tillverka egna lathundar och använda en Powerpoint.

- träna på att jämföra, uppskatta och mäta längd med hjälp av olika mätredskap och längdenheter. Vi kommer bl a att använda oss av uppgiften "Kasta pappersflygplan". Även i klassrummet kommer vi praktiskt att träna oss på att jämföra, uppskatta och mäta olika föremål.

- träna oss på att göra enhetsomvandlingar mellan olika längdenheter (120 cm = 1m 2 dm , 3 m  = 300 cm ...)

- träna oss på att mäta och beräkna omkrets för tvådimensionella geometriska objekt (rektangel, kvadrat, romb ...) 

- använda oss av olika lathundar, i vilka begreppen förklaras och olika strategier som man kan använda sig av belyses och sammanfattas.

- även arbeta med individuellträning med hjälp av t ex arbetsblad till "Koll på matematik" och träning med hjälp av olika program på dator/ipad ( t ex elevspel)

 
Aktuella ord och begrepp:

sida, motstående, parallella, hörn, längd, längdenheter (mm, cm, dm , m ...) bredd, omkrets, enheter för omkrets (kvadratcentimeter, kvadratmeter ...),  sträcka, linje, cirkel, kvadrat, rektangel, triangel (liksidig, rätvinklig ...), parallellogram, parallelltrapets, romb, rät vinkel,  ...

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur du använder din förmåga att:

  • namnge, konstruera och beskriva geometriska objekt
  • jämföra, uppskatta och mäta längder
  • omvandla längdenheter
  • beräkna omkrets

  • förstå och använda arbetsområdets aktuella matematiska begrepp

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: