Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik ht 16 Astronomi, Elektricitet, Modeller

Skapad 2016-06-07 10:48 i Gantofta skola Helsingborg
Målen för området samt matris och det centrala innehållet.
Grundskola 6 Fysik
...

Innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Fy  4-6
  Fysiken i naturen och samhället Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

SÅ HÄR SKA VI ARBETA...

Teoretiskt - vi använder oss av Puls Fysik och kemi, film, muntliga genomgångar

Praktiskt - laborationer, försök

Diskussioner

MÅL - (vad du ska kunna och vad som kommer att bedömas)

Astronomi

 • Nicolaus Copernicus - jorden kretsar runt solen
 • Kunna förklara hur dag, natt, månader, år och årstider uppkommer
 • Förklara sommar/vintertid, olika tid i olika länder
 • Förklara hur månförmörkelse uppkommer
 • Planeternas ordning från solen räknat

Förklara vad följande är

 • stjärnor
 • månen
 • galax
 • dvärgplanet
 • polstjärnan

 

Elektricitet

Förklara

 • statisk elektricitet
 • sluten krets
 • isolerade ledningar
 • strömbrytare
 • spänning - Volt
 • parallellkoppling
 • seriekoppling
 • säkring
 • något om elektriska djur

 

Modeller

 • Varför är modeller viktiga?
 • Vad kan man använda modeller till?
 • Nackdelar med modeller?
 • Kunna rita en modell som beskriver ett no-fenomen

Matriser

Fy
FYSIK bedömningsmatris Kunskapsstaden Helsingborg

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
ANVÄNDA NATURVETENSKAPLIGT ARBETSSÄTT
Identifiera och lösa problem genom iakttagelser, experiment och reflektion
Ställer enkla frågor kopplat till arbetsområdet. Deltar vid experiment och iakttagelser. Samtalar och reflekterar om resultatet tillsammans med andra.
Ställer frågor kopplat till arbetsområdet. Genomför experiment utifrån givna instruktioner. Redovisar sina resultat. Drar enkla slutsatser.
Planerar och genomför självständigt ett experiment utifrån frågeställning. Har strategier och är systematisk i sitt arbete. Tolkar resultat och drar slutsatser. Använder begrepp, modeller och teorier för att skapa nya frågeställningar och hypoteser. Samtalar kring felkällor, metoder eller frågeställningar i samband med experimentet. Förstår att utifrån undersökningar och experiment utvecklas teorier.
KOMMUNICERA
Beskriva och förklara omvärlden ur naturvetenskapligt perspektiv Uttrycka tankar och frågor med hjälp av begrepp, modeller och teorier.
Beskriver och förklarar med ord och/eller bilder. Ställer frågor om ämnet och berättar om egna erfarenheter kopplade till ämnet.
Beskriver och förklarar med egna ord. Använder modeller och begrepp men inte alltid i rätt sammanhang. Ställer frågor om ämnet utifrån egna erfarenheter
Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med ett naturvetenskapligt språk. Formulerar nya frågeställningar och sätter in dem i ett sammanhang, utifrån sina egna och andras erfarenheter. Gör jämförelser och drar paralleller, samt ger exempel på liknande händelser.
DELTA I SAMTAL OCH DISKUSSIONER
Följa, förstå och delta i naturvetenskapliga samtal och diskussioner. Tolka och använda begrepp, modeller och teorier
Deltar passivt och tar få egna initiativ. Tolkar, förstår och använder enklare begrepp, modeller och teorier, med handledning.
Deltar i samtal utifrån givna ämnen och frågeställningar. Tolkar, förstår och använder enklare begrepp, modeller och teorier. Använder dem inte alltid korrekt.
Delger egna och tar del av andras kunskaper, åsikter, resonemang och frågeställningar. Reflekterar och ställer frågor för att utveckla resonemanget. Använder tidigare kunskaper för att tolka en ny situation. Diskuterar och argumenterar med hjälp av begrepp, modeller och teorier.
ARGUMENTERA OCH KRITISKT GRANSKA
…utifrån naturvetenskapliga, etiska och estetiska perspektiv. Använda naturvetenskapliga kunskaper för att stödja sina ställningstaganden.
Samtalar om ett naturvetenskapligt ämne utifrån etik och estetik. Framför åsikt utan att kunna motivera.
Reflekterar och visar på egna tankar och åsikter kring ämnet i förhållande till fakta. Gör jämförelser och försöker dra egna slutsatser, samt gör enkla motiveringar.
Använder sina naturvetenskapliga kunskaper för att granska en argumentation rörande frågor om miljö, resurshushållning, hälsa och teknik. Motivera sina värderingar och ställningstaganden .
SE SAMBAND
Förstå orsak och verkan, Insikter i växelspelet naturvetenskap – teknik – samhälle
Beskriver händelse och gör enklare jämförelser. Beskriver händelser, men förklaring till orsaker och följder saknas (t.ex. till varför händelserna inträffade).
Beskriver händelser och gör jämförelser. Kan se enklare samband, samt orsaker till händelser. Förklara och beskriver samband kring händelser med handledning. Drar enkla slutsatser.
Reflekterar, beskriver och förklarar tydligt sambanden mellan händelse och konsekvens. Använder tidigare kunskaper för att tolka en ny situation. Ser saker i ett sammanhang och gör jämförelser. (Diskuterar för- och nackdelar och drar slutsatser när det t.ex. gäller att lösa vardagliga samhällsproblem.)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: